SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD KRALJEVICA
Moscenicka_draga-001

11.

Temeljem odredbe iz članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K-1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08 i 41/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), po pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, klasa: 350-02/09-05/33, ur. br. 69-03/1-10-8 od 6. rujna 2010. godine i po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: 350-02/ 11-11/11, ur. br. 531-06-11-3 od 7. travnja 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 17. sjednici održanoj 19. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Glava I.

Ovim Drugim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Prostorni plani uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 01/03 i 16/07) sukladno »Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K-1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/08 i 41/09).

Glava II.

(1) Elaborat »Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice« (u daljnjem tekstu: plan i/ili Druge izmjene i dopune Plana) se sastoji od:

I. Tekstualnog dijela plana:

1. Uvodne odredbe

2. Odredbe za provođenje

3. Završne odredbe

II. Obaveznih priloga plana:

1. Obrazloženje plana,

2. Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije,

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja,

4. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana,

5. Zahtjevi iz članka 79. Zakona,

6. Izvješće o prethodnoj raspravi,

7. Sažetak za javnost.

8. Izvješće o javnoj raspravi,

9. Evidencija postupka izrade i donošenja plana,

10. Mišljenja iz članka 94. Zakona,

(2) Obvezni prilozi plana iz točke II. ovog članka nisu predmetom objave.

Glava III.

Druge izmjene i dopune Plana je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka, broj elaborata 02/08, temeljem Ugovora između Grada Kraljevice i Urbanističkog studija Rijeka d.o.o. od 19. svibnja 2009. godine i ovjerio sukladno posebnom propisu.

2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 3. Odredbi za provođenje I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 01/03 i 16/07) brišu se točke; 5. i 6.

Točka 7. postaje točka 5., točka 8. postaje točka 6., točka 9. postaje točka 7., točka 10. postaje točka 8., točka 11. postaje točka 9.

Brišu se točke 12, 13, 14 15, 16 i 17.

Dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Koeficijent iskorištenosti nadzemno (kin) je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža građevina i površine građevne čestice. Nadzemne etaže građevine su; suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.«

Točka 18. postaje točka 11., mijenja se i glasi:

»15. Ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren (h) koja se određuje ovim Planom, je duljina najduže vertikale u bilo kojem presjeku građevine mjereno od kote prirodnog terena, prikazanog na posebnoj geodetskoj podlozi, do sljemena ili najviše kote ravnog krova.«

Točka 19. postaje točka 12., mijenja se i glasi:

»12. Regulacijski pravac se utvrđuje granicom građevne čestice duž koje ista čestica graniči s prometnom površinom.

Točka 20. postaje točka 13., točka 21. postaje točka 14. točka 22. postaje točka 15.

Točka 23. postaje točka 16., mijenja se i glasi:

»16. Kategorije uređenosti građevinskog zemljišta

I. kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje osim pripreme obuhvaća pristup s prometne površine.

II.a kategorija uređenosti podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje osim pripreme obuhvaća pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda minimalno putem nepropusne septičke jame, vodoopskrbu koja za obiteljske kuće i druge građevine koje će za stanovanje, boravak ili rad koristiti do 10 osoba, može biti osigurana i vlastitom cisternom za vodu, elektroopskrbu i propisani broj parkirališnih mjesta.

II.b kategorija uređenosti podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište koje osim pripreme obuhvaća i osnovnu infrastrukturu: pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem, vodoopskrbu, elektroopskrbu i propisani broj parkirališnih mjesta.

III. kategorija uređenosti podrazumijeva visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća sve elemente pripreme i opremanja.«

Dodaju se nove točke 17. i 18. koje glase:

»17. Prometne površine su:

- pješačke površine;

- pješačko-kolne površine;

- kolne površine;

- ostale prometne površine.

Pješačke površine su staze, putovi, trgovi, stubišta i šetnice. Namijenjene su prometovanju pješaka, životinja u pratnji ljudi, a iznimno mogu služiti za prilaz interventnih vozila i za prometovanje biciklima prema posebnoj odluci Grada.

Pješačko - kolne površine su namijenjene za prometovanje vozila i pješaka a planiraju se kao ceste, ulice, pješačko- kolni prilazi i privozi. Pješačko kolnom površinom se smatra i pješačka površina koja zadovoljava minimalne uvjete za prometovanje vozila, a prema posebnom režimu s vremenskim ili drugim ograničenjem kretanja vozila.

Ulice se planiraju u okviru građevinskog područja naselja kao glavne, sabirne i ostale. Duž ulica se pješački i promet vozila odvija u zasebnim, fizički odvojenim trakama.

Pješačko-kolni prilazi su prometne površine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija pješački promet i uz to promet vozila.

Privozi su prometne površine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija promet vozila isključivo za lokalne potrebe i uz to pješački prilaz.

Kolne površine su ceste namijenjene prometovanju motornih vozila, a planiraju kao javne ceste (lokalne, županijske i državne).

Ostale prometne površine su površine na kojima je osnovano pravo služnosti prolaza.

18. Tavan - predstavlja konstruktivni dio zgrade čija se površina ne uključuje pri izračunu koeficijenta iskorištenosti koji se određuje ovim planom i to ako je ispunjen uvjet da visina nadozida nije viša od 0,3 metra (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže do presjecišta unutarnjih ploha zida pročelja i krovne konstrukcije), a najveća svijetla visina ne prelazi 3 metra.«

Članak 2.

U Članku 16. se dodaje novi stavak (1) i glasi:

»(1) U sklopu građevinskog područja naselja se planira graditi:

- građevine stambene namjene,

- građevine mješovite namjene,

- građevine društvene namjene,

- građevine gospodarske namjene,

- prometnu, komunalnu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (mrežu, uređaje i građevine).

- groblja, uređene plaže i druge komunalne građevine,

- zelene i druge javne površine kao i

- druge građevine i površine sukladne rangu ili značenju pojedinog naselja.«

Dosadašnji stavak (1) postaje stavak (2).

Dosadašnji stavak (2) se briše.

U stavku (3) se iza riječi »imati« riječ »I. » zamjenjuje riječima »minimalno II.a«

Stavak (4) se mijenja i glasi:

»(4) Za građevinska područje naselja unutar ZOP-a kao i za područja za koja je propisana izrada detaljnog plana uređenja, vrijednosti iz članaka 36., 37., od 40. do 43. i od 47. do 51. kojima se određuje građenje građevina društvene namjene i građevina gospodarske namjene, odrediti će se prostornim planovima užih područja.«

Članak 3.

Članak 17. se mijenja i glasi:

Svaka građevinska čestica mora imati pristup na prometnu površinu određenu sukladno članku 3. točki 17., alinejama 2. do 4. i sukladno člancima 101. i 102. odredbi.

Članak 4.

U Članku 18. se u stavku (1) riječi: »za nerazvrstane ceste« zamjenjuju riječima: »prema ulici i prema prometnoj površini s koje ima priključak,«

U stavku (3) se riječ: »nerazvrstane« zamjenjuju riječima: »ostale prometne površine«

U stavku (4) i (5) se iza: »(1)« dodaje: » i (2).«

Stavak (6) se mijenja i glasi:

»(6) Ako je postojeća prometna površina širine manje od planirane, prilikom gradnje građevina, regulacijski pravac će se formirati na način da se osigura prostor za širenje najmanje za 1/2 širine planirane prometne površine mjereno od njene postojeće osi.«

Iza stavka (6) se dodaju novi stavci (7) i (8) i glase:

»(7) Vrstu kolno-pješačke površine na koju građevinska čestica ima pristup sukladno članku 3. točki 17. ovih odredbi utvrđuje nadležno tijelo Grada Kraljevice.

(8) Gradnja stambenih građevina je dozvoljena kada je za pripadajuću građevnu česticu osiguran priključak na prometnu površinu postojeće širine najmanje 3,0 m.«

Članak 5.

U Članku 21. stavak (3) postaje stavak (5) i u njemu se iza riječi: »stavka« dodaje riječ: »(2)«, a iza riječi »(3)« se dodaju riječi: »i (4)«.

Stavak (4) postaje stavak (3) i u njemu se iza riječi: »iskorištenosti« dodaju riječi: »nadzemno kin«.

Iza stavka (3) se dodaje novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti ukupno kis je:

- za slobodnostojeće građevine 1,0

- za dvojne / poluotvorene građevine 1,0

- za građenje u nizu 1,25.

Članak 6.

U Članku 22. stavku (2) se riječi: »Najveća visina građevine« zamjenjuju riječima: »Najveća ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren.«

Članak 7.

U Članku 23. se iza stavka (3) dodaje novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbi iz stavaka (1) do (3), pri rekonstrukciji postojeće građevine, u slučaju nadogradnje nad postojećim tlocrtnim gabaritima građevine, može se zadržati postojeća udaljenost od susjedne čestice, koja je manja od propisane, pod uvjetom da je zahvat rekonstrukcije u skladu s mjerama posebne zaštite koje su određene ovim planom ili uz dodatne mjere zaštite, te uz suglasnost susjeda.«

Članak 8.

U Članku 25. stavku (2) se u prvoj alineji riječi: »dozvoljena visina« zamjenjuju riječima: »ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren (h)«.

U stavku (4) se riječi: »iznosi 4 metara« zamjenjuju riječima »prema ulici i prema prometnoj površini s koje ima priključak iznosi najmanje 4 metra«

Članak 9.

U Članku 26. u stavku (2) se na kraju dodaje nova rečenica i glasi:

»Iznimno, ako se radi o rekonstrukciji postojeće građevine, može se zadržati postojeća udaljenost od susjedne čestice.«

Članak 10.

U Članku 27. se stavak (1) briše, stavak (2) postaje stavak (1) i stavak (3) postaje stavak (2).

Članak 11.

U Članku 28. se iza stavka (6) dodaju stavci (7) i (8) koji glase:

»(7) Bazen je moguće graditi na najviše 20 % neizgrađenog dijela građevne čestice, na građevnim česticama s

postojećim građevinama uz uvjet da je osiguran broj parkirališnih mjesta sukladno ovim odredbama i najmanje 20 % površine građevne čestice za zelene površine.

U sklopu izrade tehničke dokumentacije za izgradnju bazena potrebno je riješiti odvodnju bazena s hidrauličkim proračunom količina otpadnih voda i koncepcijom rada i čišćenja bazena, te zbrinjavanja voda od ispiranja filtera. Bazene je dozvoljeno povremeno prazniti putem upojnih bunara u teren, uz uvjet da se ne ugrozi korištenje ukopanih dijelova susjednih građevina.

(8) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće stambene građevine, mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara definiranih ovim člankom.«

Članak 12.

U Članku 29. se na kraju prije točke dodaju riječi: »i na dijelu građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) za koji je propisana izrada detaljnog plana uređenja DPU1«.

Članak 13.

U Članku 30. u stavku (1) se riječi: »kojima se ne povećava visina građevine » zamjenjuju riječima »u skladu s uvjetima za izgradnju novih višestambenih građevina, ako prelaze te uvjete, rekonstruiraju se u okviru postojećih«.

U stavku (3) se riječi: »krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, caffe- i, buffet-i, ugostiteljske građevine, pečenjarnice i slično,« zamjenjuju riječima: »uslužne, uredske, ugostiteljske, trgovačke, zanatske i druge slične djelatnosti.«

Članak 14.

U Članku 31. se u stavku (3) iza riječi » iskorištenosti« dodaju riječi: »nadzemno kin«

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti ukupno kis iznosi 2,0.«

Članak 15.

U Članku 32. u stavku (1) se riječi:»su 4 etaže« zamjenjuju riječima: »je 6 etaža«.

U stavku (2) se riječi: »visina građevine« zamjenjuju riječima: »ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren.«

Članak 16.

U Članku 34. se iza stavka (2) dodaje novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće višestambene građevine, mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara definiranih člancima od 31. do 33.«

Članak 17.

Iza Članka 34. se dodaje članak 34 a. koji glasi:

»(1) Građevine mješovite namjene su stambeno- poslovne građevine koje se pri neposrednom provođenju ovog plana grade prema uvjetima utvrđenim za stambene građevine. Poslovni sadržaji unutar građevine se pri neposrednom provođenju ovog plana mogu planirati, uz uvjet da, ukupna površina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu površinu stambenog prostora.

(2) Poslovnim sadržajima iz stavka (1) ovog članka smatraju se djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: uslužne, uredske, ugostiteljske, trgovačke, zanatske i druge slične djelatnosti.«

Članak 18.

U Članku 35. u stavku (1) brišu se riječi: »tlocrtne projekcije do 400 m2 i«.

Članak 19.

U Članku 37. u stavku (4) se na kraju brišu riječi: »u prostoru bivše vojarne«.

Dodaje se novi stavak (9) koji glasi:

»U sklopu građevina društvene namjene namijenjenih za kulturu, sport i rekreaciju dozvoljeni su prateći sadržaji (poslovni, trgovački, ugostiteljski) na najviše 25% bruto površine građevine osnovne namjene«

Dosadašnji stavak (9) postaje stavak (10).

Članak 20.

U Članku 44. se iza stavka (2) dodaje novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće građevine zanatske ili poslovne namjene, mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara definiranih člancima 40. do 43.«

Članak 21.

U Članku 45. se iza stavka (4) dodaje novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće poljoprivredne gospodarske građevine, mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara definiranih ovim člankom.«

Članak 22.

U Članku 49. stavku (2) se riječi: »visina građevine« zamjenjuje riječima: »ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren.«

Članak 23.

U Članku 50. se na kraju stavka (2) prije točke stavlja zarez iza kojega se dodaje tekst koji glasi:

»iznimno kada to nije moguće zbog postojeće izgradnje, vlasničkih odnosa, konfiguracije terena ili drugih opravdanih razloga, prometnica može biti i manje širine koja se određuje sukladno članku 3. točki 17. i sukladno članku 101. i 102. odredbi«.

Stavak (4) se mijenja i glasi:

»(4) Građevna čestica mora imati minimalno II a. kategoriju uređenosti.«

Članak 24.

U Članku 52. se iza stavka (3) dodaje novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće građevine ugostiteljsko - turističke namjene, mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara definiranih člancima 48. i 49.«

Članak 25.

U Članku 57. u stavku (3) se riječi: »pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica širine minimalno 5,5 m« zamjenjuju riječima: »na građevnoj čestici minimalne II b kategorije uređenosti te pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena kolna prometnica minimalne širine određene prema članku 101. i 102. odredbi i posebnim propisima te sukladno namjeni građevine«.

Članak 26.

U Članku 61. se iza stavka (3) dodaju novi stavci (4) i (5) koji glase:

»(4) U sklopu zona proizvodne i poslovne namjene dozvoljava se gradnja pojedinačne građevine trgovačko- ugostiteljske namjene, kao pratećeg sadržaja zone.

(5) U zoni K1 Žlibina se na građevnoj čestici poslovne namjene, iznimno i za opravdane potrebe, u funkciji osnovne poslovne djelatnosti, dozvoljava prateća djelatnost ugostiteljstva i smještaja zaposlenika, tipa prenoćište. Smještaj zaposlenika se planira na najviše 25 % ukupne građevinske (bruto) površine građevine ili sklopa građevina koji će se graditi na građevnoj čestici poslovne namjene.«

Članak 27.

U Članku 62. se stavci (4) i (5) mijenjaju i glase:

»(4) Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice se određuje detaljnijim planom i može iznositi do 2,5 a utvrđuje se u skladu s lokalnim uvjetima.

(5) Najveća ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren može iznositi do 17,5 te se planira najviše 5 nadzemnih etaža uz koje se planira podrum i tavan. Određuju se detaljnijim planom u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima šireg prostora. Pri tome se građevine oblikovanjem, morfologijom i visinom trebaju usklađivati s postojećim izgrađenim strukturama i s konfiguracijom terena te drugim odlikama i vrijednostima krajolika. Građevine ne smiju degradirati vrijedne izgrađene strukture, ne smiju se graditi na istaknutim lokacijama, nadvisiti najviše kote krajolika, zakloniti vrijedne vizure ili sl.«

Iza stavka (5) se dodaje novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Vrsta i nagib krova se ne određuju.«

Članak 28.

U Članku 63. u stavku (1) osmoj alineji se na kraju dodaje tekst koji glasi:

» i prema načinu korištenja.«

Članak 29.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom predviđena su izdvojena građevinska područja za gradnju objekata ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Površine ugostiteljsko-turističke namjene određene ovim Prostornim planom su:

- (T1) hoteli - površine na kojima je najmanje 70 % smještajnih kapaciteta u hotelima.

- (T2) turistička naselja - površine na kojima su smještajni kapaciteti u vilama i najviše 70 % u hotelima

- (T3) kampovi i autokampovi - površine u kojima smještajne jedinice nisu povezane s tlom na čvrsti način.

(3) Ako ovim planom nije određeno drugačije, planira se da:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kig 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti nadzemno građevne čestice iznosi kin 0,8;

- najmanje 40% površine svake građevne čestice bude prirodno zelenilo ili uređeno kao parkovni nasadi,

- odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

(4) Razgraničenje izdvojenog građevinskog područja planiranog za gradnju više građevina/funkcionalnih cjelina iste ili različite ugostiteljsko-turističke namjene s pripadajućim kapacitetima, se planira na osnovu urbanističkog plana uređenja, uz uvjet da najmanji kapacitet pojedine građevine/cjeline za smještaj iznosi 40 ležajeva i da najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m2, ako ovim planom nije drugačije određeno. Funkcionalnom cjelinom se smatra hotel koji može biti organiziran jednoj ili više građevina, turističko naselje, autokamp te jedan ili više pratećih sadržaja koji su u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene.

(5) Unutar područja ugostiteljsko-turističke namjene se mogu se planirati površine i sadržaji drugih namjena u funkciji osnovne turističke namjene i ponude toga lokaliteta. Pored smještajnih sadržaja planira se gradnja pratećih sadržaja trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreacijske, zabavne i sl. namjene. Planira se izgradnja infrastrukture, prometnih te parkovnih površina. Razgraničenje površina za građenje smještajnih i njima pratećih građevina i površina za građenje građevina drugih namjena se planira na osnovi urbanističkog plana uređenja. Na površine sadržaja drugih namjena se primjenjuju prostorni pokazatelji propisani za građevinsko područje kao cjelinu (kis i kig).

(6) U funkciji osnovne ugostiteljsko-turističke djelatnosti se planira smještaj za zaposlenike maksimalnog kapaciteta 10% od turističkog smještajnog kapaciteta funkcionalne cjeline ali ne više od 40 ležajeva. Na smještaj za zaposlenike se ne odnosi kategorija propisana za turistički smještaj.

(7) Na površinama za ugostiteljsko-turističku namjenu ne može se planirati nova stambena gradnja.

(8) Vilom se smatra samostalna građevina s jednom smještajnom jedinicom više kategorije, 3-5 *(zvjezdica), koja se gradi u sklopu područja ugostiteljsko-turističke namjene, na jedinstvenoj građevinskoj čestici hotela (T1) i turističkog naselja (T2). Gradi se kao samostojeća ili dvojna građevina, u sklopu niza ili sklopa te na drugi atipičan način. Programski broj postelja po vili iznosi od 3 do 6 ležajeva. Tlocrtna izgrađenost vile iznosi najviše 200 m2 a građevinska (bruto) površina najviše 400 m2 po jedinici, na naviše dvije etaže i najviše visine 8 m. Parkiranje vozila gostiju vile u pravilu treba planirati na zajedničkim parkiralištima.

(9) Broj vezova u sklopu jednog ili više priveza zone ugostiteljsko-turističke namjene može iznositi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica ali ne više od 200 vezova.

(10) Kod rekonstrukcija postojeće građevine/funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene se mogu izvoditi zahvati u skladu s uvjetima za izgradnju novih građevina, ako prelaze te uvjete, rekonstruiraju se u okviru postojećih vrijednosti svih prostornih parametara, tlocrtnih i vertikalnih gabarite građevine, a kapacitet može biti manji od najmanjeg propisanog.«

Članak 30.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Kraljevice predviđena su sljedeća građevinska područja za hotele s pratećim sadržajima (T1):

- T1 - rt Nirvana (Kraljevica), izgrađeno (P = 2 ha) kapacitet do 200 kreveta,

- T13 - Šmrika (Šmrika), neizgrađeno (P = 2 ha), kapacitet do 150 kreveta.

(2) Za zonu T1 - rt Nirvana (Kraljevica) utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti;

- smještajni kapaciteti moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- propisuje se rekonstrukcija postojećih građevina i privođenje ugostiteljsko-turističkoj namjeni na način da se zadržava postojeća katnost i postojeća najveća ukupna visina građevine;

- rekonstrukciju izvesti prema zahtjevima nadležne konzervatorske službe;

- planira se rušenje privremenih montažnih objekata i na tim česticama izgradnja hotela,

- na neizgrađenim česticama nije dozvoljena nova gradnja nego se planira uređenje parkovnih površina;

- planira se izgradnja i rekonstrukcija prometnica i infrastrukture.

(3) Za zonu T13 - Šmrika (Šmrika), utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- planira se izgradnja jedne funkcionalne cjeline koju čine; hotel s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene;

- hotel mora imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža hotela je 4;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 17 m.

Članak 31.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Kraljevice predviđena su slijedeća građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene na kojima će se razgraničenje površina planiranih za hotele (T1), turistička naselja (T2) i kampove-autokampove (T3) s pripadajućim kapacitetima utvrditi urbanističkim planom uređenja:

T21 i T31- Oštro (Kraljevica), pretežito neizgrađeno (P = 28 ha), kapacitet do 1500 kreveta,

T22 - Javorišće - Podbanj (Kraljevica), neizgrađeno (P = 6 ha), kapacitet do 500 kreveta,

T13A i/ili T23 - Uvala Scott (Kraljevica), pretežito neizgrađeno (P = 17 ha), kapacitet do 1100 kreveta,

T23A - Uvala Scott, postojeće vikend naselje (Kraljevica), izgrađeno (P = 2 ha), kapacitet do 100 kreveta,

T24 i T34 - Bakarac (Bakarac), pretežito izgrađeno (P = 4,00 ha), kapacitet do 300 kreveta,

T11 i/ili T21A - Uvala Marenska (Šmrika), neizgrađeno (P = 9 h), kapacitet do 400 kreveta.

(2) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T21 i T31- Oštro (Kraljevica), utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- planira se zasebno izgradnja turističkog naselja sa smještajem u vilama i drugim oblicima smještaja (hotelima) sukladno članku 70. stavku (2), alineji drugoj a zasebno uređenje postojećeg autokampa, sve s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene. U turističkom naselju planira se 500 ležajeva, a u autokampu 1000 ležajeva.

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti;

- smještajni kapaciteti u turističkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža hotela je 3;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

- najmanji kapacitet pojedine građevine hotela iznosi 20 ležajeva,

- uvjeti uređenja autokampa određeni su u članku 74.

U sklopu zone se nalazi uređena plaža UPL4, čije će se kopnene i morske granice definirati urbanističkim planom uređenja. Na uređenoj plaži planira se izgradnja zabavno- rekreativnih, uslužnih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz članka 81a.

(3) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T22 - Javorišće - Podbanj (Kraljevica), utvrđuju se sljedeći uvjeti:

- planira se izgradnja turističkog naselja sa smještajem u vilama i drugim oblicima smještaja (hotelima) sukladno članku 70. stavku 2), alineji drugoj, s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene;

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti i kao objekti u nizu;

- smještajni kapaciteti u turističkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža hotela je 3;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

(4) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T13A i/ili T23 - Uvala Scott (Kraljevica) utvrđuju se sljedeći uvjeti:

- planira se izgradnja hotela te rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novih turističkih naselja sa smještajem u vilama i drugim oblicima smještaja (hotelima) sukladno članku 70. stavku 2), alineji drugoj, s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene.

- u hotelima se planira najmanje 150 ležajeva a pojedinačna građevina hotela može imati najmanje 40 ležajeva,

- planira se povećanje kategorije smještaja postojećeg turističkog naselja kapaciteta 650 ležajeva rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih smještajnih kapaciteta,

- planira se izgradnja priveza s uređenom obalom, broj vezova može biti najviše 200 vezova, od kojih najmanje jedan treba bit za privez brodice duljine oko 30m, a planiraju se na izgrađenoj rivi i/ili na pontonima,

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti i kao objekti u nizu;

- smještajni kapaciteti u turističkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- minimalna veličina građevne čestice je 1500 m2;

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je za hotele 5;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine u odnosu na prirodni teren iznosi 17 m;

U sklopu zone se nalazi uređena plaža UPL5, te neuređene plaže PPL2 i PPL4. Razgraničenje na moru i kopnu će se izvršiti urbanističkim planom uređenja. Na prirodnim plažama je potrebno sanirati postojeće devastacije te osigurati pješački pristup. Na uređenoj plaži planira se izgradnja zabavno-rekreativnih, uslužnih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz članka 81a.

(5) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T23A - Uvala Scott, u potpunosti izgrađeno postojeće vikend naselje (Kraljevica) s pretežito sezonskim stanovanjem, utvrđuju se slijedeći uvjeti rekonstrukcije:

- moguća je rekonstrukcija i adaptacija postojećih građevina, bez povećavanja visine, tj. broja etaža te dogradnja u prizemnoj etaži građevine do najviše 30 m2 uz koeficijent izgrađenosti koji iznosi najviše kig=0,3,

- planira se izgradnja i rekonstrukcija sportsko-rekreativnih, prometnih i infrastrukturnih objekata;

- moguća je prenamjena prizemlja objekata u trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene;

- potrebno je sačuvati i oplemeniti postojeće zelene površine.

(6) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T24 i T34 - Bakarac, utvrđuju se sljedeći uvjeti:

- planira se zasebno izgradnja turističkog naselja sa smještajem u vilama i drugim oblicima smještaja (hotelima) sukladno članku 70. stavku 2), alineji drugoj, a zasebno uređenje postojećeg autokampa, sve s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene. U turističkom naselju planira se 80 ležajeva, a u autokampu 220 ležajeva.

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti i kao objekti u nizu;

- smještajni kapaciteti u turističkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je za hotele 4;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

- najmanji kapacitet pojedine građevine hotela iznosi 20 ležajeva,

- uvjeti uređenja autokampa određeni su u članku 74.

- U sklopu zone se nalazi uređena plaža UPL2, koja se nalazi u području etno-zone bakarskih tunera, a čije će se kopnene i morske granice definirati urbanističkim planom uređenja. Na uređenoj plaži planira se izgradnja zabavno- rekreativnih, uslužnih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora , sukladno odredbama iz članka 81a., te rekonstrukcija objekata za tunolov sve pod uvjetima nadležne konzervatorske službe.

 (7) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T11 ili T21A - Uvala Marenska (Šmrika), utvrđuju se sljedeći uvjeti:

- planira se izgradnja jedinstvene prostorne i funkcionalne cjeline bez mogućnosti razgraničenja na više cjelina, sa smještajem u hotelima i drugim oblicima smještaja (vile), s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športsko-rekreativne i zabavne namjene;

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeći objekti i kao objekti u nizu;

- smještajni kapaciteti moraju imati najmanje 4* (zvjezdice);

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je za hotele 4;

- najveća dopuštena ukupna visina građevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

U sklopu zone se nalazi uređena plaža UPL6, čije će se kopnene i morske granice definirati urbanističkim planom uređenja. Na uređenoj plaži planira se izgradnja zabavno- rekreativnih, uslužnih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz članka 81a.«

Članak 32.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»U zonama T21 i T31 - Oštro (Kraljevica) te T24 i T34 - Bakarac (Bakarac), planira se gradnja i uređenje postojećih kampova i turističkih naselja.«

Članak 33.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Uvjeti uređenja i gradnje autokampova:

- planira se izgradnja i rekonstrukcija prometnica i infrastrukture;

- prilikom izgradnje i uređenja kampa mora se smještajno i oblikovno maksimalno poštivati postojeći ambijent i postojeće visoko zelenilo,

- sanitarni i drugi sadržaji ne smiju se graditi bliže od 70 metara od obalne crte, iznimno, postojeći objekti bliži od navedenog, mogu se rekonstruirati s ciljem podizanja kvalitete, ali na način da se zadržava postojeća visina i katnost, a ukupna površina objekta ne poveća za više od 30% u odnosu na postojeću;

- neizgrađene površine potrebno je hortikulturno urediti.«

Članak 34.

U Članku 77. mijenjaju se prva, druga, treća i četvrta alineja i glase:

- »GI1 - Benzinske postaje s ugostiteljsko-turističkim sadržajima u Kraljevici i Šmriki, sa smještajnom građevinom isključivo tipa motel kapaciteta najviše 50 ležajeva koji se gradi sukladno člancima 47. do 51. odredbi,

- GI3 - Vodospreme u Šmriki i Kraljevici,

- GI4 - Plinsku podstanicu u Kraljevici,

- GI5 - Pročišćivač na Oštrom.«

Članak 35.

U Članku 78. stavku (2) se riječ: »visine« zamjenjuju riječima: »ukupne visine građevine u odnosu na prirodni teren (h)«.

Članak 36.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom određene su površine za ostale namjene i to:

- O1 - Kraljevica: Medomišljina - Briljeva

- O2 - Kraljevica: Medomišljina - Briljeva I

- O3 - Kraljevica: Bobuši - Furlanovo.

(2) U zonama ostale namjene se grade:

- građevine poslovne, proizvodne i/ili komunalno-servisne namjene prema točki 2.3.1.1. odredbi,

- građevine ugostiteljsko-turističke namjene prema točki 2.3.1.2. odredbi,

- građevine sportsko-rekreacijske namjene prema točki 2.3.1.3. odredbi i/ili

- građevine infrastrukturne namjene prema točki 2.3.1.4. odredbi.

(3) Pojedina zona ostale namjene ne može biti pretežito ugostiteljsko-turističke namjene.

(4) Za navedene zone određena je izrada urbanističkog i detaljnih planova uređenja.«

Članak 37.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan građevinskog područja može se planirati:

- izgradnja građevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i td.),

- izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

- izgradnja manjih kapelica, križeva i sl.

- uređenje uređene i prirodne plaže te

- pješačke, biciklističke, jahaće i trim staze i slično, sukladno obilježjima prostora.

(2) Pojedinačne postojeće građevine koje se nalaze izvan građevinskog područja se mogu rekonstruirati u postojećim gabaritima i u okviru izvorne namjene. Povećanje postojećih gabarita građevine je moguće samo u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) ako stan odnosno poslovni prostor nema takve prostorije određene prema minimalnim uvjetima sukladno važećim propisima,

- uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor (rekonstrukcijom građevine uz zadržavanje postojeće visine).

(4) Iznimno se napušteno poljoprivredno gospodarstvo »Grofija« kao cjelina može rekonstruirati i planirati za izvornu gospodarsko-stambenu namjenu i uz to za ugostiteljsko-turističku namjenu sa smještajem u sklopu seoskog gospodarstva kapaciteta do 10 ležajeva.

(5) Prenamjena, povećanje građevne čestice i sukladno tome izgradnja na njoj, moguća je samo za namjenu koja je Prostornim planom predviđena za taj prostor, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor.

(6) Kriteriji kojima se određuje vrsta, veličina i namjena građevine i zahvata u prostoru su:

- građevina mora biti u funkciji korištenja prostora (poljoprivredna),

- građevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat i sl.),

- građevinu treba graditi sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

(7) Izvan sportsko-rekreacijskih površina određenih ovim Prostornim planom moguće je uređivati i graditi pješačke, biciklističke, jahaće i trim staze i slično, sukladno obilježjima prostora.

(8) Na kartografskim prikazima br. 1 »Korištenje i namjena površina« i br. 3a Uvjeti korištenja i zaštite prostora» u mj 1:25000, i kartografskom prikazu 4 »Građevinska područja« u mj 1:5000 određeni su lokaliteti za infra

strukturne građevine koje se mogu graditi neposrednom provedbom ovog plana. To su:

- GI2 - centar za kontrolu prometa uz državnu cestu prema Krku,

- GI6 - vodosprema Mižolovo.«

Članak 38.

U članku 83. u stavku (1) se iza riječi »graditi« brišu riječi: »stambene i«.

Članak 39.

Članak 101. se mijenja i glasi:

»Utvrđuju se minimalni elementi za dimenzioniranje prometnih površina kako slijedi;

(1) Minimalna širina prometnog traka glavne i sabirne ulice i/ili javne ceste je 2,75 m.

(2) Minimalna širina prometnog traka ostale ulice je 2,50 m.

(3) Minimalna širina jednosmjerne ceste/ulice s jednim prometnim trakom je 4,50 m.

(4) Ulice moraju imati nogostup barem jednostrano. Minimalna širina nogostupa je 1,50 m.

(5) Minimalna širina pješačko-kolnog prilaza po kome je planiran dvosmjerni promet je 5,50 m. Minimalna širina pješačko-kolnog prilaza za jednosmjerni promet je 4,50 m. Maksimalna duljina pješačko-kolnog prilaza je 200 m.

(6) Minimalna širina privoza je 3,00 m. Maksimalna duljina privoza je 50 m.

(7) Maksimalni uzdužni nagib pješačko-kolnih površina je 12 %, iznimno na kraćim dionicama uzdužni nagib može biti i veći ako su zadovoljene mjere zaštite od požara.

(8) Sve slijepe ceste, ulice i pješačko-kolni prilazi dulji od 100 m moraju na svom kraju imati okretište.

(9) Duljina prometne površine se mjeri između križanja s prometnom površinom višeg ili istog ranga ili do njenog kraja.«

Članak 40.

Članak 102. se mijenja i glasi:

»Iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih prometnih površina širine utvrđene člankom 101. mogu biti i manje ako položaj postojećih građevina onemogućava izvedbu prometne površine propisane širine.«

Članak 41.

U članku 103. u stavku (3) se prva alineja briše i dodaje nova alineja koja glasi:

»- kao odvojene površine u koridoru državne i županijske ceste,

Nakon druge alineje se dodaje nova, treća alineja koja glasi:

»- kao rekreacijske biciklističke staze minimalne širine 1,6 m.«

Članak 42.

U Članku 107. se iza stavka (4) dodaje novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Planom užeg područja se za interpolaciju novih te za rekonstrukciju i prenamjenu postojećih građevina u centralnoj zoni naselja propisani broj parkirnih mjesta može planirati na izdvojenom parkiralištu ili garaži, odnosno na javnoj površini, u kom slučaju se ne primjenjuju odredbe iz članka 104. stavaka (1), članka 105. stavaka (1) i članka 106. stavaka (1) te članka 107. stavaka (1) i (2).«

Članak 43.

U Članku 110. se iza stavka (2) dodaje novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Područjem Grada Kraljevice prolazi alternativna trasa magistralnog plinovoda za međunarodni transport, kopnena trasa Omišalj - Zlobin - Republika Slovenija.«

Članak 44.

U Članku 112. mijenjaju se stavci (1), (2), (3) i (4) i glase:

»(1) Na području Grada Kraljevice planira se luka otvorena za javni promet županijskog značaja Kraljevica, te dvije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja: Bakarac i Črišnjeva. Luka Kraljevica se sastoji od četiri bazena: uvala Kraljevica, uvala Carevo, rt Lipica i uvala Trnova. Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Bakarac se sastoji od dva bazena: uvala Bakarac i rt Dobra. Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Črišnjeva se sastoji od tri bazena: uvala Črišnjeva, uvala Dumboka i uvala Rasatica. Luka posebne namjene je luka brodogradilišta u Kraljevici.

(2) Unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja Kraljevica planirane su slijedeće djelatnosti po bazenima:

1. Uvala Kraljevica: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 5 i NA 6), privez i odvez ribarskih brodica te iskrcaj ribe, privez i odvez turističkih brodica te servisiranje plovila. Zadržava se postojeći kapacitet luke;

2. Uvala Carevo: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 5 i NA 6), privez i odvez ribarskih brodica, privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke je do 400 vezova;

3. Rt Lipica: privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 7 i NA 8), privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) s mogućnošću izvlačenja i popravaka brodica tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 200 vezova;

4. Uvala Trnova: privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 7), privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) s mogućnošću izvlačenja i popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova.

(3) Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Bakarac planirane su slijedeće djelatnosti po bazenima:

1. Uvala Bakarac: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, Na 1, NA 2, NA 3 i NA 4) privez i odvez ribarskih brodova, privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke iznosi do 200 vezova;

2. Uvala Dobra: privez i odvez brodica, privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez), spuštanje i dizanje brodica, zimski suhi deponij kao dvonamjensko korištenje parkirališta planiranog za potrebe luke na kopnenom dijelu, servisiranje plovila. Kapacitet luke iznosi do 50 vezova.

(4) Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črišnjeva planirane su slijedeće djelatnosti po bazenima:

1. Uvala Črišnjeva: pričuvna trajektna luka, privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, Na 9, NA 10, NA 14 i NA 19) privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) uslužni sadržaji, sadržaji vezani uz servis i opremu plovila, izletnički sadržaji. Kapacitet luke je do 200 vezova;

2. Uvala Dumboka: privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 7), privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) s mogućnošću

izvlačenja i popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova;

3. Uvala Rasatica: ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, privez i odvez brodica domicilnog stanovništva (komunalni privez, NA 13, NA 14, NA 15, NA 16, NA 17 i NA 18), privez i odvez turističkih i nautičkih brodica (nautički privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke je do 200 vezova.«

Članak 45.

U Članku 117. se stavak (2) mijenja i glasi:

»(2) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vršit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama (NN 153/09), točkom D-VII Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99), Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN 94/08) i drugih odluka.«

Članak 46.

U Članku 117a. se na kraju stavka (1) dodaje se rečenica:

»Na području obuhvata Plana nalaze se slijedeći vodotoci; Bakarački rov koji je djelomično uređen, Dubračina u gornjem izvorišnom dijelu koji je u prirodnom koritu i pritoci Bakarskog rova: Dragisina koja nije uređivana i uređivan pritok Turinovo te nekoliko manjih neimenovanih pritoka.«

Stavak (3) se mijenja i glasi:

»(3) Očuvanje i održavanje regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanje pogoršanja vodnog režima treba osigurati sukladno Zakonu o vodama.«

Stavak (4) se briše.

Članak 47.

U Članku 118A. se na kraju briši riječi: »(NN 107/95, 150/05).«

Članak 48.

U Članku 118B. se stavak (1) mijenjaju i glasi:

»(1) U svrhu očuvanja i održavanja regulacijskih i drugih vodnih građevina zabranjeno je u pojasu širine 6 m od zaštitne vodne građevine podizati zgrade, ograde i druge građevine koje nisu u funkciji vodotoka. Uz neuređene vodotoke (prirodno korito) se utvrđuje pojas širine 20 m obostrano mjereno od gornjeg ruba korita, unutar kojeg se korištenje prostora te uređenje i građenje obavlja prema suglasnost »Hrvatskih voda«.

Stavak (2) se briše a stavak (3) postaje stavak (2).

Članak 49.

U Članku 120. se iza stavka (1) dodaje novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Trafostanice 20/0,4 kV koje se grade kao slobodnostojeće građevine na vlastitoj građevnoj čestici trebaju biti udaljene najmanje 1,0 m od granice susjedne građevne čestice i najmanje 2,0 m od prometne površine.«

Članak 50.

U Članku 127. se u stavku (2) brišu riječi: »i vjetra.«

Članak 51.

U Članku 128. se iza stavka (3) dodaju novi stavci (4) i (5) koji glase:

»(4) Na području Lazine je potrebno izvršiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune i staništa, te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugrožene vrste i površine (fragmenti zamočvarene šikare sa stablima ugroženog i rijetkog poplavnog poljskog jasena). Nakon provedenih istraživanja bit će potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem načinu zaštite biološke raznolikosti udoline.

(5) Dio vodotoka Dubračina s izvorom Sitnik i s kontaktnim prostorom na području Grada Kraljevice je potrebno valorizirati i zaštititi.«

Članak 52.

U Članku 151. u stavku (2) u četvrtoj alineji se riječi: »Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (Narodne novine broj 101/1996.) zamjenjuju riječima: » Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) i Uredbom o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)«.

Članak 53.

U Članku 154. u stavku (1) se na kraju prve alineje brišu riječi: »(definirano Odlukom navedenom u članku 153. stavak (1)«.

Na kraju treće alineje se brišu riječi: »na području II. zone sanitarne zaštite«.

U stavku (2) se na kraju treće alineje brišu riječi: »(Narodne novine broj 40/1999.)«.

Članak 54.

U Članku 155. se u stavku (2) brišu riječi: »(NN 107/95, 150/05)«

Stavak (4) se mijenja i glasi:

»(4) Širina koridora obuhvaća prirodno korito i korito uređeno nasipom s obostranim pojasom širine 20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno vanjske nožice nasipa i korito uređeno čvrstim građevinama s obostranim pojasom širine 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine.«

Na kraju (5) stavka se brišu riječi: », te rekonstrukcija vodomjerne postaje radi automatizacije njenog rada«.

U stavku (6) se brišu riječi: »(NN 107/95, 150/05)«.

U stavku (7) se riječi: »Dubračine i Bakar roga s pritocima« zamjenjuju riječima: »svih vodotoka«.

Članak 55.

U Članku 156. se u stavku (2) brišu riječi: »(Zakon o prostornom uređenju, Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04 i Uredba, Nar. nov., br. 128/04)«

U stavku (6), točki a) mijenja se druga alineja i glasi: »- redovito odvođenje otpadnog materijala s privremenog odlagališta otpadnog pijeska da se spriječi ispiranje otpadnog pijeska s okolnog terena u more,«

U stavku (6) mijenja se točka b) i glasi:

»b) tehnologija obrade površine vodom visokotlačnim sustavom s radnim tlakovima do 2500 bara, bez dodatnih abrazivnih sredstava:

- čišćenje površine doka prije uranjanja u more,

- redovito odvoženje otpadnog materijala od čišćenja (ostaci boje i hrđe),

- obavezna primjena ekoloških boja uz zabranu primjene boje koja kao pigment sadrži olovni minij ili cink kromat,

- preporuča se korištenje AQUABLASTA (čistača površina kod kojeg su oslobođene krute tvari i voda direktno usisani u vakuum-filter postrojenje, odvojeni i spremni za daljnje zbrinjavanje; spaljivanje ostataka boje i hrđe).

Članak 56.

Iza Članka 158. u točki 8.6. MJERE POSEBNE ZAŠTITE se dodaje novi članak 158 a. koji glasi:

»(1) Za područje Grada Kraljevice se posebne mjere zaštite određuju sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/07, 79/07 i 38/09) i sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86). Za prostor u obuhvatu plana se planira provedba slijedećih mjera zaštite:

- mjere posebne zaštite od prirodnih opasnosti koje uključuju:

- mjere zaštite od potresa,

- mjere zaštite od štetnog djelovanja voda prema članku 161. odredbi,

- mjere zaštite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta (suša, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizišta, tuča, snježne oborine te poledica) i

- mjere posebne zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti koje uključuju:

- mjere zaštite od požara,

- mjere zaštite u gospodarskim objektima,

- mjere zaštite u prometu pri prijevozu opasnih tvari,

- mjere od epidemiološke i sanitarne opasnosti.

(2) Provedbeni planovi; urbanistički i detaljni planovi uređenja čija je izrada propisana ovim planom trebaju biti usklađeni s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Kraljevice i s Planom zaštite i spašavanja Grada Kraljevice. Doneseni provedbeni planovi se s navedenim dokumentima usklađuju prilikom prve izmjene i dopune. U planovima trebaju biti sadržane sve mjere zaštite određene Procjenom ugroženosti Grada Kraljevice i Planom zaštite i spašavanje Grada Kraljevice gdje su mjere zaštite razrađene do nivoa provedbenih zadaća investitora u tekstualnom i kartografskom djelu planova.

(3) Pri izradi urbanističkih i detaljnih planova uređenja je potrebno u skladu s uvjetima određenim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86) i u skladu s Procjenom ugroženosti koja je definirala karakteristike obuhvaćenog područja planirati posebno sljedeće elemente:

- izgrađenost zemljišta,

- međusobni razmak građevina,

- mjesta okupljanja - neizgrađene prostore za evakuaciju i propisane minimalne udaljenosti od građevina,

- nesmetan prolaz interventnih vozila i udaljenost građevina od javnih površina,

- površine za odlaganje materijala od urušavanja,

- mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće u gospodarstvu i najugroženije zone u prometu opasnim tvarima,

- opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća,

- mjere za učinkovito provođenje civilne zaštite te mjere zaštite od epidemije i epizotija,

- posebne mjere za građevine veće površine, građevine s većim brojem korisnika i/ili sa specifičnim sadržajem, koje mogu biti izvor potencijalne ugroze; kao što je obveza vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (»NN« broj 47/06),

- definirati lokacije za sustav javnog uzbunjivanja ljudi.

(4) Na području Grada Kraljevice mogući izvori tehničko -tehnoloških nesreća su:

- koridor magistralnog naftovoda za međunarodni transport: Omišalj-Sisak,

- koridor alternativne trase planiranog magistralnog plinovoda za međunarodni transport, kopnena trasa Omišalj - Zlobin - Republika Slovenija,

- brodogradilište, gospodarski sadržaji u naseljima i izdvojenim zonama, benzinske crpke i slično. U zonama ugroza uz takve objekte posebnu pažnju treba obratiti osiguravanju uvjeta za uzbunjivanje, evakuaciju ljudi, te takve zone treba izbjegavati kao moguće zone okupljanja i zbrinjavanja ljudi.«

Članak 57.

U Članku 159. se stavak (3) briše, dosadašnji stavak (4) postaje stavak (3), dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4), dosadašnji stavak (6) se briše i dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Pri projektiranju građevina javne namjene u kojima se okuplja veći broj ljudi potrebno je predvidjeti slobodan neizgrađen prostor namijenjen njihovo za okupljanje i evakuaciju.«

Članak 58.

U Članku160. se stavak (1) mijenja i glasi:

»(1) Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i građenjem građevina, kao i rekonstrukcijom postojećih građevina. Protivpotresno projektiranje građevina, kao i građenje, treba provoditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i postojećim tehničkim propisima.«

Na kraju stavka (2) prije točke dodaje se zarez i riječi:

»a za značajnije javne i druge građevine vrše se dodatna istraživanja radi točnijeg određivana seizmičkih parametara.«

Stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Uvjeti uređenja prostora za građevnu parcelu trebaju sadržavati stupanj seizmičnosti područja. Prilikom izdavanja dozvola za rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.«

Članak 59.

U članku 161. se stavak (4) briše, dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4), dosadašnji stavak (6) postaje stavak (5) u kojem se na kraju brišu riječi: »ljudi od rušenja« i dodaju riječi: »i spašavanja.«

Članak 60.

U članku 162. u stavku (5) se mijenjaju prva, druga i treća alineja i glase:

»- austrijsku numeričku metodu TRVB 100 ili drugu općepriznatu metodu - za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,

- austrijsku numeričku metodu TRVB N138 i N139 - za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, za specijalizirane trgovačke prostore, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.«

Stavak (6) mijenja se i glasi:

»(6) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojećih vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).«

Stavak (8) mijenja se i glasi:

»(8) Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta treba projektirati za vatrogasne pristupe koji imaju širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse propisane u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, i 142/03).«

Iza stavka (14) dodaju se novi stavci (15), (16), (17), (18) i (19) koji glase:

»(15) Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni

razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne površine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

(16) Svaka građevina mora imati osiguran vatrogasni pristup sukladno posebnim propisima.

(17) Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Kraljevice i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

(18) Prilikom projektiranja i gradnje garaže, zbog nedostatka domaćih propisa, primijeniti austrijske smjernice TRVB N106.

(19) Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti od požara (NN58/93, 33/05 i 107/07) izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).«

Članak 61.

U članku 163. u stavku (1) se brišu riječi: »Prostorni plan područja posebnih obilježja donijeti će se za:« i dodaju riječi koje glase: »Za područja posebnih obilježja se uređenje prostora planira sukladno slijedećim prostornim planovima područja posebnih obilježja:«

Članak 62.

U članku 164. mijenja se stavak (1) i glasi:

»(1) Uređenje prostora se za određena područja planira sukladno slijedećim urbanističkim planovima uređenja:

- građevinska područja naselja:

. UPU 1 Kraljevica - središte obuhvaća: NA 5, NA 6 i NA 7 zajedno s građevinskim područjem za namjenu groblje izvan naselja G2, građevinskim područjem ugostiteljsko -turističke namjene T1 - rt Nirvana, lukom otvorenom za javni promet županijskog značaja Kraljevica i uređenom plažom UPL3;

. UPU 2 Kraljevica - Podbanj obuhvaća: NA 8 zajedno s lukom otvorenom za javni promet lokalnog značaja rt Lipica, uređenom plažom UPL7 i prirodnom plažom PPL1;

. UPU 3 Neriz obuhvaća: NA 13 zajedno s lukom otvorenom za javni promet lokalnog značaja u uvali Rasatica;

. UPU 9 Bakarac obuhvaća: NA 1 i NA2 zajedno s građevinskim područjem za ugostiteljsko-turističku namjenu izvan naselja T24 i T34, uređenim plažama UPL1 i UPL2 i lukom otvorenom za javni promet lokalnog značaja Bakarac;

. UPU 10 Turinovo selo obuhvaća: NA 3;

. UPU 11 Grmani obuhvaća: NA 12;

. UPU 13 Bobuši obuhvaća: NA 10 i NA 91;

. UPU 14 Kuntija obuhvaća: NA 11.

- zone ugostiteljsko-turističke namjene:

. UPU 4 turistička zona Oštro obuhvaća: T21 i T31 zajedno s uređenom plažom UPL4;

. UPU 5 turistička zona Javorišće - Podbanj obuhvaća: T22;

. UPU 6 turistička zona uvala Scott obuhvaća: T13A i/ili T23 i T23A zajedno s uređenom plažom UPL5 i prirodnim plažama PPL2 i PPL4, te lukom otvorenom za javni promet lokalnog značaja u uvali Trnova IS2 i privezištem P u uvali Scott;

. UPU 7 turistička zona uvala Marenska obuhvaća: T11 i/ili T21A zajedno s uređenom plažom UPL6;

. UPU 9 Bakarac: obuhvaća: T24 i T34 zajedno s građevinskim područjima naselja NA 1 i NA 2, uređenim plažama UPL1 i UPL2 i lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u uvalama Dobra i Bakarac;

. UPU 16 turistička zona Šmrika obuhvaća: T13

- zone sportsko-rekreacijske namjene:

. UPU 8 sportsko - rekreacijska zona Brda obuhvaća: R12;

. UPU 20 sportsko - rekreacijska zona Sansovo obuhvaća: R11 zajedno s uređenom plažom UPL8.

- zone ostale namjene:

. UPU 12 zona ostale namjene Medomišljina - Briljeva obuhvaća: O2;

. UPU 19 zona ostale namjene Bobuši - Furlanovo obuhvaća: O3.

- zonu proizvodne namjene:

. UPU 17 brodogradilište Kraljevica obuhvaća: I1 zajedno s akvatorijem luke posebne namjene LB.

- zonu infrastrukturne namjene:

. UPU 18 uvala Dumboka obuhvaća: IS3 zajedno s lukom otvorenom za javni promet lokalnog značaja u uvali Dumboka.

Dodaje novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se planiraju donijeti temeljem zakonske obveze određuje se Odlukom o izradi istog.«

Članak 63.

U članku 165. mijenja se stavak (1) i glasi:

»(1) Uređenje prostora se za određena područja planira sukladno slijedećim detaljnim planovima uređenja:

1. dio građevinskog područja naselja:

. DPU 1 Šmrika: za središnji dio naselja NA9 u čijem sklopu je i građevna čestica za planiranu građevinu gospodarske namjene.

2. zone gospodarske namjene:

. DPU 2 - Poslovna zona K1 »Žlibina«

. DPU 3- zone gospodarske namjene Kraljevica K2 Medomišljina - Briljeva

. DPU 5 - Šmrika: K3,

3. zone sportsko-rekreacijske namjene:

. DPU 7 - Veli dol: R13.

4. ostala namjena:

. DPU 4 - zone ostale namjene Kraljevica O1 Medomišljina - Briljeva

5. lučka područja:

. DPU 6 - Šmrika (uvala »Črišnjeva«): zona luke otvorene za javni promet lokalnog značaja zajedno sa IS3.

. DPU 8 - Područje luke Kraljevica.«

Stavci (2), (3) i (4) se brišu.

Stavak (5) postaje stavak (2) i u njemu se brišu riječi: »(2) i (4)«

Stavci (6) i (7) se brišu.

Članak 64.

Iza članka 167. se dodaje naslov 9.2.2. Neposredna provedba Plana za pojedinačni zahvat od interesa za Grad i novi članak 167.a. koji glasi:

»(1) Neposrednom provedbom Plana se u naselju Kraljevica (NA 5) planira zahvat od interesa za Grad koji uključuje izgradnju središnjeg gradskog trga Sv. Nikole s građevinom društvene i građevinom ugostiteljske namjene.

(2) Zahvat se planira sukladno Idejnom projektu izrađenom od strane autora: Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (broj ugovora 40/09- 15), odnosno prema Idejnom rješenju istog autora, koje je odabrano na javnom, državnom, otvorenom, projektnom, u jednom stupnju i anonimnom natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja središnjeg gradskog trga Sv. Nikole, a prema slijedećim uvjetima:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 65.

Iza članka 167.a. se redni broj podnaslova: »9.2.2.« mijenja i glasi: »9.2.3«.

Članak 66.

U članku 172. se na kraju dodaje tekst koji glasi:

»Prijenosom granica obuhvata planova nižeg reda iz mjerila 1:5000 dozvoljava se usklađenje prema točnijim granicama katastarskih čestica sukladno novoj izmjeri.«

Članak 67.

U članku 173. u stavku (2) se na kraju dodaje nova rečenica koja glasi: »Izgradnja i rekonstrukcija građevina se određuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji na uređenom dijelu građevinskog područja naselja.«

Članak 68.

Članak 174. se mijenja i glasi:

»(1) Planirani sustav odvodnje otpadnih voda Grada Kraljevice je dozvoljeno graditi u etapama koje prate dinamiku izgradnje i uređenja prostora i to na način da se dijelovi sustava izvode, za pojedino građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja, u cjelini.

(2) U sklopu dijelova sustava odvodnje otpadnih voda iz stavka (1) ovog članka, za zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda, je do spajanja na sustav odvodnje planiran za područje Grada Kraljevice, potrebno izgraditi manji zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s upuštanjem pročišćenih voda u prirodni recipijent (tlo, more, vodotok).

(3) Iznimno je, do izgradnje zajedničkog sustava, moguće prema posebnim vodopravnim uvjetima, građevine s kapacitetom do 10 ES priključiti na vodonepropusnu sabirnu jamu, a za građevine veće od 10 ES izgraditi pojedinačni uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda s upuštanjem u prirodni recipijent.

(4) Uređaj za pročišćavanje treba biti takav da efluent udovoljava propisanim graničnim vrijednostima pokazatelja i dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama propisanih člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) i članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 6/01) za ispuštanje u javni sustav odvodnje odnosno za upuštanje u prirodni prijemnik.

(5) Oborinske otpadne vode s parkirnih i manipulativnih površina je potrebno upustiti u zajednički sustav oborinske odvodnje gdje se pročišćavaju na zajedničkom tipskom separatoru masti i ulja i pročišćene upuštaju u prirodni recipijent.

(6) Iznimno se, do izgradnje zajedničkog sustava za zbrinjavanje »onečišćene« oborinske vode, dozvoljava na svakoj čestici izgraditi individualni sustav s vlastitim kolektorom i separatorom masti i ulja, gdje se pročišćene vode upuštaju u prirodni recipijent.

(7) Dijelovi sustava odvodnje otpadnih voda iz stavka (1) ovog članka se grade u skladu sa člancima 118. i 119. odredbi, na način da je u konačnici moguće jednostavno priključenje dijela sustava na cjeloviti sustav odvodnje planiran za područje Grada Kraljevice.«

Članak 69.

U članku 175. se riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje riječima: »nadležnog tijela.«

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Druge izmjene i dopune Plana su izrađene su u šest izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Glava V.

Sukladno odredbi iz članak 45. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09) Odbor za normativnu djelatnost će u roku od sedam dana od stupanja na snagu ove Odluke utvrditi pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-11-06

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr