SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetu mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07), Savjet mladih Općine Lopar, na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje konstituiranje, izbor predsjednika Savjeta mladih Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) i njegovog zamjenika te način rada i odlučivanja Savjeta mladih.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na članove Savjeta mladih i na druge osobe koje su nazočne sjednicama Savjeta mladih.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovog Poslovnika brine predsjednik Savjeta mladih.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Lopar, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta mladih, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedavanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 5.

Predsjednika i zamjenika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz redova svojih članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih dostavlja se predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku uz obrazloženje do početka održavanja konstituirajuće sjednice Savjeta mladih.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti podnesen od najmanje dva člana Savjeta mladih.

Pojedini član Savjeta mladih može predložiti samo jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata za zamjenika predsjednika.

Članak 6.

Izbor predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja članova savjeta mladih.

Ako su za izbor predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih bila predložena dva ili više kandidata, a niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja, a u ponovljenom glasovanju se glasuje o samo dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije većinu od ukupnog broja glasova, izabranim se smatra kandidat koji je u ponovljenom glasovanju dobio veći broj glasova.

Članak 7.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

III. NAČIN RADA I ODLČIVANJA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Članak 9.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 11.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na zahtjev najmanje 1/3 članova Savjeta mladih u roku od osam dana od dana podnošenja pisanog prijedloga za sazivanje izvanredne sjednice.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 12.

Sjednica Savjeta mladih saziva se pismenim putem.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta mladih i pozvanim osobama, u pravilu, najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu materijala.

Članak 13.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednice, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih će prekinuti:

- ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice,

- ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 21. ovog Poslovnika,

- ako je raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slučaju odgode ili prekida sjednice predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan i sat.

Članak 15.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj dopuni dnevnog reda glasuje se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Savjeta mladih može prema potrebi, promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Članak 16.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

Članak 17.

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

Sjednica Savjeta mladih traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 18.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

U skladu s člankom 14. ove Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lopar, Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu.

Poslovnik o radu Savjeta mladih i program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 19.

Glasovanje na sjednici je javno i provodi se dizanjem ruke.

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 20.

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti javni red na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

Članak 21.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-03/11-01/05

Ur. broj: 2169/02-01/11-01

Lopar, 8. travnja 2011.

SAVJET MLADIH OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Marin Borić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=721&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr