SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

11.

Temeljem stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2009. godine, te korigiran izmjenama i dopunama usvojenim 18. studenog 2010. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09 i 44/10).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Općine Matulji - II. etapa utrošeno je prema sljedećem rasporedu:

-Transportni cjevovod VS Pasjak
- Vatrogasni centar Šapjane67.269,00 kn

-Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe
naselja RUPA

32.270,00 kn

-Vodoopskrba dijela radne zone
RZ-2 u Matuljima 823.448,54 kn

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC
d.o.o.« (HBOR)418.546,56 kn

S naslova ove pozicije financirane su interkalarne kamate kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa . Temeljem kreditnih sredstava na području Općine Matulji izvedeni su radovi za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa u iznosu od

17.464.938,46 kn.

K 240102 - KANALIZACIJA2.371.690,04 kn

58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA

1.972.940,04 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa, i prenijeta na poseban račun u iznosu od 717.728,00 kn (obveza izdvajanja za studeni, prosinac 2009. te od siječnja do ožujka 2010. g.) te 1.255.212,04 kn doznačenih na posebne račune »Komunalca« po drugom ugovoru o podzajmu (obveza za travanj - listopad 2010. g.)

58 - KANALIZACIJA 398.750,00 kn

Za potrebe izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa namiren je dio troškova izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije na području naselja Matulji (sjever i jug) temeljem Ugovora o financiranju izgradnje sanitarne kanalizacije na području Općine Matulji u 2008.godini, te dodatka tog ugovora zaključenog 2009. godine.

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE1.681.989,96 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA1.252.052,77 kn

Tijekom 2010. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA U RADNOJ ZONI RZ-1121.953,02 kn

Tijekom prvog polugodišta 2010. godine sačinjena je konačna primopredaja i obračun svih radova izvedenih na izgradnji ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1. Nakon okončanog obračuna izvršeno je plaćanje izvedenih radova u iznosu od 63.528,02 kn.

Za potrebe konzalting i tehničkih usluga za izgradnju ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1 utrošeno je 44.649,00 kn.

Na geodetski elaborat ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1 utrošeno je 13.776,00 kn

- CESTA U RADNOJ ZONI RZ-2632.593,98 kn

U radnoj zoni RZ-2 izvodili su se radovi na dvije dionice. Na dionici E-D-F izvršeno je krčenje i sječa raslinja u iznosu od 15.961,05 kn. Na dionici E-E izvodili su se radovi na izgradnji kolničke konstrukcije i nogostupa u iznosu od 428.126,46 kn, elektroinstalaterski radovi u iznosu od 99.561,55 kn, geodetske usluge u iznosu od 13.581,00 kn, dok je za usluge koordinatora zaštite na radu na dionici E-E utrošeno 36.900,00 kn, elektroinstalaterski nadzor radova 23.677,50 kn i za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova 9.840,00 kn. Za potrebe projektne dokumentacije utrošeno je 3.067,62 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu ukupno utrošeno 1.878,80 kn.

- CESTA U ZDRAVSTVENOM CENTRU

42.315,44 kn

Radovi na izgradnji ceste u zdravstvenom centru završeni su početkom 2010. godine, a za okončanu situaciju izvedenih radova je utrošeno 40.470,44 kn te za geodetske usluge 1.845,00 kn.

- CESTA 43. ISTARSKE DIVIZIJE - MILANA FRLANA19.649,25 kn

U tijeku je provedba parcelacionog elaborata ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana za čiju je izradu utrošeno 10.547,25 kn, dok je za odvjetničke usluge u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa utrošeno 9.102,00 kn.

- CESTA GM-540.853,80 kn

Za potrebe izgradnje glavne mjesne ulice u Matuljima, oznake GM-5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 2/05), izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 24.248,80 kn, dok je za geodetske usluge utrošeno 16.605,00 kn.

- CESTA ZA ŠKOLSKO-SPORTSKU DVORANU

277.264,59 kn

Tijekom 2010. godine izrađen je projekt za potrebe izgradnje prilazne ceste za sportsko-školsku dvoranu - I. faza, na što je utrošeno 61.500,00 kn. U postupku ishođenja potrebne dokumentacije za građenje, namireni su troškovi Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 1.921,50 kn.

Proveden je postupak javnog nadmetanja a za potrebe objave natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn, za izvođenje radova 187.046,29 kn, stručni nadzor nad izvođenjem radova 16.974,00 kn i geodetske radove 9.225,00 kn.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA117.422,69 kn

Tijekom 2010. godine izrađeni su idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste ID77 (Odvojak) i nerazvrstane ceste ID78 (Stara pošta) u Permanima u iznosu od 36.616,12 kn, te idejni projekt za potrebe izgradnje ceste unutar zone K2-5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 2/05) u iznosu od 80.806,57 kn.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC,)429.937,19 kn

- CESTA BREŠCA-RASKRŠĆE ZA VELI BRGUD

276.488,16 kn

Po ishođenoj lokacijskoj dozvoli za potrebe rekonstrukcije ceste Brešca-raskršće za Veli Brgud pristupilo se izradi glavnog projekta u čiju je svrhu utrošeno 77.656,05 kn. Za parcelacioni elaborat je utrošeno 12.777,24 kn, dok je za izvođenje radova na utrošeno 186.054,87 kn sukladno sporazumu s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije.

- NERAZVRSTANA CESTA ID 77 I DRŽAVNA CESTA D864.889,03 kn

Izrađena je projektna dokumentacija sanacije raskrsnice dijela nerazvrstane ceste ID 77 »Odvojak«(nerazvrstna cesta neposredno prije ulaza za »Staru poštu«) i državne ceste D8.

- »ČVOR TRINAJSTIĆI« - D873.800,00 kn

Na dionici Rupa - Rijeka, autoceste Rijeka - Zagreb, planiran je izlaz u naselju Trinajstići na državnu cestu D8 iz smjerova Rijeke i Rupe, te je u tu svrhu izrađeno idejno rješenje.

- CESTA SU-4 (Frlanska cesta)14.760,00 kn

Za potrebe izrade idejnog projekta rekonstrukcije stambene ulice SU-4 prema Urbanističkom planu uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 2/05) izrađena je posebna geodetska podloga.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI

322.004,75 kn

56.3 - NOGOSTUPI 14.391,00 kn

Za potrebe izgradnje nogostupa u Jušićima, uz županijsku cestu Jurdani-Rukavac preko željezničke pruge, izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 14.391,00 kn. Izrada projektne dokumentacije u iznosu od 85.362,00 kn je u vrijeme sastavljanja ovog izvješća u izradi, a završetak se očekuje početkom 2011. godine.

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima uz ulicu Dalmatinskih brigada (od ulice Pionirski put do uklopa s postojećim nogostupom) proveden je postupak javnog nadmetanja u iznosu od 176.621,85 kn, a početak radova se očekuje početkom 2011. godine.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI

38.702,26 kn

Za uređenje parkirališta autobusnog terminala Permani izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 25.407,11 kn i geodetski radovi u iznosu od 10.903,95 kn. Proveden je postupak za izvođenje radova na uređenju Terminala Permani te ugovoreni radovi u iznosu od 366.906,79 kn koji su u vrijeme sastavljanja ovog izvješća u tijeku a završetak se očekuje u prvoj polovici 2011. godine. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.391,20 kn.

56.2 - PARKIRALIŠTA 186.708,66 kn

Uz objekt »Stari vrtić« na adresi Dalmatinskih brigada 5 u Matuljima, izvedeni su radovi na uređenju parkirališta u ukupnom iznosu od 46.301,68 kn.

U Permanima ispred Doma Permani izvedeni su radovi na uređenju parkirališta s 9 parkirnih mjesta s pratećom zelenom površinom u iznosu od 139.809,18 kn, dok je za objavu ugovora u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn. Ukupno je za potrebe dijela parkirališta ispred Doma u Permanima utrošeno 140.406,98 kn.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA82.202,83 kn

Za potrebe izgradnje autobusnog stajališta uz državnu cestu D8 u neposrednoj blizini poslovne zone Permani izrađen je idejni projekt u iznosu od 2.503,75 kn, te posebna geodetska podloga u iznosu od 7.380,00 kn.

Na autobusnim ugibališta, na novo rekonstruiranoj raskrsnici Brešca - Veli Brgud, postavljene su dvije nove autobusne čekaonice u iznosu od 72.319,08 kn.

54.04 - CENTAR MATULJA0,00 kn

Sredstva predviđena za potrebe centra Matulja nisu utrošena.

K 240105 - OSTALA INFRASTRUKTURA

355.719,25 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV67.307,21 kn

U svrhu bržeg prikupljanja podataka s terena, oformljen je drugi tim terenskih popisivača, te je za njihove potrebe pribavljen dodatni software modul u vrijednosti od 8.487,00 kn, a na nadogradnju postojećeg software-a utrošeno je 6.445,20 kn. Za informatičku uslugu migracije podataka o kućnim brojevima te ažuriranje podataka utrošeno je 14.760,00 kn, a za samu uslugu terenskog prikupljanja podataka utrošeno je 37.615,01 kn.

54 - IGRALIŠTA63.546,10 kn

Na području Općine Matulji tijekom 2010. god. utrošeni iznos od 63.546,10 kn, odnosi se na sljedeća dva (2) igrališta:

- IGRALIŠTE MUNE - Za potrebe uređenja travnjaka na igralištu Mune, dobavljen je pijesak u iznosu od 25.416,72 kn, te sjeme trave i gnojivo u iznosu od 14.020,77. Ukupno je utrošeno 39.437,49 kn.

- IGRALIŠTE RUKAVAC - Za potrebe dječjeg igrališta u Rukavcu pribavljene su dječje igračke u vrijednosti od 24.108,61 kn.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA67.537,73 kn

Za potrebe proširenja groblja u Matuljima izrađen je idejni projekt u iznosu od 29.919,75 kn. Na izgrađenim grobnim nišama na groblju Matulji, mijenjane su ploče grobnih niša za što je utrošeno 32.751,83 kn, dok je za troškove prodaje grobnih niša utrošeno 4.866,15 kn.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE127.328,21 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji realizirana je u Rukavcu (13.609,95 kn), Biškupima (3.917,55 kn), Rošićima (8.456,25 kn), Šmogorima (2.865,90 kn), Brešcima (49.718,28 kn) i Rupi (48.760,28 kn) u ukupnom iznosu od 127.328,21 kn.

65 - KAPITALNE DONACIJE »KOMUNALAC« (KOMPOSTERI)30.000,00 kn

Ovim je sredstvima dijelom sufinanciran Program smanjenja biorazgradivog otpada u domaćinstvima, nabavkom kompostera i praška za ubrzavanje dozrijevanja komposta.

Klasa: 401-01/10-01/13

Ur. broj: 2156-04-11-26

Matulji, 24. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr