SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

10.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010.g usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2009. godine, te korigiran izmjenama i dopunama usvojenim 18. studenog 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09 i 44/10)

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

A.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
299.985,69 kn

Izvedeni su radovi na odvodnji atmosferskih voda na javnim površinama u Lipi (19.372,50 kn), Jušićima (12.696,68 kn), Velom Brgudu (55.929,95 kn), Frančićima (53.935,50 kn), te Matuljima između »Starog vrtića« na adresi Dalmatinskih brigada 5 i parkirališta Hangar (67.853,98 kn), Kastavskoj cesti (21.067,44 kn), stubištu Mate Balote (58.074,45 kn) i ulici Branka Laginje (11.055,19 kn)

A.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
487.750,84 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih događanja po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane i strojno pranje.

Za uslugu pometanja ukupno je utrošeno 236.601,87 kn, dok je za odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak utrošeno 22.140,00 kn.

Tijekom 2010. god. sanirano je nekoliko divljih deponija manjih obima i to na sljedećim lokacijama: uz prometnice Matulji-Kastav (Kastavska cesta), u Jušićima (Ivanići), Mučićima te području Lisine. Ukupno je utrošeno 33.443,70 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 169.823,05 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, ličenje grafita i slično) utrošeno je 24.777,23 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 964,99 kn.

A.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.029.425,86 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
398.348,25 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje površina u Matuljima, parka ispred zgrade Općine, okoliša crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelenu površinu uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoja na Kuku, BUS ugibališta, zelenih površina zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1.

Na širem području održavaju se i površine spomenika u Jurdanima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima i groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušićima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma, te uz igralište Rupnjak.

Za Dan antifašističke borbe izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 19.571,76 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na području Matulja i Rukavca uz dječje vrtiće, te orezivanje i uklanjanje suhih grana uz prilaz groblju Veli Brgud.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
405.219,14 kn

Tijekom prvog polugodišta 2010. god. izvodili su se radovi na četiri (4) javne površine.

- ŽIVICA (MATULJI) - Tijekom 2009. godine pristupilo se uređenju zelene površine Živica, dok se dio ugovorenih radova nastavio u 2010. godini. Sukladno ugovoru, tijekom prvog polugodišta 2010. godine, izvedeni su radovi u iznosu od 102.446,32 kn. Za dobavu i postavu betonskih opločnika utrošeno je 5.046,44 kn, za dopremu i postavu betonskih klupa utrošeno je 2.484,60 kn, dok je za hortikulturno uređenje (iskop, dobavu zemlje i sadnju stablašica) utrošeno 24.226,08 kn. Ukupno je utrošeno 134.203,44 kn.

- TERMINAL PERMANI - Na dijelu novouređenog prvog djela Terminala Permani izveden je vodovodni priključak u iznosu od 2.460,00 kn za održavanje budućih zelenih površina. Za potrebe hortikulturnog uređenja izrađen je izvedbeni projekt u iznosu od 5.904,00 kn, te proveden postupak javnog nadmetanja za radove hortikulturnog uređenja. Ugovoreni su radovi u iznosu od 137.438,05 kn, a izvoditi će se tijekom 2011. godine, kada za to dozvole vre

menske prilike. Za objavu natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn. Ukupno je utrošeno 8.961,80 kn.

- JAVNI PUT LUSKINO-ROŠIĆI-PALIHI (RUKAVAC) - Radovi na uređenju javnog puta Luskino-Rošići- Palihi započeti su 2008. godine, te su se obustavili zbog izdavanja rješenja o gradnji obiteljske kuće kojim je definiran kolni priključak na javno-prometnu površinu dijelom javnog puta koji je predmetom uređenja. S obzirom da je nadležno Ministarstvo poništilo rješenje o gradnji obiteljske kuće, radovi na uređenju javnog puta su privedeni kraju. Ukupno je za dovršenje utrošeno 36.728,97 kn.

- POTPORNI ZID U RUPI - Izrađena je projektna dokumentacija za potrebe izvođenja radova potpornog zida u Rupi u neposrednoj blizini igrališta u iznosu od 3.259,50 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije za izvođenje radova u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn. Ugovoreni su radovi u iznosu od 194.858,57 kn, a izvoditi će se početkom 2011. godine. Tijekom 2010. godine ukupno je utrošeno 3.857,30 kn.

- STEPENIŠTE KRAJ DOMA HANGAR - Krajem 2009. godine započeti su radovi na uređenju stepeništa koje povezuje parkiralište Doma Hangar i tzv. »Stari vrtić« na adresi Dalmatinskih brigada 5 u Matuljima. Za izvođenje radova na dijelu stepeništa i postavu kulir ploča, te izgradnju kamenih potpornih zidova na zelenoj površini ukupno je utrošeno 82.940,00 kn. Za nabavu i dopremu zemlje utrošeno je 14.760,00 kn, dok je za hortikulturno uređenje utrošeno 85.726,08 kn. Sveukupno je utrošeno 183.426,08 kn.

- ŠMOGORI - »JASLICE« - Za potrebe privremenog priključka električne energije u Šmogorima utrošeno je 8.278,63 kn.

- JAVNA POVRŠINA NA RASKRSNICI BREŠCA- VELI BRGUD - Izvedeni su zemljani radovi na uređenju javne površine uz novo uređenu raskrsnicu Brešca-Veli Brgud u iznosu od 29.762,92 kn.

A.3.4. DEKORACIJE 84.070,50 kn

Vršena je za novogodišnje blagdane i za dane karnevala po mjesnim područjima.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA0,00 kn

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI
23.431,01 kn

Tijekom 2010. godine izvodili su se radovi na uređenju cisterne u Sušnjima (Zvoneća) u iznosu od 23.431,01 kn.

A.3.7. POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA20.031,78 kn

Na području centra Matulji zamijenjene su dotrajale košarice novima, te je u tu svrhu utrošeno 20.031,78 kn.

A.3.8. HITNE INTERVENCIJE44.769,24 kn

Ovim je sredstvima dijelom sufinanciran Program smanjenja biorazgradivog otpada u domaćinstvima, nabavkom kompostera i praška za ubrzavanje dozrijevanja komposta.

A.3.9. IGRALIŠTA33.984,18 kn

Na području Općine Matulji tijekom 2010. god. utrošeno je 33.984,18 kn za potrebe održavanja igrališta u Matuljima (tzv. gornje igralište), Jušićima i Rukavcu.

A.4. CESTE2.695.311,23 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA2.395.888,18 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 100 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Opatija, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 2.137.296,54 kn, koji je 2010. godine realiziran u iznosu od 2.137.269,54 kn, odnosno 100%.

Dodatno su izvedeni i radovi zamjene rubnjaka na nerazvrstanoj cesti u naselju Rupa u iznosu od 13.154,06 kn, te radovi uređenja usjeka na nerazvrstanoj cesti Biškupi-Jurinići u iznosu od 27.382,28 kn.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 105.208,92 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 14.827,48 kn.

Turistička zajednica Matulji sufinancirana je u iznosu od 20.000 kn za potrebe postavljanja smeđe signalizacije na području Općine Matulji.

U postupku nove katastarske izmjere katastarskih općina Matulji i Mihotići, izrađen je elaborat prometnica na području zahvata nove katastarske izmjere u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta u čiju je svrhu utrošeno 43.050,00 kn.

Za potrebe projektiranja rekonstrukcija nerazvrstanih cesta namireni su troškovi geodetskih radova za dio nerazvrstane ceste »Božinići-Obadi« i nerazvrstane ceste »Odvojak« i »Stara pošta« u Permanima u ukupnom iznosu od 30.162,00 kn, te izrađeno prometno rješenje za potrebe izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti Biškupi-Jurinići u iznosu od 4.833,90 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji u 2010. godini sveukupno je utrošeno 2.395.888,18 kn.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STANICA

I UGIBALIŠTA12.610,38 kn

Ugovorom za čišćenje i pometanje javno-prometnih površina za 2010. godinu regulirano je tekuće održavanje (čišćenje) BUS stajališta i ugibališta, stoga troškovi navedenog terete poziciju A 230102 - Održavanje čistoće javnih površina. Održavanjem BUS stajališta i ugibališta, podrazumijeva se održavanje u smislu zamjene oštećenih stakala, manjih soboslikarskih, ličilačkih, bravarskih i sličnih radova koji su izvedeni u iznosu od 12.610,38 kn.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

2.460,00 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

U 2010. godini troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije XV. smotre zvončara u Matuljima, za što je utrošeno 2.460,00 kn.

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

284.352,67 kn

Tijekom 2009. godine provedeno je nadmetanje za potrebe asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji, no s obzirom da je dio radova na asfaltiranju, bio moguć izvesti tek po završetku radova na uređenju javne površine Živica, oni su izvedeni početkom 2010. godine. U tu je svrhu utrošeno 85.368,27 kn.

Prema Programu za 2010. godinu provedeno je javno nadmetanje za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji, i to u naseljima Zvoneće, Škrapna, Lipa i Matulji. Ugovoreni radovi iznose 159.737,15 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.195,60 kn.

Naknadno, a sukladno osiguranim sredstvima, ugovoreni su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta prema Škalniškom i Mihelilćima u ukupnom iznosu od 38.051,65 kn.

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA23.700,01 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA

23.700,01 kn

U Kućelima je temeljito uređen spomenik NOB-a, zamjenom oštećenih dijelova i hortikulturnim uređenjem u ukupnom iznosu od 23.700,01 kn.

A.6. JAVNA RASVJETA1.276.582,02 kn

A.6.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE1.051.164,69 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2010. god.

A.6.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

225.417,33 kn

Stavka pokriva troškove održavanja javne rasvjete u 2010. god.

Klasa: 400-01/10-01/13

Ur. broj: 2156-04-11-25

Matulji, 24. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr