SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

PLAN RASHODA
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2011. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2011. godinu utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Primorsko- goranske županije u 2011. godini.

Plan rashoda iz stavka 1. ovog članka izrađen je u obliku tablice (Tablica 1-OŠ) koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-34

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

RASPORED SREDSTAVA PO KORISNICIMA
ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2011. GODINU

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
za 2011. godinu

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-35

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Plan rashoda za materijal, dijelove i us  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr