SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju točke IX. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/ 11), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije
učeničkih domova u 2011. godini

I.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava po namjenama utvrđenim u Odluci Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini, (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH).

II.

OBVEZE UČENIČKIH DOMOVA PREMA ODLUCI O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/10 - u daljnjem tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) u postupku planiranja i izvršavanja proračuna utvrđene su obveze učeničkih domova kojima je Županija osnivač, a koje su uvrštene u Registar korisnika Proračuna Primorsko-goranske županije.

Člankom 6. Odluke o izvršavanju Proračuna, propisana je obveza proračunskih korisnika da do 31. siječnja 2011. godine dostave upravnom tijelu nadležnom za obrazovanje svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2011. godinu. Planovi se razrađuju po tromjesečjima, vodeći računa o dospijeću planiranih obveza.

Učenički domovi koji pravovremeno ne dostave financijske planove Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport, neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Temeljem članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna, učenički domovi su dužni u postupcima javne nabave koji se djelomično ili u cijelosti financiraju proračunskim sredstvima uključiti i predstavnika Županije.

Člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 54/ 10) propisana je i obveza učeničkih domova da dostave godišnje i polugodišnje izvješće o poslovanju najkasnije mjesec dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

III.

Temeljem Odluke Vlade RH u Proračunu Primorsko- goranske županije za 2011. godinu osigurana su sredstva za decentralizirane funkcije nužne za financiranje smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava po namjenama i to:

1. Materijalni rashod do iznosa od 601.661,00 kuna,

2. Naknade za smještaj i prehranu u učeničkim domovima do iznosa od 4.580.100,00 kuna,

3. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja do iznosa od 390.103,00 kuna,

IV.

1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Materijalni i financijski rashodi financiraju se učeničkim domovima sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo i prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

. skupinu 32 - Materijalni rashodi,

. skupina 34 - Financijski rashodi.

Učeničkim domovima financiraju se materijalni rashodi do visine stvarnog troška i to:

Naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, na način kako je to utvrđeno Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Rashodi za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima.

Rashodi za liječničke i sistematske preglede temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i usluge zdravstvenog nadzora prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Rashode za usluge periodičnih pregleda i kontrolnih ispitivanja objekata i opreme, servisiranje vatrogasnih aparata, te usluge mjerenja emisija plinova.

Rashode za premije osiguranja imovine po sljedećim policama:

. police osiguranja koje sa osiguravateljem zaključuju učenički domovi,

. police osiguranja za lom stakla, računalne opreme i provalne krađe te odgovornosti prema trećim osobama koje sa osiguravateljem zaključuje Županija.

Rashode za usluge objave u Oglasniku javne nabave proizašle iz obveza Zakona o javnoj nabavi.

V.

2. NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU U UČENIČKIM DOMOVIMA

Naknade za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, financiraju se učenicima u sljedećem iznosu:

. 6.300,00 kuna po učeniku godišnje financira se smještaj i prehrana učenicima od I. do IV. razreda srednjih škola.

Učenički domovi su dužni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, uskladiti svoje financijske planove za 2011. godinu s iznosom utvrđenim u Rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode po učeničkim domo

vima za 2011. godinu iskazanom u tabelarnom prikazu PRILOG 3-UD koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

NAČIN FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Zahtjeve za plaćanje stvarnih rashoda učenički domovi su dužni Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport dostavljati mjesečno.

Županija će doznačavati sredstva na žiro-račune učeničkih domova temeljem njihovih zahtjeva.

Naknade za smještaj i prehranu učenika u 2011. godini financiraju se učeničkim domovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja i od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine.

Sredstva se doznačavaju učeničkim domovima u mjesečnim iznosima na temelju zahtjeva u kojem su sadržani podaci o broju učenika koji borave u učeničkom domu i iznosu kojim se financira smještaj i prehrana učenika.

Zahtjev za doznaku sredstava učenički domovi su dužni dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport do konca mjeseca za tekući mjesec.

Učenički domovi su dužni, u slučaju »blokade« žiro- računa zbog provođenja ovršnog postupka, odmah izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, te dostaviti presliku rješenja o ovrsi. Ukoliko zbog navedenog domovima bude onemogućeno poslovanje, Županija će nastale obveze za materijalne rashode izravno namiriti dobavljačima do visine utvrđene ovom Odlukom.

VII.

3. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. Rashodi za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja

Učenički domovi su dužni tijekom rujna tekuće godine za narednu godinu, prijaviti potrebe za investicijskim održavanjem objekata i opreme koji su u funkciji učeničkog doma, s procjenom vrijednosti potrebnih ulaganja.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za imovinu i zajedničke poslove, a preslika zahtjeva dostavlja se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji s Upravnim odjelom za imovinu i zajedničke poslove izrađuje prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Plan rashoda investicijskog održavanja), sukladno utvrđenom iznosu u Odluci Vlade RH za tu namjenu.

Uvrštenje učeničkog doma u Plan rashoda investicijskog održavanja ovisi o stanju objekata i opreme, koje mora zadovoljavati potrebe djelatnosti učeničkog doma.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodi javnu nabavu radova investicijskog održavanja, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2011. godinu, a prema rasporedu utvrđenom u Planu rashoda investicijskog održavanja.

Prije početka postupka nabave radova, učeničkom domu se dostavlja na znanje preslika troškovnika planiranih radova.

U postupak nabave uključen je predstavnik škole i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

Sve aktivnosti u pripremi i provođenju radova investicijskog održavanja objekata provodi Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove.

Po završetku radova u postupku primopredaje učestvuje i ovlašteni predstavnik učeničkog doma.

Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove u obvezi je dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport presliku dokumentacije o izvršenim radovima.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport u obavezi je dostaviti domu presliku dokumentacije o izvršenim radovima temeljem koje će dom radove evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba izvođenja žurnih, nepredviđenih radova, a njihovo bi ne izvođenje ugrozilo sigurnost učenika, učenički domovi takvu potrebu prijavljuju Upravnom odjelu za imovinu i zajedničke poslove, a presliku dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport.

Žurni i nepredviđeni radovi financiraju se iz »sredstava rezervi« utvrđenih Planom rashoda investicijskog održavanja, u koje ulaze i sredstva nastala kao razlika između planirane i ugovorene cijene radova.

Tijekom godine, po potrebi, donose se izmjene i dopune operativnog plana.

3.2. Rashodi za usluge hitnih intervencija tekućeg održavanja objekata

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba za hitnom neplaniranom intervencijom za radove tekućeg održavanja objekata učenički domovi dužni su prije početka radova prijaviti potrebu Upravnom odjelu za imovinu i zajedničke poslove, uz obveznu dostavu izvješća o nastalom događaju i troškovnika planiranih radova. Temeljem mišljenja tog odjela o potrebi izvršenja radova, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport daje učeničkom domu suglasnost za izvršenje radova.

Po završetku radova učenički dom dužan je dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport zahtjev za plaćanjem izvedenih radova, presliku računa i ostalu valjanu dokumentaciju.

Kontrolu izvedenih radova obavlja Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove.

Sredstva za tu namjenu osigurana su u Proračunu Županije za 2011. godinu na poziciji »Vlastiti prihodi školskih ustanova«, van zakonskog standarda za decentralizirane funkcije školstva.

VIII.

RAZGRANIČENJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Ako se istim objektima ili sredstvima rada zajedno koristi učenički dom i neka druga ustanova (subjekt), korisnici su obvezni zaključiti međusobni sporazum kojim se razgraničavaju troškovi prema kriterijima i mjerilima utvrđenim ovom Odlukom i isti dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport.

U slučaju da učenički dom i neka druga ustanova (subjekt) ne mogu postići dogovor o razgraničenju, dužni su u dogovore uključiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport.

Sporazumom se utvrđuje nositelj troška, kriteriji za razgraničavanje (udio u korištenju sredstava rada i prostora), način i rok plaćanja.

Učenički dom plaća isključivo svoj dio troškova, dok preostali dio troškova ustanova (subjekt) s kojom zajednički koristi prostor ili sredstva rada podmiruje izravno dobavljačima, ili sredstva za plaćanje obveza doznačuje na žiro-račun učeničkog doma.

IX.

Ravnatelj učeničkog doma odgovoran je za točnost, pravodobnost i istinitost podataka, kao i za namjensko trošenje sredstava.

X.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-31

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

Na temelju točke V., VI. i IX. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 15. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-32

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr