SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11 ), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije 21. na sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2011. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), u daljnjem tekstu: Odluka, planirana su sredstva za:

I. Ukupne rashode u iznosu od 47.179.000 kn

od čega za:

1.rashode za zaposlene 27.497.000 kn

2.materijalne i financijske rashode 18.531.000 kn

3.nabavu nefinancijske imovine 551.900 kn

4.hitne intervencije investicijskog i
tekućeg održavanja objekata,
prostora, opreme i vozila te nabavu
opreme 600.000 kn

II.Planirani prihodi za posebne
namjene u iznosu od 27.000.000 kn

III.Razlika sredstava između ukupnih
rashoda i planiranih prihoda za
posebne namjene koje osigurava
Županija u iznosu od 20.179.900 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima a unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajed

nice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući i;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2010. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi na dan 30. kolovoza 2010. godine

Korektivni kriterij za raspored rashoda za zaposlene je struktura korisnika i uvjeti rada pojedinog doma.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2011.. godinu.

Mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored sredstava za materijalne i financijske rashode je viši nivo cijena na otocima i dosada ostvarena kretanja.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući;

. Završetka već započetih investicijskih aktivnosti iz prethodne godine.

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I.stavka 1. podstavka 4. rasporedit će se svim domovima u istom iznosu.

Visina vlastitih prihoda ili prihoda za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

.Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

.Visini ostvarenih prihoda u 2010. godini;

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 47.179.900 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 27.497.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 14.000.895 kn

1.2. DSN VOLOSKO 5.306.794 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 4.169.527 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 4.019.784 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu od 18.531.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 9.396.500 kn

2.2. DSN VOLOSKO 2.990.000 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 4.026.200 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.118.300 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 551.900 kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 209.866 kn

3.2. DSN VOLOSKO 102.016 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 85.018 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 155.000 kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 150.000 kn

4.2. DSN VOLOSKO 150.000 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 150.000 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 150.000 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) iz točke I. ove Odluke u iznosu od 27.000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

* DSN KANTRIDA 15.909.000 kn

* DSN VOLOSKO 3.918.000 kn

* DSN MALI KARTEC 4.100.000 kn

* DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.073.000 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2011. godinu, u iznosu od 19.028.000 kuna na poziciji 43 02 03 »Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe« raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Primorsko-goranske županije kako slijedi:

* DSN KANTRIDA 7.488.395 kn

* DSN VOLOSKO 4.378.794 kn

* DSN MALI KARTEC 4.095.727 kn

* DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.065.084 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

* DSN KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene 4.739.700 kn

- za materijalne i financijske rashode 2.748.695 kn

* DSN VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 2.771.549 kn

- za materijalne i financijske rashode 1.607.245 kn

* DSN MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 2.592.080 kn

- za materijalne i financijske rashode 1.503.647 kn

* DSN MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 1.941.651 kn

- za materijalne i financijske rashode 1.123.433 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačivat će se domovima za starije i nemoćne osobe sukladno planiranoj strukturi i dinamici trošenja prikazanoj u financijskom planu razrađenom po mjesecima, do 15. za prethodni mjesec.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10. u tekućem mjesecu.

Usklađenje isplate i ostvarenih rashoda vršiti će se mjesečno.

Obrasce za izvještavanje o utrošku utvrditi će Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

VIII.

Sredstava za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se domovima temeljem:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

IX.

Doznaka sredstava iz točki VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2011. godinu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-25

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr