SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

31.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10).), članka 28. točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj dana 7. travnja 2011. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije
za 2011. - 2013. godinu

I. UVOD

Zaštita i spašavanje od javnog je interesa u Republici Hrvatskoj. Primorsko-goranska županija u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlasti provodi zaštitu i spašavanje na svom području, sukladno načelu supsidijarnosti.

Temeljne zadaće Primorsko-goranske županije u organizaciji i razvoju sustava zaštite i spašavanja su izvršiti procjenu opasnosti i posljedica koje mogu nastati, ocijeniti stanje/kapacitete operativnih snaga zaštite i spašavanja, izraditi dokumente zaštite, kontinuirano provoditi prevenciju, organizirati i pripremiti mjere i aktivnosti radi unaprjeđenja pripravnosti snaga zaštite i spašavanja, voditi evidencije izvora opasnosti i prijetnja, stvoriti preduvjete za uspostavljanje jedinstvenog sustava upravljanja u krizama i izvanrednim situacijama, razvijati oblike edukacije i obavješćivanja stanovništva, suradnja s medijima.

Donošenjem ovih Smjernica stvara se okvir za plansko i sustavno djelovanje u provedbi temeljnih zadaća u organizaciji i razvoju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije za naredno razdoblje.

II. DOKUMENTI SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dokumentima sustava zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije uređuje se organizacija sustava, planiranje mjera zaštite i spašavanja, definiranje ovlasti, nadležnosti i zadaća svih sastavnica sustava. U narednom razdoblju potrebno je izraditi i donijeti slijedeće dokumente:

1. Nakon dobivanja suglasnosti od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Županijska skupština treba donijeti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije.

2. Donijeti Odluku o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Prilikom imenovanja članova Zapovjedništva treba uzeti u obzir prirodu opasnosti i prijetnji iz županijske Procjene ugroženosti kako bi Zapovjedništvo moglo svojim djelovanjem osigurati kvalitetnu pripremu civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, odnosno nastupa katastrofe ili velike nesreće.

3. Po potrebi izmijeniti Odluku o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Primorsko-goranske županije, sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti.

4. Donijeti Plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije. Plan treba izraditi na temelju županijske Procjene ugroženosti od pojedinih vrsti opasnosti i prijetnji koje mogu izazvati velike nesreće ili katastrofe.

5. Izraditi Plan civilne zaštite koji se sastoji od mjera sklanjanja, mjera evakuacije i mjera zbrinjavanja.

6. Donijeti Vanjski plan/planove zaštite i spašavanja kod velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, radi planiranja djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i okoliša. Izrađuje se po nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanja na temelju podataka iz unutarnjeg plana operatera i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave na čijem području se nalazi postrojenje, pogon ili industrijska zona, te s jedinicama lokalne samouprave koje mogu biti pogođene/zahvaćene nesrećom.

7. Donijeti višegodišnji Plan razvoja sustava zaštite i spašavanja s financijskim pokazateljima.

8. Najmanje jednom godišnje preispitati i po potrebi izvršiti ažuriranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije.

9. Svake godine pripremiti Izvješće o sigurnosnom stanju i stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko- goranske županije, koje će obuhvatiti i pojedinačna izvješća najznačajnijih operativnih snaga, poput Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Lučke kapetanije Rijeka, HGSS - Stanice Rijeka i Delnice, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Primorsko-goranske županije te po procjeni i izvješća drugih operativnih snaga.

10. Izraditi registar/bazu podataka operativnih snaga zaštite i spašavanja, s evidencijom ukupnih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa.

Sukladno novom Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) u narednom periodu potrebno je pripremiti i donijeti slijedeće dokumente:

11. Donijeti novu Procjenu ugroženosti od požara za područje Primorsko-goranske županije.

12. Na temelju Procjene ugroženosti od požara donijeti novi Plan zaštite od požara za područje Primorsko-goranske županije. Procjena ugroženosti i Plan trebaju se temeljiti na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina s područja Županije.

13. Donijeti godišnji ili višegodišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Primorsko- goranske županije. U izradu provedbenog plana treba obavezno uključiti Vatrogasnu zajednicu PGŽ-a i Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka.

14. Svake godine pripremiti Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Županije.

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji jedan od osnovnih ciljeva prostornog uređenja je nacionalna sigurnost, obrana i zaštita od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa. Sastavni dio Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Primorsko-goranske županije biti će i prilog naslovljen kao »Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja«, kojima se utvrđuju i propisuju mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu i povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Stoga je potrebno:

15. U Prostorni plan Primorsko-goranske županije ugraditi zahtjeve zaštite i spašavanja, te iste razraditi u dokumentima prostornog uređenja niže razine.

III. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. VATROGASNE SNAGE

Vatrogasnu djelatnost na području Primorsko-goranske županije provodi Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, koja u sebi objedinjuje 6 javnih vatrogasnih postrojbi s ukupno 241 profesionalnim vatrogascem i 68 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na području Županije djeluju i profesionalne vatrogasne postrojbe u okviru gospodarskih subjekata koji su ih zbog prirode djelatnosti kojom se bave dužne ustrojiti.

Vatrogasne postrojbe na području Primorsko-goranske županije predstavljaju osnovnu i udarnu operativnu snagu zaštite i spašavanja. Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Primorsko-goranska županija godišnje financira redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice s 1% izvornih sredstava Proračuna ( u 2010. godini s iznosom od 1.700.000,00 kuna). Osim navedenog, Županija sufinancira i pripremu protupožarne sezone te provedbu vježbe zaštite i spašavanja.

U narednom razdoblju potrebno je provesti sljedeće:

- nastaviti s financiranjem djelatnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Planirana sredstva utrošiti s ciljem daljnjeg jačanja kapaciteta Vatrogasne zajednice kroz nabavu vozila, opreme i tehnike, stručno osposobljavanje vatrogasaca u skladu s potrebama Županije, uređenje vatrogasnih domova te za potrebe hladnog pogona,

- poticati suradnju vatrogasaca s drugim operativnim snagama zaštite i spašavanja s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području PGŽ,

- kontinuirano koordinirati suradnju Vatrogasne zajednice s drugim nositeljima i sudionicima zadaća u pripremi protupožarne sezone, sustavno provoditi preventivne mjere zaštite od požara, osobito u pripremi i za vrijeme protupožarne sezone,

- poticati i podržavati suradnju Vatrogasne zajednice s drugim vatrogasnim organizacijama u RH i sa međunarodnim vatrogasnim organizacijama, s ciljem pružanja međusobne pomoći, stručnog osposobljavanja, razmjene iskustava, stjecanja specijalističkih znanja,

- nastaviti s pružanjem financijske potpore za uređenje vatrogasnog poligona u Šapjanama, posebno za izradu projektne dokumentacije radi kandidiranja za povlačenje sredstava iz fondova EU,

- stvoriti pretpostavke za sustavno provođenje vježbi zaštite i spašavanja na vatrogasnom poligonu u Šapjanama i za druge operativne snage zaštite i spašavanja s područja Primorsko-goranske županije.

2. CIVILNA ZAŠTITA

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite. Trenutno Primorsko-goranska županija raspolaže sa dva tima:

1. Tim za spašavanje iz ruševina (USAR), koji u svom sastavu ima tri skupine, ukupno 43 pripadnika,

2. Tim za logistiku, koji ima tri skupine, ukupno 43 pripadnika.

U narednom periodu potrebno je:

- osnovati Zapovjedništvo civilne zaštite Primorsko- goranske županije (u travnju 2011.). Odmah po osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite potrebno je donijeti program/plan aktivnosti na izradi Plana civilne zaštite,

- po donošenju županijske Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, utvrditi konačan ustroj, opremanje i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite Primorsko-goranske županije,

- u Proračunu i dalje planirati sredstva za opremanje i osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite,

- odrediti prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07),

- planirati provedbu osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti postrojbi CZ-a, posebno osigurati edukaciju članova Zapovjedništva civilne zaštite,

- organizirati provođenje zajedničkih vježbi, posebno za spašavanje iz ruševina, u kojima će sudjelovati i pripadnici državnih postrojbi i postrojbi CZ-a jedinica lokalne samouprave, te pripadnici vatrogasnih timova za spašavanje iz ruševina.

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Sustav zaštite i spašavanja prvenstveno je determiniran stupnjem razvoja i organizacije službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti odnosno u okviru svoje redovne djelatnosti (vatrogasce smo posebno izdvojili kao stožernu organiziranu operativnu snagu zaštite i spašavanja).

Potrebno je naglasiti da su neke službe i pravne osobe koje djeluju na području naše Županije pod nadležnošću središnjih tijela državne uprave, (npr. Policijska uprava primorsko-goranska, Lučka kapetanija, KBC Rijeka, Centar za socijalnu skrb, Hrvatske šume, Hrvatske vode), dio službi i pravnih osoba je pod nadležnošću Županije (npr. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć PGŽ-a, Dom zdravlja PGŽ-a, Županijska uprava za ceste), dok određene službe i pravne osobe djeluju u okviru gradova i općina, prije svega komunalna društva: vodovod i kanalizacija, odvoz smeća, javni prijevoz, itd.

U širi spektar subjekata koji se bave na određeni način zaštitom i spašavanjem ili posjeduju materijalno-tehnička sredstva potrebna za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja odnosno stručna znanja od koristi za zaštitu i spašavanje su subjekti koji se bave zaštitom prirode/okoliša, te gospodarski subjekti koji se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima.

Na temelju županijskih potreba i raspoloživih kapaciteta za spašavanje ljudi i materijalnih vrijednosti, možemo zaključiti da su sljedeće službe i pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje za cjelokupno područje Primorsko- goranske županije:

- zdravstvene ustanove (KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ sa svim svojim ispostavama, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,)

- Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske ceste, Autocesta Rijeka - Zagreb, Hrvatska radiotelevizija,

- Državni hidrometeorološki zavod,

- Policijska uprava primorsko-goranska, Lučka kapetanija Rijeka i Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

- Centar za socijalnu skrb, Hrvatski Crveni križ,

- Županijska uprava za ceste, Ceste Rijeka, KD Vodovoda i kanalizacije, KD Čistoće, KD Kozala, Veterinarska stanica Rijeka, Autotrolej,

- Autotrans, GP Krk, Luka Rijeka, Lučka uprava Rijeka, Jadranski pomorski servis, Dezinsekcija, Rijekatank, Ind-eko

- te ostale službe i pravne osobe po potrebi.

U sljedećem razdoblju potrebno je:

- intenzivirati suradnju Primorsko-goranske županije s navedenim službama i pravnim osobama koje djeluju na području Županije, posebno kod izrade Plana zaštite i spašavanja, budući da će većina navedenih subjekata biti direktno ili indirektno uključena kao nositelji i sudionici zadaća koje proizlaze iz Plana,

- odrediti službe i pravne osobe koje su od posebnog značaja za sustav zaštite i spašavanja, uzimajući u obzir da će određeni subjekti biti od državnog značaja za zaštitu i spašavanje,

- u skladu s mogućnostima organizirati zajedničke vježbe, radionice, radne sastanke s ciljem kvalitetnije međusobne koordinacije i spremnosti za eventualne izvanredne događaje,

- zajednički tražiti rješenja za optimalnu komunikacijsku interoperativnost svih službi,

- u suradnji s nadležnim službama i pravnim osobama utvrditi kritičnu infrastrukturu na području Županije, te odrediti prioritete prilikom spašavanja.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno Zakonu o zaštitu i spašavanju udruge građana koje raspolažu potrebnim ljudskim i materijalnim resursima dužne su sudjelovati u pripremi i provedbi aktivnosti zaštite i spašavanja.

Primorsko-goranska županija surađuje i financijski pomaže niz udruga sa svog područja koje, zbog djelatnosti i aktivnosti kojima se bave, zbog resursa kojima raspolažu, naročito ljudskim kadrom sa specijalističkim znanjima, predstavljaju dio redovnih snaga zaštite i spašavanja ili su potencijalna dodatna operativna snaga za izvanredne situacije. Najvažnije među njima su Zajednica društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka i Stanica Delnice, Pilotski klub »Krila Kvarnera«, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa-Grupa potražnih pasa Rijeka te udruge koje se bave ronjenjem, planinarstvom, speleologijom, radio-amaterstvom, lovci, izviđači, itd.

U narednom razdoblju potrebno je sljedeće:

- utvrditi bazu udruga koje mogu svojim kapacitetima biti od značaja za sustav zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, s evidencijom ljudskih i materijalnih kapaciteta,

- odrediti udruge od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje u Županiji te s istima sklopiti sporazume o suradnju,

- integrirati djelovanje udruga od posebnog značaja u jedinstveni sustav zaštite i spašavanja u PGŽ-ji,

- nastaviti s financiranjem udruga radi jačanja kapacitete za potrebe zaštite i spašavanja.

Ove Smjernice vrijede za razdoblje od 2011. godine do 2013. godine, ali će se najmanje jednom godišnje, posebno prilikom izrade izvješća o sigurnosnom stanju i stanju sustava zaštite i spašavanja za proteklu godinu, preispitati i po potrebi izvršiti usklađivanje.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove Smjernice stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-17

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr