SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

6.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 23. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga (DPU naselja Lovranska Draga)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga (u daljnjem tekstu: DPU).

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade DPU-a je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU-a

Članak 3.

Odluka se donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), člankom 179. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/07 i 37/10), člankom 19. Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka (»Narodne novine« broj 24/06).

OBUHVAT DPU-a

Članak 4.

Obuhvat DPU-a određen je grafičkim prikazom br. N-5 »Prostor za razvoj naselja« koja je sastavni dio Prostornog plana Parka prirode Učka, a na identičan način i grafičkim dijelom Prostornog plana uređenja Općine Lovran, u kartografskom prikazu broj 4. građevinska područja, u mjerilu 1:5000, čiji je izvod sastavni dio ove Odluke.

Površina ohuhvata DPU-a je oko 6,70 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU-a

Članak 5.

DPU naselja Lovranska Draga se donosi za područje naselja Lovranska Draga, smješteno unutar područja Parka prirode Učka. Naselje se odlikuje vrijednom autohtonom arhitekturom, a sastavljeno je od manjih i većih grupacija zbijenih kuća koje se terasasto pružaju duž padina Učke.

Lovranska Draga, kao najveće naselje unutar Parka prirode Učka, s dobrim preduvjetima za nadopunu turističke ponude Lovrana, ima najveći demografski potencijal za revitalizaciju zbog čega je planirano proširenje građevinskog područja i popunjavanje naselja novim sadržajima. Nova izgradnja treba se uklopiti u postojeći ambijent i pridonijeti boljem izgledu mjesta, a zbog posebnosti i vrijednosti prostora za građevinske aktivnosti potrebno je ishoditi posebne uvjet uređenja prostora od tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode i kulturnih dobara.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DPU-a

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta su sljedeća:

- valorizacija naselja i propisivanje posebnih uvjeta zaštite prirodne i kulturne baštine,

- novi sadržaji u naselju prvenstveno trebaju biti u funkciji dopune turističke ponude šireg područja (ugostiteljski sadržaji i mali obiteljski pansioni), dopunjeni uslužnim i trgovačkim sadržajima (prodaja autohtonih proizvoda: maruna, domaće rakije medice i sl.),

- u planiranom, odnosno neizgrađenom dijelu naselja minimalno 30% površine moraju biti zelene površine, kako bi se maksimalno zaštitila terasasta konfiguracija terena i aktivne poljodjelske površine,

- novu izgradnju planirati uz postojeće prometnice, uz očuvanje koridora, propisanog posebnim propisima,

- maksimalna visina planiranih građevina treba biti P+1 (do 7 m), a izuzetno na većim strmim padinama P+2 ( do 9 m),

- pred ulazom u naselje potrebno je urediti manje parkiralište, kao zaravnati travnati teren za 2 autobusa i 8-10 automobila,

- do donošenja DPU-a za obuhvat plana se primjenjuju odredbe Prostornog plana Parka prirode Učka (»Narodne novine« br. 24/06),

- za sve građevinske zahvate moraju se ishoditi posebni uvjeti uređenja prostora i prethodna dozvola nadležnih službi za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

POTREBNIH ZA IZRADU DPU-a

Članak 7.

DPU će se izraditi na temelju podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Općina Lovran za izradu DPU-a osigurava korištenje Prostornog plana uređenja Općine Lovran te Konzervatorsku i katastarko-topografsku podlogu, sve u digitalnom obliku.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade DPU-a iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), a stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač DPU-a.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Općina Lovran će za izradu DPU-a osigurati ovjereni elaborat posebne geodetske podloge u mjerilu 1:1000 u digitalnom obliku s prikazom stvarnog stanja terena i uklopljenim katastarskim planom.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI)

ZA IZRADU DPU-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DPU-a

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU-a iz područja njihovog djelokruga biti će zatraženi od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 14, 51410 OPATIJA

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 12, 51000 RIJEKA

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10 000 Zagreb,

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOVRAN, Šetalište M. Tita 63

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA

- ENERGO d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

- JU Park prirode Učka, Liganj 42. 51415 Lovran

ROK ZA IZRADU DPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU DPU-a OD TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza izrede DPU-a:

- dostava zahtjeva za izradu DPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 15 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga DPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog DPU-a - u trajanju od 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje DPU-a - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA DPU-a

Članak 12.

Do donošenje DPU-a za zahvate u prostoru primjenjuju se odredbe članak 186. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 38/07 i 37/10).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU-a

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade DPU-a financirat će se iz Proračuna Općine Lovran.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU-a.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu DPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju DPU-a poštivati uvjeti koje za sadržaj detaljnog plana uređenja određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/17

Ur.broj: 2156/02-01-11-3

Lovran, 23. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr