SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 50. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu(»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/ 06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar

I. OPĆE DOREDBE

Kupnja nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i
drugog zemljišta u općini Lopar

Ulaganja po godinama

Sufinanciranje izgradnje vodospreme Lopar

Ulaganja po godinama

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Lopar te Golog otoka, te uvjeti i postupak davanja koncesije za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom.

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na temelju ugovora o koncesiji, te na temelju uvjeta određenih ovom Odlukom.

II. KONCESIJA

Članak 3.

Za područje Općine Lopar dodjeljuju se dvije koncesije za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom:

1. koncesija za relaciju Rtić-Riva Lopar/Profil

2. koncesija za područje Golog otoka.

Postupak za dodjelu koncesije iz stavka 1. ovog članka provodi se javnim natječajem.

Za koncesiju na relaciji Rtić- Riva Lopar/Profil koncesija se daje na vrijeme od dvije (2) godine koje se računaju kalendarski.

Za koncesiju na području Golog otoka koncesija se daje na vrijeme od tri (3) godine koje se računaju kalendarski.

Prijevoz cestovnim vlakom obavlja se u vremenu od 0 do 24 sata.

Članak 4.

Koncesija se daje uz godišnju naknadu.

Najniži iznos godišnje naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti prijevoza cestovnim vlakom na relaciji Rtić- Riva Lopar (Profil) iznosi 20.000,00 kuna, a to je ujedno i početni iznos za javni natječaj u postupku davanja koncesije.

Najniži iznos godišnje naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti prijevoza cestovnim vlakom na području Golog otoka iznosi 3.000,00 kuna, a to je ujedno i početni iznos za javni natječaj u postupku davanja koncesije.

Članak 5.

Odluku o objavi javnog natječaja za davanje koncesija donosi Načelnik Općine Lopar.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje Načelnik Općine Lopar.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 6.

Javni natječaj mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se daje koncesija,

2. broj koncesija koje se daju,

3. vrijeme na koje se daje koncesija,

4. početni godišnji iznos naknade za koncesiju,

5. način, mjesto, rok za podnošenje ponude na natječaj,

6. iznos jamčevine koji treba ponuditi svaki ponuditelj,

7. naznaku da ponuditelj koji odustane od dodijeljene koncesije gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine,

8. rok plaćanja naknade za koncesiju,

9. naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u obzir,

10. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

11. mjesto, vrijeme javnog otvaranja ponude,

12. uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Načelnik Općine Lopar može u Odluci iz članka 5. ove Odluke propisati i druge uvjete koje smatra potrebnim za obavljanje koncesije.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na Oglasnim pločama Općine Lopar, a obavijest o raspisanom natječaju u Narodnim novinama.

Članak 7.

Ponude se podnose u zapečaćenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno sa naznakom: »NE OTVARATI - PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM« u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Članak 8.

Ponuda na natječaj sadržava:

1. zahtjev za osobnim podacima,

2. iznos naknade za koncesiju,

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. cjenik usluga (cijenu po vrstama pružanja usluga),

5. isprave kojima dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra),

6. potvrdu porezne uprave, da su kao domaća osoba ispunili sve obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

7. potvrdu Odjela za računovodstvo, proračun i financije Općine Lopar da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Općini Lopar po bilo kojoj osnovi,

8. potvrdu da nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili mjerom suda izrečena sigurnosna mjera ili zaštita mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prometa,

9. i druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati koncesionar a koji su propisani temeljem članka 6. ove Odluke.

Sve isprave podnose se u izvorniku ili ovjerovljenoj ispravi.

Članak 9.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Povjerenstvo podnosi Načelniku izvješće o provedenom javnom otvaranju ponuda s listom ponuditelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispuni uvjete sukladno članku 6. i 8. ove Odluke.

Članak 10.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

Odluka o davanju koncesije posebice sadrži:

1. ime i adresu koncesionara,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. iznos naknade,

4. rok za sklapanje ugovora.

Članak 11.

Na osnovi Odluke o davanju koncesije Općinski načelnik sklapa Ugovor o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji uređuje se način obavljanja prijevoza cestovnim vlakom u skladu s ovom Odlukom.

Ugovor se sklapa nakon podmirivanja ponuđenog godišnjeg iznosa u natječaju za koncesiju (jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju), a za slijedeće godine do kraja siječnja tekuće godine.

Članak 12.

Koncesija prestaje istekom vremena za koje je izdana.

Koncesija može prestati i prije isteka vremena za koje je izdana u slučajevima:

- ako koncesionar prestane ispunjavati uvjete za njenu dodjelu

- ako koncesionar ne plaća naknadu za koncesiju

- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe

- otkazom ugovora o koncesiji

- sporazumom stranaka

Članak 13.

Ugovor o koncesiji otkazati će se ukoliko se koncesionar ne pridržava odredbi ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanje predmetne djelatnosti.

III: NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 14.

Za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom, vozač je dužan kod sebe imati:

- ugovor o koncesiji

- cjenik prijevoza

Za vrijeme obavljanja prijevoza cestovnim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima cestovni vlak mora biti uredan i čist.

Članak 15.

Vozač cestovnog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:

- putnik fizički agresivan

- putnik vidno alkoholiziran ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Vozač cestovnog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 16.

Vozač cestovnog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Smatra se da je račun uredan kada su na njemu naznačeni:

- izvršitelj usluge,

- datum vožnje,

- broj računa,

- novčani iznos naknade,

- druge elemente koji se reguliraju u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 17.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 18.

Cestovni vlak mora, osim zakonom predviđenih uvjeta ispunjavati i sljedeće uvjete:

- cestovni vlak kojemu se dodjeljuje koncesija za relaciju Rtić - Riva Lopar/Profil može imati najviše dva (2) priključna vozila uređena za prijevoz putnika (vagona)

- cestovni vlak kojemu se dodjeljuje koncesija za područje Golog otoka može imati najviše tri (3) priključna vozila uređena za prijevoz putnika (vagona)

Članak 19.

Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena.

Prometni vlak na području Lopara prometuje na relaciji okretište Rtić- Riva Lopar/Profil.

Prometni vlak na području Golog otoka prometuje na javnim prometnim površinama pogodnima za obavljanje takve vrste prijevoza.

Članak 20.

Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati:

- naziv koncesionara

- natpis stajališta turističkog vlaka

- vrijeme polaska i dolaska

- cjenik izražen u kunama

- pored natpisa na hrvatskom mora stajati natpis na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 21.

Koncesionar je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 19. i 20. ove Odluke o svom trošku.

Obilježavanje i postavljanje oznaka iz člana 19. i 20. ove Odluke koncesionar mora izvršiti prema uputama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

V. CIJENE USLUGA

Članak 22.

Suglasnost na cijene usluga prijevoza cestovnim vlakom daje Općinsko vijeće.

Koncesionar ne može započeti sa obavljanjem djelatnosti bez pribavljanja suglasnosti Općinskog vijeća na predložene cijene usluga prijevoza cestovnim vlakom.

Koncesionar mora pribaviti suglasnost Općinskog vijeća za svaku izmjenu cijene usluge koju plaćaju krajnji korisnici.

VI. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo Općine Lopar.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-11

Lopar, 28. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr