SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10), članku 5., 6., 7., Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 37/97, 27/01, 59/01, 103/03, 44/06, 79/07, 123/10), članku 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

- sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje

Javne potrebe Općine Lopar u kulturi za 2011. godinu

ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

- povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 710.100.00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2011. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 01. ožujka 2012. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-08

Lopar, 28. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2011. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Program javnih potreba Općine Lopar u pr  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr