SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 11. Odluke o osnivanju Centra za kulturu Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10, 44/10), privremeni ravnatelj Centra za kulturu donosi

STATUT
Centra za kulturu Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se pobliže utvrđuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra za kulturu Lopar (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Centar obavlja svoju djelatnost sukladno zakonu, Odluci o osnivanju Centra, ovom Statutu i drugim općim aktima Centra.

Članak 3.

Osnivač Centra je Općina Lopar (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 4.

Centar je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Centar ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra. Centar odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obveze Centra solidarno i neograničeno.

Članak 5.

Naziv Centra je: »Centar za kulturu Lopar«.

Sjedište Centra je u Loparu, Lopar bb.

Članak 6.

Centar ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz obod natpis Centar za kulturu Lopar, Općina Lopar. Svaki pečat ima svoj broj. Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

Pečatom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se isprave koje izdaje Centar te isti služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje Centra.

Članak 7.

Centar predstavlja i zastupa Ravnatelj.

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 8.

Djelatnost Centra je:

1. koordinacija ustanova i udruga, te manifestacija koje djeluju na području Općine Lopar,

2. osnivanje zbirki i radionica,

3. integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini,

4. organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija,

5. izdavačka djelatnost,

6. organizacija škole stranih jezika.

Pored djelatnosti iz prethodnog stavka, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz članka 8., stavak 1. ovog Statuta.

Članak 9.

Djelatnosti iz članka 8. ovog Statuta Centar obavlja na temelju Godišnjeg programa rada.

III. UPRAVLJANJE USTANOVOM

A) OSNIVAČ USTANOVE

Članak 10.

Upravljanje ustanovom Općina Lopar kao osnivač ostvaruje kroz rad:

- Općinskog vijeća i

- Načelnika

Općinsko vijeće Općine Lopar ima sljedeća ovlaštenja:

- donosi Odluku o osnivanju i prestanku ustanove,

- donosi Odluku o promjeni i nazivu sjedišta,

- donosi Odluku o imenovanju ravnatelja i v.d. ravnatelja ustanove,

- daje suglasnost na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove.

- imenuje 2 predstavnika Natječajnog povjerenstva za potrebe provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja.

Načelnik Općine Lopar ima sljedeća ovlaštenja:

- daje Općinskom vijeću prijedlog predstavnika za potrebe imenovanja članova Natječajnog povjerenstva,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja i v.d. ravnatelja Ustanove,

- daje suglasnost o nabavi radova i usluga koje prelaze vrijednost od 10.000,00 kuna.

Članak 11.

Centrom neposredno upravlja ravnatelj.

Ravnatelj ima položaj i ovlaštenja poslovodnog organa Centra i stručnog voditelja.

Članak 12.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane čl. 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, a koji ponudi najprihvatljiviji program rada Centra za mandatno razdoblje.

Članak 13.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 14.

Ravnatelja imenuje predstavničko tijelo Općine Lopar na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u tisku.

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka raspisuje Natječajno povjerenstvo od 3 (tri) člana od kojih 2 (dva) imenuje predstavničko tijelo Osnivača, a 1 (jednog) imenuje ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove.

Članak 15.

Osnivač je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru te njegovu pravu da pregleda natječajnu dokumentaciju.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobiti tužbom odluku o izboru zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Tužba se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Pouka o podnošenju Tužbe, odnosno pokretanju upravnog spora pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, daje se kandidatima u obavijesti o izboru.

Članak 16.

Ravnatelj kao organ upravljanja Centrom uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Lopar:

- donosi Statut i druge opće akte Centra,

- donosi Godišnji program rada Centra,

- odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

- donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 17.

Ravnatelj kao poslovodni organ i organ upravljanja samostalno:

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

- predstavlja i zastupa Centar,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

- izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Vijeću Općine Lopar o poslovanju Centra i realizaciji programa,

- odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnivanju Centra.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje poslovne politike Centra u okviru zakona, Odluke o osnivanju Centra i ovog Statuta.

Članak 18.

Ravnatelj vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njega Osnivaču.

Članak 19.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti.

Ravnatelja razrješava Općinsko vijeće Lopara u slučajevima utvrđenim zakonom ili u slučaju teže povrede službene djelatnosti. Prije donošenja odluke o razrješavanju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjenja o razlozima za razrješavanje.

U slučaju razrješenja ravnatelja dužnosti, novi mora biti imenovan u roku od 3 (tri) mjeseca. Do isteka navedenog roka, privremenog vršitelja dužnosti imenovat će predstavničko tijelo Onivača.

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA

Članak 20.

Imovinu Centra čine sredstva koja su pribavljena od Osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

O imovini Centra skrbe djelatnici Centra i Osnivač.

Članak 21.

O korištenju i raspolaganju imovinom Centra odlučuje ravnatelj, sukladno Odluci o osnivanju Centra i ovom Statutu.

Članak 22.

Centar ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu.

Članak 23.

Ravnatelj je ovlašten bez suglasnosti Osnivača izdavati i potpisivati naloge za nabavku potrošnog materijala i usluga, te nabavku sredstava za obavljanje usluga u tekućem investicionom održavanju Centra, do iznosa predviđenog u Financijskom planu Centra za tekuću godinu, ako ne prelaze iznos od 10.000,00 kuna.

Članak 24.

Financijska sredstva potrebna za rad Centra osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar, u Proračunu Primorsko - goranske županije sukladno dostavljenim projektima i u Državnom proračunu sukladno projektima, te od vlastitih prihoda, zaklada, sponzorstva, darova i inih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 25.

Možebitna dobit Centra utvrđuje se na kraju financijske godine.

Ako Centar ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

V. JAVNOST RADA

Članak 26.

Rad Centra je javan. O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Centar izvješćuje pravne osobe i građane:

- sredstvima javnog priopćavanja,

- održavanjem skupova i savjetovanja,

- izdavanjem publikacija,

- na drugi primjeren način.

Članak 27.

Ravnatelj Centra dužan je u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim organima na njihov zahtjev tražene podatke. Ravnatelj je odgovoran za javnost rada Centra.

VI. POSLOVNA TAJNA

Članak 28.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih, a posebno:

1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Centru,

2. podaci sadržani u prilozima molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba iz točke 1. stavka 1. ovog članka,

3. podaci o poslovnim rezultatima Centra,

4. podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima,

5. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

Članak 29.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su djelatnici Centra čuvati bez obzira na način saznanja za njih, pa i nakon prestanka rada Centra.

Članak 30.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

VII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 31.

Djelatnici i nadležna tijela Centra dužni su organizirati obavljanje njegove djelatnosti na način da se osigura sigurnost na radu te provedu posebne mjere zaštite čovjekova okoliša.

VIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 32.

Pod uvjetima utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom, Centar će, kada se za to steknu uvjeti, osigurati rad sindikalne podružnice i sindikalnog povjerenika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Opći akti Centra su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Centru. Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju donose se uz prethodnu suglasnost Onivača.

Članak 34.

Opće akte donosi ravnatelj Centra sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 35.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Članak 36.

Opći akti Centra objavljuju se na oglasnoj ploči, a Statut Centra i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti iz prethodnog stavka ovog članka stupaju na snagu osmog dana nakon objavljivanja, a primjenjuju se danom stupanja na snagu, ako samim aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.

Članak 37.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi ravnatelj.

Članak 38.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne ustanove u kulturi (Centra) obavlja županijski ured nadležan za kulturu.

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-03

Lopar 28. ožujka 2011.

v.d. Ravnatelj
Sandra Paparić, v.r.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 4. Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 10, 44/10), Općinsko vijeće Općine Lopar daje suglasnost na ovaj Statut Zaključkom oznake Klasa: 023-05/11-01/03, Ur. broj: 2169/02-01/11-02, od dana 28. ožujka 2011. godine

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr