SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

2.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinski načelnik Općine Baška, dana 23. veljače 2011. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2011. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2011. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2011. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2011. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

AKTIVNOSTI potrebna sredstva vrijeme provođenja


1. Nadzor nad plažama

-Održavanje i čišćenje »divljih« plaža 84.304,51 05. - 12./11.

-Dohranjivanje Vele plaže 20.000,00 04./11.

2. Izgradnja na pomorskom dobru

-Pontoni i valobrani 815.695,49 03./11.


UKUPNO: 920.000,00

IZVORI SREDSTAVA


1. Naknada za koncesijska odobrenja 850.000,00

2. Naknada za uporabu pomorskog dobra 70.000,00


UKUPNO: 920.000,00

III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

Ako se za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prvenstvo rješavanja ima zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Koncesijska odobrenja daju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, ako se odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za koje je potrebno odrediti mikrolokaciju na morskoj obali, utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom za turistički razred »A«.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 300,00 kn po zahtjevu.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja može poništiti izdano koncesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja, ili protivno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08).

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

DJELATNOSTI MIKROLOKACIJA


Unutrašnje morske vode

i teritorijalno more

1. prijevoz putnika

2. iznajmljivanje plovila (charter)

Za ukrcaj ili iskrcaj putnika u obavljanju djelatnosti »prijevoz putnika«, kada se to radi u luci Baška, određuje se slobodni dio operativne obale koji nije zauzet vezovima, niti stalnim, niti turističkim.

Morska obala, unutrašnje morske

vode i teritorijalno more

. iznajmljivanje sredstava

1. brodica na motorni pogon 3 - luka Baška, slobodni dio operativne
obale koji nije zauzet vezovima, niti
stalnim, niti turističkim

2. jedrilica, brodica na vesla 5 - uvala Zakamik,

5 - plažice u Ul. Palada

(k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška)

3. sredstvo za vuču s opremom 3 - rivica ispod parka

»Marjan« u Ulici Palada

(k.č. br. 8904 k.o. Baška)

3 - rivica »Kalun« (iza Vele rive - gr.č.
670 k.o. Baška)

4. daska za jedrenje, kajak, kanu... 10 - plažica ispod hangara jedr.kluba u Ulici Palada (k.č.br. 8905 k.o. Baška)

5. sandoline, pedaline i sl. 5 - uvala Zakamik (dio k.č. br. 7256/1 k.o. Baška)

2 - Vela plaža - 1. segment*

10 - Vela plaža - 2. segment*

10 - Vela plaža - 3. segment*

10 - Vela plaža - 4. segment*

6 - Vela plaža - 5. segment*

6 - Vela plaža - 6. segment*

7 - plažice u Ulici Palada (k.č. br. 8901, 8903, 8908,
8910, 8912, 8913, sve k.o. Baška)

Za obavljanje djelatnosti iz točke 3. jedna mikrolokacija podrazumijeva i jednog korisnika koncesijskog odobrenja, neovisno o maksimalnom broju sredstava predviđenom ovim Planom.

Za obavljanje djelatnosti iz točke 5. na svim mikrolokacijama svaki korisnik odobrenja mora, u dogovoru s lučkim kapetanom, postaviti koridor, dužine 50 m, označen plutačama, koji služi za isplovljavanje i uplovljavanje sredstava koja se iznajmljuju.

Sandoline, pedaline i sl., koje iznajmljuju korisnici koncesijskog odobrenja, tijekom dana, dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, nego moraju biti usidrene uz ponton u akvatoriju plaže, na kraju postavljenog koridora iz prethodnog stavka.

. ugostiteljstvo i trgovina

1. pripadajuće terase objekata - Ulica Palada (k.č. br. 8915,

8893/1 k.o. Baška)

-Vela plaža,

2. ambulantna prodaja (sladoled i sl.) - Vela plaža - po 1 na svakom segmentu,

1 - Ulica Palada - ispod spomenika
(k.č. br. 8916 k.o. Baška)

3. štandovi 8 - Ulica Palada (ispod parka »Marjan«)

4. montažni objekt do 12 m2 tlocrtne površine 1 - Ulica Palada - ugost. terasa iznad mora, preko puta kbr. 1

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

1. trampulin (jumping i sl.) 1 - Vela plaža - 5. segment

2. aqua-park i sl. - akvatorij ispred 1. segmenta Vele plaže, zapadno do mulića k.č. br. 8902 k.o. Baška - najviše 250 m2 površine

- akvatorij ispred plažice u Ulici Palada na k.č. br. 8910 k.o. Baška) - najviše
250 m2 površine

3. suncobrani, ležaljke * 110 - Vela plaža - 1. segment

140 - Vela plaža - 2. segment

240 - Vela plaža - 3. segment

170 - Vela plaža - 4. segment

130 - Vela plaža - 5. segment

155 - Vela plaža - 6. segment

130 - Vela plaža - 7. segment

60 - plažice u Ulici Palada

4. razne priredbe - Ulica Palada

5. snimanje i reklamiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

-Ulica Palada

6. slikanje, fotografiranje - sve plaže izvan režima

koncesije,

-Ulica Palada

7. kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe - Vela plaža i druge plaže izvan režima koncesije

Morska obala, unutrašnje morske vode

i teritorijalno more

1. obuka jedrenja, veslanja i sl. - uvala Zakamik,

2. organizacija ronilačkih izleta/

obuka ronilaca - plaža Smokova na otoku Prviću
(dio z.č. br. 8854/1 k.o. Baška),

-uvala Zakamik,

-završetak Vele plaže u Zaroku

(7. segment)


* Vela plaža dijeli se na 7 segmenata i to:

1. segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (k.č. br. 2593/2, 3, 4 sve k.o. Baška)

2. od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (k.č. br. 2593/5, 6, 7, 8877/4 i 5, sve k.o. Baška),

3. segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (k.č. br. 3023/2, 3, 5, sve k.o. Baška),

4. segment - od ograde AC Zablaće do rivice kanalizacije (dio k.č. br. 3023/2, 4, sve k.o. Baška),

5. segment - od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 3023/2, 4 i 8857/2 i 3, sve k.o. Baška)

6. segment - od Vele rike do betonske kabine za presvlačenje - podmorskog ispusta kanalizacije (k.č. br. 6958/1, 10, 11, i 8160/2, te dijelovi k.č. br. 6958/2, 12 i 13, sve k.o. Batomalj)

7. segment - od betonske kabine za presvlačenje (podmorski ispust kanalizacije) do kraja plaže u Zaroku (dijelovi k.č. br. 6958/2, 12 i 13, sve k.o. Batomalj)

V.

Za isplovljavanje i uplovljavanje manjih, prenosivih plovila, u vlasništvu gostiju AC »Zablaće«, koji nemaju osigurani vez, utvrđuje se nužnost uređenja koridora, označenog plutačama, od Vele plaže do psihološke linije, širine najmanje 3 m, na približnoj mikrolokaciji zapadnog ulaza/izlaza na plažu u/iz AC »Zablaće«.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2011. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/10-01/121

Ur. broj: 2142-03-02/1-11-5

Baška, 23. veljače 2011.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr