SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

69.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 80. sjednici od 17. lipnja 2004. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda
za dodjelu koncesije marikulture - Stara Baška

1. SADRŽAJ KONCESIJE

Uzgoj do 50 t riba i školjki na području pomorskog dobra otoka Krka.

2. PODRUČJE KONCESIJE

Otok Krk, Općina Punat, lokacija južno od naselja Stara Baška, akvatorij sjeveroistočno od otočića Galun. Površina iznosi 40.000 m2 (4 ha) i iskazana je u Gauss-Kriegerovom koordinatnom sustavu i u pomorskim koordinatama (j i lÊ).

TOČKA

Y

X

j NORD

l EAST

1

5475043.85

4977527.43

44 56 30.62341

14 41 1.44797

2

5475043.85

4977527.43

44 56 37.10354

14 41 1.41239

3

5475243.85

4977527.43

44 56 37.12870

14 41 10.53696

4

5475243.85

4977527.43

44 56 30.64857

14 41 10.57225

Sastavni dio ove Odluke je i Situacijski plan u mjerilu 1:1000 koji se ne objavljuje.

3. TRAJANJE KONCESIJE

Koncesija za marikulturu daje se na vremensko razdoblje do 10 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

4. POČETNA VISINA NAKNADE

Bez naknade za prvu godinu djelovanja (temeljem članka 17. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru).

Za preostali period od devet godina početna cijena iznosi:

. za stalni dio koncesijske naknade 1,00 kn/m2/god.

. za promjenjivi dio koncesijske naknade 1,50rihoda ponuditelja.

5. SADRŽAJ PONUDE I STUDIJE O GOSPODARSKOJ OPRAVDANOSTI

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 150lanirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. idejno rješenje prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Trideset dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

7. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Trg Grivica 4/1, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - marikultura - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

8. OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviti će Komisija za otvaranje ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Trg Grivica 4/1, Rijeka, sljedećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/17

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-21

Rijeka, 17. lipnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=00001&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr