SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

62.

Na temelju članka 75. stavak 2., a u svezi s člankom 122. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 80. sjednici od 17. lipnja 2004. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

U nazivu Odluke o osnivanju Lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine«) broj 11/ 99) ispred riječi »Lučke« dodaje se riječ »Županijske«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Cres radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja: Merag i Porozina i luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja: Beli, Cres, Martinšćica i Valun«.

Članak 3.

Iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Osnivač Županijske lučke uprave je Primorsko-goranska županija. Osnivačka prava nad Lučkom upravom u ime Primorsko-goranske županije obnaša Županijsko poglavarstvo«.

Članak 4.

Ispred članka 2. dodaje se nova glava II. koja glasi »Naziv i sjedište«

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Lučka uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Županijska Lučka uprava Cres (u daljnjem tekstu: Lučka uprava).

Sjedište Lučke uprave je u Cresu, Creskog statuta 15«.

Članak 5.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a«

»O promjenama naziva i sjedišta uprave odlučuje Županijsko poglavarstvo«.

Članak 6.

Ispred članka 3. dodaje se nova glava III. pod nazivom »Djelatnost Lučke uprave«

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Lučke uprave je:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna suosnivača,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguranje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguranje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom«.

Članak 7.

Glavi II. Lučke djelatnosti postaje glava IV.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet iz članka 1. ove Odluke su:

1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,

2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos, i uskladištenje roba i drugih materijala,

3. ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,

4. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.)«

Članak 8.

Glava III. Lučko područje postaje glava V. Članak 5. mijenja se i glasi:

»Nadležnost Lučke uprave proteže se na lučko područje luka iz članka 1. ove Odluke, kojima su granice kopnenog i morskog dijela utvrđene Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javnim promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99).

Lučka uprava stječe pravo upotrebe i korištenja građevina i objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području iz stavka 1. ovog članka. Popis objekata sastavni je dio ove Odluke«.

Članak 9.

Glava IV. Tijela lučke uprave postaje glava VI.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj«.

Članak 10.

Iza članka 6. dodaje naslov »1. Upravno vijeće« i novi članak 6. a koji glasi

»Članak 6. a«

»Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova od kojih:

-dva člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje Županijsko poglavarstvo,

-jednog člana imenuje ministar nadležan za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište Lučke uprave,

-jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesijekoji imaju koncesiju na području Lučke uprave.

Mandat članova Upravnog vijeća i predsjednika je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća«.

Članak 11.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće:

1. donosi godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan luke, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave,

2. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,

3. donosi odluku o javnom prikupljnju ponudu za davanje koncesije i odlučuje o davanju koncesija sukladno odredbama Zakona,

4. odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Županijskom poglavarstvu putem upravnog tijela Županije nadležnog za pomorstvo,

5. donosi lučke tarife,

6. odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,

7. donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijskog poglavarsta,

8. donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,

9. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga,

10. utvrđuje lučke uzance,

11. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnosti Zakonom, ovom Odlukom ili Statutom«.

Članak 12.

Članak 8. briše se.

Članak 13.

Ispred članka 9. dodaje se naslov 2. Ravnatelj«.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Na temelju javnog natječaja, na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo, ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županijskom poglavarstvu«.

Članak 14.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj je ovlašten samostalno poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave ako vrijednost pojedi

načnog posla ne prelazi 20.000,00 kuna. Za vrijednost posla koja je veća od 20.000,00 kuna, pa do 200.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Županijkog poglavarstva. Suglasnost se daje prije sklapanja ugovora kao dozvola«.

Članak 15.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a«

»Ravnatelj ima sljedeća prava i obveze:

1. poduzimanje svih potrebnih mjera radi pripreme za rad Upravnog vijeća i za provedbu akata i odluka Upravnog vijeća,

2. redovito izvješćivanje Upravnog vijeća o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom,

3. priprema godišnji program rada i razvoja luke i financijski plan luke,

4. predstavljanje i zastupanje Lučke uprave,

5. obavljanje svih drugih poslova vezanih uz rad Lučke uprave,

6. predlaganje Upravnom vijeću ustroja, potrebnog broja i sastava stručno-tehničkog osoblja,

7. izbor stručno-tehnološkog osoblja,

8. donosi odluke kojima se usklađuje rad svih koncesionara na lučkom području«.

Članak 16.

Glava V. »Djelatnost Lučke uprave« i članak 11. brišu se.

Članak 17.

Glava VI. Sredstva za osnivanje i rad postaje glava VII. Članak 12. briše se.

Članak 18.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad pribavljena od osnivača, te prihodi ostvareni obavljanjem djelatnosti ili iz drugih izvora čine imovinu Lučke uprave.

Prihodi Lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,

2. naknade od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,

3. naknade od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,

4. sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna suosnivača,

5. ostali prihodi.

Sredstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna suosnivača može se isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje«.

Članak 19.

Članak 14. briše se.

Članak 20.

U članku 15. u stavku 2. riječi »solidarno odgovara Grad Cres«, zamjenjuje se riječima »solidarno i neograničeno odgovaraju Primorsko-goranska županija i Grad Cres kao suosnivači«.

Članak 21.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Ako u obavljanju svoje djelatnosti Lučka uprava ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje.

Županijsko poglavarstvo može odlučiti da dobit Lučke uprave upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge županijske lučke uprave.

Lučka uprava je obavezna sudjelovati s 300rihoda od lučkih pristojbi u Fondu solidarnosti županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije«.

Članak 22.

Članak 17 mijenja se i glasi:

»Statutom Lučke uprave pobliže se uređuje ustrojstvo Lučke uprave, međusobna prava i obveze osnivača i Lučke uprave, ovlasti i način odlučivanja tijela Lučke uprave, uvjeti za izbor i natječajni postupak za izbor ravnatelja, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 23.

Lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskom poglavarstvu na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 24.

Upravno vijeće imenovano prema odredbama Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj: 108/95 i 97/00), nastavlja s radom s pravima i obvezama propisanim Zakonom i ovim Statutom, do imenovanja Upravnog vijeća prema odredbama Zakona i usklađenog Statuta.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/17

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-10

Rijeka, 17. lipnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=00001&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr