SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA LOVRAN
7

5.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98 - Odluka USRH, 66/98 - ispravak odluke USRH i 22/06) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 21. sjednici, održanoj dana 24. veljače 2011., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova
u najam

Članak 1.

U članku 2., stavku 2., Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/98 i 31/08 - dalje u tekstu: Odluka), riječ: »ako« zamjenjuje se riječju: »kada«.

Članak 2.

U članku 9., točki 4., riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik Općine Lovran (dalje u tekstu: načelnik)«.

Članak 3.

U članku 10., točki a), iza riječi: »15. siječnja 1992.« dodaju se riječi: »3 boda«.

Članak 4.

U članku 11., stavku 2., riječi: »čl. 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 9.«, a riječi: »(»Narodne novine« 25/95 - pročišćeni tekst, 52/96 i 106/96)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine« broj 177/04, 73/08 i 80/10)«.

Članak 5.

U članku 12., stavku 1., riječi: »iz čl.« Zamjenjuje se riječima: »od članka«.

Članak 6.

U članku 13. iza riječi: »stanova« dodaju se riječi: »(»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)«.

Članak 7.

U članku 16., stavcima 1. i 2., riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

U članku 17. riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik«.

Članak 9.

U članku 19., točki 7., riječi: »Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje«, a u točki 12. istog članka riječi: »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »načelnika«.

Članak 10.

U članku 21., stavku 1., riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »Načelnik«.

U stavku 3. istog članka riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran je dužno« zamjenjuju se riječima; »načelnik je dužan«.

Članak 11.

U članku 22, točki 6., riječi: »predsjednika Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »načelnika«.

Članak 12.

U članku 24. riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnika«.

Članak 13.

U članku 25., stavku 1., riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik«.

U stavku 3. istog članka iza riječi: »se« dodaje se riječ: »načelniku«, a zarez i riječi: »Općinskom poglavarstvu Općine Lovran« brišu se.

Članak 14.

U članku 27. riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik«, a u alineji 3. riječi: »na prijedlog Općinskog načelnika« brišu se.

Članak 15.

U članku 28., stavku 2., riječi: »Općinsko Poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik«.

Članak 16.

U članku 33., stavku 1., riječ: »najmodavatelju« zamjenjuje se riječju: »najmodavcu«.

Članak 17.

U članku 36. riječi: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran« zamjenjuju se riječju: »načelnik«.

Članak 18.

U članku 38¹ stavku 1., riječi: »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »načelnika«.

U stavku 2. istog članka riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Načelnik«.

Članak 19.

U članku 39., stavku 2., iza riječi: »vremena« dodaje se riječ: »na«.

Članak 20.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o davanju stanova u najam.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 24. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr