SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA LOVRAN
7

4.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 21. sjednici, održanoj dana 24. veljače 2011., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o davanju na privremeno korištenje javnih površina

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/94, 18/96 i 1/03 - dalje u tekstu: Odluka), u cijelom tekstu riječi: »Općinsko vijeće« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 5. riječi: »na osnovi lokacijske dozvole i građevne dozvole za jednostavne građevine« zamjenjuju se riječima: »sukladno propisima o gradnji«.

Članak 3.

U članku 11. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Javni natječaj objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Lovran, a obavijest o raspisanom javnom natječaju u dnevnom tisku.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., u kojem se riječi: »Javni natječaj objavljuje se u sredstvima javnog informiranja i sadrži:« zamjenjuju riječima: »Javni natječaj sadrži:«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., u kojem se riječ: »zakupaca« zamjenjuje riječju: »zakupnika«.

Članak 4.

U članku 15., točki 2., riječi: »sa »Komunalac« d.o.o. Opatija, kojim se regulira čišćenje zauzete površine te odvoz smeća« zamjenjuju se riječima: »s pravnom osobom kojoj su povjereni poslovi čišćenja javnih površina i odvoz otpada, a kojim se regulira čišćenje zauzete površine te odvoz otpada«.

Članak 5.

U članku 17., stavku 1., riječ: »zakupoprimca« zamjenjuje se riječju: »zakupnika«, a u stavku 2., točka 3. i 11., riječ: »zakupac« zamjenjuje se riječju: »zakupnik«.

Članak 6.

U članku 18., stavcima 1. i 2., riječ: »Zakupoprimac« zamjenjuje se riječju: »Zakupnik«.

Članak 7.

U članku 19., stavku 2., riječ: »zakupoprimatelja« zamjenjuje se riječju: »zakupnika«.

Članak 8.

U članku 20. riječ: »zakupoprimca« zamjenjuje se riječju: »zakupnika«.

Članak 9.

U članku 21. riječ: »zakupoprimac« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »zakupnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

U članku 22. riječ: »zakupoprimac« zamjenjuje se riječju: »zakupnik«.

Članak 11.

U članku 24., stavku 2., riječ: »Općinsko« briše se.

Članak 12.

U članku 27., stavku 1., riječi: »Globom od 500,00 do 1.000,00 kn oglobit će se trgovačko društvo ili druga pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba«.

Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. te se isti mijenja i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 13.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a koji glasi:

»Za prekršaje iz članka 27., stavak 1. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.«.

Članak 14.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 24. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr