SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
7

7.

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/ 08, 124/09 i 91/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

Članak 1.

U Odluci o autotaksi prijevozu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10) U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Broj dozvola za područje Grada Opatije utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna dozvola na 1.000 stanovnika.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. istog članka postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. iznos od »3.000,00« zamjenjuje se iznosom od »2.500,00«.

Članak 3.

Iza članka 21. dodaje se nova glava VII i članci 21.a, 21.b i 21.c koji glase:

»VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.a.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 5. stavak 4, 12., 17., 18., 19. i 20. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.b.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 5. stavak 4., 12., 17., 18., 19. i 20. ove Odluke.

Članak 21.c.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 5. stavak 4., 12., 17., 18., 19. i 20. ove Odluke.

Članak 21.d.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 4.

Dosadašnja glava VII. postaje glava VIII.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01-10/01-13

Ur. broj: 2156/01-01-11/2

Opatija, 22. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr