SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

23.

Na temelju članka 29. stavak 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05 i 75/09), članka 9. stavak 2. i 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/10), točke II. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna - Hraste« (»Službene novine PGŽ« broj 36/10), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a na prijedlog Komisije za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste« Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 10. ožujka 2011. godine donijela je

ODLUKU
o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta
broj VIII/107 »Batajna-Hraste«

I. Udruzi »Pramenka« iz Orleca, Orlec 4 (u daljnjem tekstu: Udruga) daje se u zakup zajedničko otvoreno lovište broj VIII/107 »Batajna-Hraste« (u daljnjem tekstu: lovište) na vrijeme od 10 godina.

II. Udruga je dužna plaćati godišnju lovozakupninu u iznosu od 7.650,00 kn (slovima: sedamtisućašestopedeset kuna).

Jamčevina koju je položila Udruga u iznosu od 3.825,00 kn (slovima: tritisućeosamstodvadesetipet kuna) uračunava se u lovozakupninu za prvu lovnu godinu.

III. Župan Primorsko-goranske županije zaključit će s Udrugom, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, ugovor o zakupu lovišta.

IV. Udruga je dužna u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište uz odobrenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

V. Ukoliko Udruga odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne donese lovnogospodarsku osnovu iz točke IV. ove Odluke, Primorsko-goranska županija će raspisati ponovni javni natječaj za davanje u zakup lovišta.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 16. rujna 2010. godine osnovana je Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste«.

Dana 30. prosinca 2010. godine Komisija je objavila javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta u dnevnim novinama »Novom listu« i na web stranicama Primorsko-goranske županije.

Komisija je javnom otvaranju pristiglih ponuda pristupila dana 20. siječnja 2011. godine kojom prilikom je utvrđeno da je na objavljeni javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste«, u ostavljenom roku, pristigla jedna ponuda i to ponuda:

- Udruge »Pramenka« iz Orleca, Orlec 4 kojom je ponuđena godišnja lovo zakupnina od 7.650,00 kn (slovima: sedamtisućašestopedeset kuna).

Komisija je utvrdila da pristigla ponuda u cijelosti udovoljava kriterijima iz javnog natječaja te je dostavila Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na usvajanje i donošenje.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-19

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=00001&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr