SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

22.

Na temelju članka 20. stavka 2. i 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida« (»Službene novine PGŽ« broj 22/99, 3/00, KLASA: 021-04/03-03/21, UR. BROJ: 2170/01-92-01-03-4 od 22. rujna 2003., »Službene novine PGŽ« broj 9/07, 44/09) dosadašnji stavci 2, 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu korištenja luke posebne namjene - brodogradilište Kantrida obuhvaća:

Granicu luke posebne namjene županijskog značaja - BRODOGRADILIŠTE KANTRIDA na dijelu k.o. Zamet, čini poligon točaka od 1 do 11 od čega se na kopnenu granicu luke odnose točke od 1 do 8, dok morsku granicu luke, zajedno s točkama 1 i 5 koje se nalaze na morskoj obali, čine i točke od 9 do 11, sve kako je i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Koordinate točaka iskazane su u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:

1 Y = 5451381.89 X = 5021925.52

2 Y = 5451391.55 X = 5021951.59

3 Y = 5451387.54 X = 5021958.13

4 Y = 5451391.98 X = 5021967.25

5 Y = 5451400.65 X = 5021963.59

6 Y = 5451411.07 X = 5021934.29

7 Y = 5451507.22 X = 5021903.73

8 Y = 5451503.73 X = 5021888.16

9 Y = 5451489.38 X = 5021852.46

10 Y = 5451434.56 X = 5021823.10

11 Y = 5451364.30 X = 5021877.61

Katastarske čestice koje ulaze u pomorsko dobro:

4262/1

u cijelosti

4264/2

u cijelosti

4266/6

u cijelosti

4266/7

u cijelosti

4266/8

dio (318 m2)

k.o. Zamet

broj lista katastarskog plana: 35, 46

Gruntovne čestice koje ulaze u pomorsko dobro:

1721/10

dio

1732/2

u cijelosti

1732/8

u cijelosti

1744/21

u cijelosti

1744/22

u cijelosti

1744/23

u cijelosti

1744/24

u cijelosti

k.o. Zamet

broj lista gruntovnog plana: 92, 102

Navedeno pomorsko dobro-lučko područje obuhvaća:

- kopneni dio: 3.718 m2

- morski dio: 6.816 m2

- UKUPNO: 10.534 m2

Pomorsko dobro - lučko područje iz prethodnog stavka označeno je na kopiji katastarskog plana 35, 46 u mjerilu 1:1000 koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1., a ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

U članku 5., u stavku 2., točka a) mijenja se i glasi:

»a) stalni dio u iznosu od 28.900,50 kuna godišnje«.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke zaključit će se V. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«.

Članak 4.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru iz članka 2. ove Odluke smatrat će se da odustaje od koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-17

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=00001&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr