SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 5. Petak, 25. veljače 2011.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Općinsko vijeće Općine Matulji, sjednici održanoj dana 24. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Matulji

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Matulji, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Matulji.

Članak 2.

Na području Općine Matulji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. održavanje javnih površina,

5. održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne signalizacije,

6. tržnice na malo,

7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

8. obavljanje dimnjačarskih poslova,

9. održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz ovog stavka.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Matulji obavljaju:

1. Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija,

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 4.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javnih površina, osim javnih zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta osim poslova obnove horizontalne prometne signalizacije,

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje općinski načelnik.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Matulji slijedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- prijevoz putnika u javnom prometu.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 6 članova, a imenuje ga općinski načelnik.

Članak 7.

Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u »Narodnim novinama«, dnevnom ili tjednom tisku te web stranicama Općine.

Članak 8.

Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja.

Članak 9.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 6. stavka 1. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 10.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 11.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. alineje 1. i 2.. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

- dan primjene nove cijene.

Članak 13.

Općinski načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Općinskog načelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 14.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Matulji, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 15.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Matulji sljedeće komunalne djelatnosti- poslove:

- održavanje javnih površina-održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta-poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije,

- javne rasvjete-poslove dekorativne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete-poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, poslova održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja trave, obrezivanje stabala, ukrasnog grmlja, košnja zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja, te plijevljenje korova I okopavanje javnih ozelenjenih nasada.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, poslova obnove, horizontalne prometne signalizacije podrazumijeva se obnova pješačkih prijelaza te ostalih oznaka prometne signalizacije.

Pod obavljanjem poslova javne rasvjete-poslova dekorativne rasvjete podrazumijeva se postava dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade I druge javne površine u vrjeme Božićnih i nogovodišnjih blagdana kao i drugih blagdana i manifestacija.

Članak 16.

Ugovor o povjeranju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu:Ugovor) iz članka 15.stavka 1.ove Odluke, može se zaključiti najdulje na vrijeme od 2 godine.

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28.stavka 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor, bit će utvrđeni u naprijed navdenim godišnjim programima i troškovnicima za predmetne poslove.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti Anex ugovora kojeg odobrava Općinski načelnik.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 17.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 15. ove Odluke, provodi se:

- prikupljanjem ponuda

- javnim natječajem

Prikupljanju ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna.

Javnom natječaju pristupiti će se kada vrjednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna.

Članak 18.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 17.ove Odluke, provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik, posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih poslova iz članka 15. ove Odluke.

Članak 19.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 19. ove Odluke, provodi postupak otvaranja pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najkasnije 3 (tri) dana od isteka roka za podnošenje ponude.

Prilikom otvaranja ponuda mogu biti nazočni ponuditelji.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u ovoj Odluci smatrat će se nepravovaljanima.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude, te će zaključak, zaprimljene ponude i pripadajuću dokumentaciju dostaviti Općinskom vijeću koje donosi odluku o odabiru ponude.

Općinsko vijeće može donijeti odluku o neizboru niti jedne od ponuda pristilih na natječaj s time da je obvezno navesti temeljne razloge njihovog odbijanja.

Članak 21.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponuda za najmanje 3 (tri) ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 18. ove Odluke.

Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude.

Članak 22.

Odluka o prikupljanju ponuda i javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme za koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način i vrijeme i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponuda,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za otvaranje ponuda,

- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 23.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, neposredno ili putem pošte, preporučeno s naznakom ne otvaraj-za natječaj« u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 24.

Uz ponudu, ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra trgovačkog suda),

- dokumente o financijskoj stabilnosti (ne starije od mjesec dana),

- potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 (trdeset) dana od dana objave natječaja, kojom dokazuje da je uredno uplatio sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

- izjava o nekažnjavanju, kojom potvrđuje da ponuditelju i odgovornoj osobi ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela: udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivanog novca,

- reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

Članak 25.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:

- sposobnost ponuditelj utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno članku 22. i članka 24. ove Odluke,

- najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.

Članak 26.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Matulji o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova zaključuje Općinski načelnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 54/ 08).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/3

Ur. broj: 2156-04-11-1

Matulji, 24. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=715&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr