SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA LOVRAN

3.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana 15. rujna 2009 godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku Općinskog načelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam DRAGI KOROŠAKU, zamjeniku Općinskog načelnika (dalje u tekstu: zamjenik načelnika) obavljanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika (dalje u tekstu: načelnik) koji se odnose na praćenje stanja i provedbu odluka načelnika i Općinskog vijeća te pripremu akata iz nadležnosti načelnika u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Lovran (briga o djeci, osnovno obrazovanje i odgoj, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna zaštita) kao i u društvenim djelatnostima u kojima Općina Lovran osigurava dodatni standard (osnovno obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i predškolski odgoj).

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku načelnika i poslove organiziranja, praćenja i realizacije manifestacija u Općini Lovran.

Zamjenik načelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik načelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa načelnika i podnositi redovno izvješće načelniku, te parafirati akate iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis načelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik načelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Općine Lovran u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Općine Lovran i na web stranici Općine Lovran.

Klasa: 011-01/09-01/14

Ur. broj: 2156/02-02-09-2

Lovran, 15. rujna 2009.

Općinski načelnik
Emil Gržin, dipl. oecc., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr