SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici od 27. siječnja i 1. veljače 2010. godine donijela je

ODLUKU
o izradi Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Prostornog plana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana u ime Primorsko-goranske županije je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Izrada i donošenje Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09), a u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Razlozi donošenja Plana

Članak 3.

Plan se donosi radi unapređenja stanja u prostoru Županije i usklađenja s promjenama koje su se dogodile od donošenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05-ispravak, 50/06-ispravak i 8/09) u zakonodavstvu, demografskom, gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku, te stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj županije i jedinica lokalnih samouprava na njenom području.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Primorsko-goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije izrađen je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, u razdoblju od 1994. do 1998. godine, a nakon dvogodišnje rasprave i dorada usvojen je 2000. godine (»Službene novine PGŽ« broj 14/00). Svi podaci za izradu Prostornog plana datirali su iz 1995. godine, a propisi i ostali službeni dokumenti i iz ranijeg perioda.

U periodu od 15 godina došlo je do znatnih promjena u gospodarskom, prometnom, demografskom, društvenom i ostalom razvitku Republike Hrvatske pa time i Županije, te je potrebna detaljnja analiza i provjera odrednica važećeg Prostornog plana Primorsko-goranske županije osobito glede građevinskih područja, građenja izvan građevinskih područja, infrastrukturnih sustava i zaštite prostora.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Plan se izrađuje sa ciljem da se putem njegova sagledavanja i ustanovljenih smjernica i programa razvoja omogući:

- usmjeravanje društvenog razvoja,

- usmjeravanje gospodarskog razvoja,

- racionalno korištenje prirodnih resursa i

- zaštita prostora.

Stručne podloge Plana

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se sljedeće izrađene stručne podloge:

1. Demografski podaci i projekcije (dr. sc. Ivan Lajić, 2010. g.)

2. Analiza mreža građevina javnih ustanova (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)

3. Prostorno-prometna integralna studija Primorsko- goranske županije (IGH d.d. Zagreb)

4. Analiza građevinskih područja (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)

5. Analiza gospodarskih zona (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)

6. Znanstveno-stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u ZOP-u (Institut za turizam Zagreb, 2010. g.)

7. Analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona izvan ZOP-a (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)

8. Izmjena i dopuna Vodoopskrbnog plana PGŽ (IGH d.d. Zagreb, 2010. g.)

9. Iznalaženje lokacije odlagališta građevinskog otpada (neopasnog i opasnog) (Ductor d.d. Rijeka, 2010. g.)

10. Mreža skijališta (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)

11. Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u PGŽ (Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 2010. g.)

12. Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije sunca u PGŽ (Oikon d.o.o. Zagreb, 2010. g.)

13. Razvoj prijenosne mreže 400, 220 i 110 kV na području PGŽ u razdoblju od 2005. do 2030. godine (HEP d.d. Zagreb)

14. Razvoj prijenosne mreže na području prijenosnog područja Rijeka u razdoblju 2009.-2030. (HEP d.d. Zagreb)

15. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011. - 2013. (Porin d.o.o. Rijeka, 2011. g.)

16. Plan gospodarenja otpadom PGŽ za razdoblje 2007- 2015. (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2007. g.)

17. Glavni plan razvoja turizma PGŽ (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2005. g.)

18. Strategija zaštite okoliša PGŽ (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2005. g.)

19. Strategija energetskog razvitka PGŽ (Tehnički fakultet Rijeka, 2005. g.)

Za izradu Plana potrebno je izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Stručnu podlogu iz stavka 2. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Plan će se izraditi na podlogama Državne geodetske uprave, topografskoj karti mjerila 1:100 000, a koju podlogu posjeduje nositelj izrade Plana.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna plana

Članak 10.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje (budući Hrvatski zavod za prostorno uređenje), Zagreb

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

3. Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

4. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

5. Ministarstvo obrane

6. Ministarstvo unutarnjih poslova

7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

8. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

9. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

10. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

12. Ministarstvo kulture

13. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

14. Ministarstvo turizma

15. Državni zavod za zaštitu prirode

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje

17. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

18. Hrvatske vode, VGO za vodno područje primorsko- istarskih slivova, Rijeka

19. Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

20. komunalna društva s područja Primorsko-goranske županije

21. jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko- goranske županije

22. upravna tijela Primorsko-goranske županije.

Rok za izradu Plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana - do konca siječnja 2011. g.

- izrada prednacrta prijedloga Plana (koncepcija) - do konca ožujka 2011. g.

- utvrđivanje prijedloga Plana - do konca veljače 2012. g.

- javni uvid u trajanju od 60 dana - do konca travnja 2012. g.

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - do konca lipnja 2012. g.

- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana - 60 dana po dobivanju mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisim i predstavničkih tijela općina i gradova

- ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - 60 dana po dostavi konačnog prijedloga Plana

- donošenje Plana - 60 dana po dobivanju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94., članku 95. stavku 2. i članku 97. Zakona o prostornom uređenju ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Izvor financiranja izrade Plana

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije.

Završna odredba

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-17

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=713&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr