SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), te članka 28. stavka 1. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici od 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/10-11/34; Ur. broj: 531-06-10-3 AMT od 27 studenoga 2010. godine), donijela je

ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama
Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 - ispravak, 50/06- ispravak i 8/09 - u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »II. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije« koji se sastoji od:

A) Tekstualnog dijela:

Odredbi za provođenje

B) Obaveznih priloga:

1. Obrazloženja izmjena i dopuna Prostornog plana

- Tekstualni prilog

- Grafički prilog (kartogam).

2. Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja:

- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 65/97)

- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 50/99).

3. Popis stručnih podloga:

- Zajednički plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture na samostojećim stupovima na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2008. do 2011. godine

- Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pučanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povećanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko-goranske županije

- Procjena krajobraznog utjecaja na planiranje lokacija samostojećih antenskih stupova pokretne telefonije na području PGŽ

- Analiza prijedloga lokacija antenskih stupova pokretnih teleoperatera u PGŽ

4. Popis sektorskih dokumenata i propisa

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09)

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08)

- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine« broj 154/08)

- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« broj 154/08)

- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03)

- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine« broj 105/99)

- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« broj 204/03)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja (»Narodne novine« broj 08/96)

- Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/ 04, 82/06, 138/06 i 146/08)

- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/05 i 150/ 05)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08, 67/09)

5. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

6. Izvješće o prethodnoj raspravi

7. Izvješće o javnoj raspravi

8. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

9. Sažetak za javnost.

Članak 3.

Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Plana izrađen je od strane Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 4.

U članku 34., točki 3., podtočki e) podstavak 2. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije mijenja se i glasi:

». Telekomunikacijske građevine (elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema)«

Članak 5.

U članku 35., točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Poštanske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

. postojeći poštanski uredi koji pripadaju Središtu pošta Rijeka, njih 108, raspoređeni po operativnim jedinicama u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Rabu, Opatiji, kao i dvije operativne jedinice u Rijeci od kojih jedna pokriva područje Grada, a druga prsten oko Grada Rijeke.«

Članak 6.

Članak 36. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 7.

Iznad članka 88. dodaje se podnaslov koji glasi »6.2.1. Telekomunikacijska mreža«.

Članak 8.

Iza članka 88. dodaje se članak 88.a koji glasi:

»Članak 88.a

Telekomunikacijska mreža podrazumijeva pripadajuću infrastrukturu i opremu povezanu s elektroničkom komunikacijskom mrežom što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu.«

Članak 9.

Iza novog članka 88.a dodaje se podnaslov »6.2.1.1. Mreža elektroničke pokretne komunikacije« s pripadajućim člancima 88.b i 88.c, te podnaslov »6.2.1.2. Uvjeti smještaja samostojećih antenskih stupova« s pripadajućim člancima 88.d, 88.e, 88.f, 88.g, 88.h, 88.i, 88.j, 88.k, 88.l, 88.m i 88.n koji glase:

»6.2.1.1. Mreža elektroničke pokretne komunikacije

Članak 88.b

U izgradnji elektroničke pokretne komunikacijske mreže na području Županije dati prednost:

- područjima naselja i površinama izvan naselja za izdvojene namjene,

- pokrivanju svih značajnih cestovnih i željezničkih prometnih pravaca i priobalnih plovnih putova,

- turistički orijentiranim područjima.

Članak 88.c

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mreža pokretnih komunikacija prema načinu postavljanja se dijeli na:

- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima,

- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat).

Ishođenje dozvola za građenje građevina elektroničke pokretne komunikacije vrši se sukladno uvjetima određenim ovim Planom, te posebnim uvjetima pravnih subjekata u čijem je vlasništvu ili koje upravljanju područjem na kojem se planira gradnja.

6.2.1.2. Uvjeti smještaja samostojećih antenskih stupova

Članak 88.d

Površina zemljišta na kojem se smješta samostojeći antenski stup i povezana oprema je zadana njegovim fizičkim osobinama, ukupnom visinom i zahtjevima stabilnosti.

U pravilu, maksimalna veličina površine, odnosno građevinske čestice, za smještaj samostojećeg antenskog stupa iznosi 350 m2.

Sve instalacije i građevine moraju biti udaljene minimalno 2m od ruba građevne čestice odnosno površine za redovnu upotrebu građevine.

Članak 88.e

Za izgradnju samostojećih antenskih stupova koristiti tipska rješenja i projekte odobrene od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Samo u slučaju da iz razloga zaštite ljudi, dobara ili okoliša nije moguće koristiti prihvaćena tipska rješenja mogu se planirati, projektirati i graditi i drugi tipovi samostojećih antenskih stupova.

Objekte za smještaj telekomunikacijske opreme treba projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, osim ako je posebnim propisima određeno drugačije.

Slijedom tehnološkog razvitka elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme postojeće antenske stupove i njihovu opremu prilagođavati novim standardima u cilju povećavanja zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša.

Članak 88.f

Samostojeći antenski stup mora biti takvih karakteristika da omogućava smještaj više operatera, interventnih službi kao i ostalih zainteresiranih korisnika.

Članak 88.g

Pristupni put građevnoj čestici samostojećeg antenskom stupa mora biti minimalne širine 3,00 m.

Za pristupni put samostojećem antenskom stupu koristiti postojeći šumski put, šumske prosjeke, staze i sl., odnosno ostale prometne površine koje se kao takve u naravi koriste.

U zaštićenim područjima novi pristupni put se može formirati samo uz poštivanje uvjeta nadležnih institucija.

Članak 88.h

Elektroenergetski priključak radijske opreme izvodi se podzemnim kablovima ili zračnim vodovima do razvodnog ormara koji se smješta prema uvjetima nadležnog distributera električne energije.

Priključak se može izvesti putem alternativnog izvora ili korištenjem obnovljivih izvora energije.

Članak 88.i

Idejni projekt koji se prilaže zahtjevu za ishođenje lokacijske dozvole za građenje samostojećeg antenskog stupa mora, pored sadržaja propisanog zakonom, obvezno sadržavati analizu smještaja antenskog stupa u odnosu na krajobrazne vrijednosti okolnog prostora u krugu radijusa od minimalno 2000 m od odabrane lokacije.

Analiza krajobraza mora biti provedena na način da se sagledaju prirodni potencijali i ograničenja prostora, posebno vodeći računa o prirodnim, ekološkim i kulturno-povijesnim vrijednostima područja iz stavka 1. ovog članka.

Valorizacijom krajobraza izvršiti inventarizaciju prostornih datosti odabrane lokacije i šireg područja iz stavka 1. ovog članka analizirajući:

- fizičke strukture prostora, kao što su topografija, geomorfološke značajke, tlo, vodni tokovi, vegetacija, staništa flora i fauna, prirodne i ekološke posebnosti i sl. te

- kulturno-povijesne datosti kao što su izgrađene - antropogene strukture, etnološku baštinu, povijesno korištenje prostora i sl.

Odabir lokacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa izvršiti na način da se ne naruši izgled krajobraza koristeći prostorne pogodnosti. Osobito je potrebno očuvati panoramski vrijedne prostore.

Analiza krajobraza mora dokazati da je odabrana lokacija za smještaj antenskog stupa u odnosu na prostor u krugu radijusa minimalno 2000 m od same lokacije, optimalna, kao i odrediti vrstu, tip i visinu antenskog stupa, te uvjete uređenja i mjere zaštite građevne čestice ili površine za redovnu upotrebu građevine.

Članak 88.j

Prije ishođenja lokacijskih dozvola za građenje novih samostojećih antenskih stupova, odnosno dodavanje antena na postojeće antenske stupove, na već elektromagnetskim poljima opterećenu bilo koju lokaciju, mora se izraditi jednostavni račun propisima dopuštenog utjecaja više frekvencija na ljude i okolinu.

Članak 88.k

Građenje samostojećih antenskih stupova nije dozvoljeno:

- na arheološkim područjima i lokalitetima te povijesnim graditeljskim cjelinama,

- u građevinskim područjima.

Iznimno od prethodnog stavka, dozvoljava se građenje samostojećih antenskih stupova u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene izuzev na području Grada Rijeke.

Članak 88.l

Građenje samostojećih antenskih stupova nije dozvoljeno na vodnom dobru.

U postupku ishođenja lokacijske dozvole nadležno tijelo za izdavanje vodopravnih uvjeta svojim će aktom utvrditi da li objekt utječe na vodni režim odnosno da li je potrebno izdavanje vodopravnih uvjeta.

Članak 88.m

Na područjima koja su zaštićena radi očuvanja prirode i prirodnih vrijednosti, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode i regionalni park te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu, nije dozvoljeno građenje samostojećih antenskih stupova.

Iznimno, ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području, planirati minimalni broj stupova koji osiguravaju zadovoljavajuću pokrivenosti i to rubno, odnosno na način da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina.

Članak 88.n

Gradnja samostojećih antenskih stupova u zoni zračne luke, zračnog pristaništa, letjelišta i helidroma dopuštena je samo ako se aeronautičkom studijom dokaže da isti ne probijaju zaštitne ravnine i ne ometaju sustave kontrola i veze.«

Članak 10.

Iznad članka 89. dodaje se podnaslov koji glasi: »6.2.2. Mreža poštanskih građevina«.

Članak 11.

U članku 98. stavku 3. iza riječi »autocesta« dodaju se riječi »i za građevine samostojećih antenskih stupova elektroničke pokretne komunikacije«.

Članak 12.

Iza članka 108.a dodaje se podnaslov i članak 108.b koji glasi:

»7.5. Samostojeći antenski stupovi elektroničke pokretne komunikacije

Članak 108.b

Pri određivanju detaljne lokacije samostojećeg antenskog stupa elektroničke pokretne komunikacije treba primijeniti slijedeće mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti:

- za proširenje kapaciteta telekomunikacijske mreže prvenstveno koristiti postojeće prometne i infrastrukturne koridore i težiti njihovom objedinjavanju u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprečavanju zauzimanja novih površina,

- gdje god visina stupa, u vizualnom smislu ne predstavlja problem preporuča se koristiti jedan antenski stup za više korisnika,

- postavom antenskih stupova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadržati tradicionalan način korištenja krajobraza,

- prirodnu šumsku vegetaciju zaštititi i koristiti za vizualnu barijeru antenskog stupa,

- izgled i boja antenskog stupa mora biti takva da se što bolje uklapa u postojeći ambijent,

- tipske objekte za smještaj telekomunikacijske opreme treba projektirati na način da se materijali i boje prilagode prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže, treba ocijeniti njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.«

Članak 13.

II. izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Primorsko- goranske županije i potpisom predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 15.

Obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-15

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=713&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr