SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

69.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08 i 76/09), članka 5. Pravilnika o jedostavnim građevinama (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10 i 126/10), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10 i 19/10 - ispr.), članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje
privremenih objekata i predmeta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju vrste privremenih objekata i predmeta, kao i uvjeti za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta na javnim površinama, plažama te na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Planom lokacija za postavljanje privremenih objekata i predmeta (u daljnjem tekstu: Plan lokacija) utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata: kioska, montažnih objekata-paviljona, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava-štandova, kao i reklamnih predmeta: Jumbo reklamnih panoa uz cestu D-102 i reklamnih ormarića (tzv. city light) na javnim površinama i plažama.

Planom lokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se i lokacije za postavljanje privremenih objekata: kioska i štandova na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

II. PRIVREMENI OBJEKTI

Članak 3.

Privremeni objekti na području Općine su:

- kiosk,

- montažni objekt - paviljon,

- pokretna naprava: pokretna radnja, hladnjak, rashladna vitrina, naprava za pečenje plodina, štand, zabavni park, cirkus, lunapark i dr.

- ugostiteljska terasa.

1. Opći uvjeti za postavljanje privremenih objekata

Članak 4.

Privremeni objekt ne može se postaviti:

- na javno-prometnoj površini koja je u funkciji kolnog prometa (osim objekata za naplatu parkiranja), u prostoru koji je zaštićen kao kulturno dobro, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci,

- na lokaciji na kojoj bi moglo biti ugroženo funkcioniranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- unutar postojećeg ili planiranog parka ili druge uređene zelene površine, izuzev slučaja kad se posebnim elaboratom uređenja parka ili zelene površine ustanovi prikladnost postave specificiranog elementa urbane opreme,

- na nogostupu, osim uz uvjet da širina prolaza za pješake bude najmanje 2,00 m.

- u području raskrižja na udaljenosti manjoj od 10,00 m od sjecišta dviju građevinskih linija ili regulacijskog pravca,

- uz pročelja prizemlja poslovnih građevina (pošta, trgovine, hoteli, škole, ambulante i slično), osim ugostiteljskih terasa.

Na privremenom objektu nije dozvoljena dogradnja krovišta, dogradnja skladišnog prostora, postavljanje nadstrešnice i slično.

Izvan kioska ili montažnog objekta nije dozvoljeno izlaganje robe. Prostor za odlaganje ambalaže mora se osigurati unutar privremenog objekta.

Na privremeni objekt mogu se postavljati predmeti za reklamiranje vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti, čije konstrukcije moraju biti izrađene u tipu, vrsti i formi samog objekta.

Vanjska jedinica klima uređaja mora biti postavljena na stražnjoj strani privremenog objekta, na visini od najmanje 2,50 m, odnosno može biti postavljena i na drugoj poziciji uz uvjet da je stručno uklopljena i u najvećem mogućem opsegu zaklonjena od pogleda.

2. Vrste privremenih objekata i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

2.1. Kiosk

Članak 5.

Kiosk je prijenosna, tipska i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena u modularnom sistemu od ovlaštenog proizvođača prema uvjetima oblikovanja utvrđenim ovim Pravilnikom. Kiosk se postavlja suhom montažom na odgovarajuću podlogu te mora biti premjestiv i ukloniv u komadu.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se 2 osnovna tipa kioska: tip A za ugostiteljsko-turističku namjenu unutar prostora uređenih plaža i površina planske oznake R3 (sportsko- rekreacijska namjena) i tip B za prodaju novina, cvijeća, pekarskih proizvoda i slično te pružanja drugih usluga.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12,00 m2.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, kiosk se može postaviti na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, pod sljedećim uvjetima:

- lokacija se mora nalaziti na parceli uz javnu površinu,

- dozvoljeno je postavljanje grupe od najviše 2 kioska,

- namjena kioska može biti trgovačka i uslužna.

Članak 6.

Kiosci tipa A (ugostiteljstvo i turizam) izrađuju se od trajnog materijala (drvo ili stakloplastika u kombinaciji s

prirodnim materijalima), a pročelje kioska potrebno je izvesti od glatkih materijala.

Kiosci tipa B (usluge, trgovina, usluge) izrađuju se tipski od cinčanog plastificiranog čelika sa detaljima od inoxa i aluminija, iznimno kod prodaje cvijeća i od drva.

Kiosci u pravilu trebaju biti pravokutnog tlocrtnog oblika.

Na kiosk se može postaviti reklamni naziv i reklamni logo.

Na kiosk je dozvoljeno postavljanje konzolne tende dizajnirane u skladu s kioskom.

Kiosk mora biti bojom usklađen s drugim privremenim objektima u zoni, okolnim objektima i ambijentom. Boja kioska smije biti prirodna boja drva, bijela, bež, oker ili svjetlo smeđa, kod tipa B i sivkasta s podvarijantama.

Usluga u kiosku se, u pravilu, pruža na pultu.

Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

Članak 7.

Kiosk se sukladno uputama proizvođača montira na ravnu betonsku podlogu, na kojoj se u slučaju potrebe postavlja odgovorajuća infrastruktura.

Članak 8.

Uz kiosk nije dozvoljeno postavljanje uslužne naprave.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uz kiosk se u ljetnim mjesecima (svibanj-rujan) može postaviti najviše jedna rashladna vitrina za sladoled ili piće pod uvjetom:

- da se rashladna vitrina postavlja na istom građevnom pravcu na kojem je postavljen kiosk,

- da se postavljanjem rashladne vitrine ne smanjuje broj parkirnih mjesta i ne ometa opskrba.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postavljanje rashladne vitrine uz kiosk nije dozvoljeno:

- u neposrednoj blizini građevina zaštićenih kao kulturno dobro,

- u neposrednoj blizini trgovačkih ili ugostiteljskih sadržaja.

2.2. Montažni objekt (paviljon)

Članak 9.

Montažni objekt - paviljon je jednoprostorna cjelina izrađena od drvenih elemenata, na način da se u konstrukcijskim i u dijelovima koji nisu konstrukcijski povezivani izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva. Učvršćivanje za podlogu vrši se bez ubetoniravanja i bez povezivanja s podlogom sidrenim vijcima.

Najveća dozvoljena visina montažnog objekta-paviljona iznosi 3,00 metra, a najveća (unutarnja) dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 25,00 m2.

Članak 10.

Unutar općine dozvoljava se postavljanje montažnog objekta-paviljona isključivo za ugostiteljsko-turističku namjenu.

Montažni objekt -paviljon bojom (drva ili bijelom) mora biti usklađen s bojom okolnih objekata ili ambijenta.

Uz montažni objekt-paviljon, na plaži, može se postaviti ugostiteljska terasa. Ugostiteljska terasa se postavlja, u pravilu, neposredno ispred i oko ugostiteljskog prostora, u širini (ili dužini) ugostiteljskog prostora i to prema idejnom rješenju koje odobrava Općinski načelnik po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

2.3. Pokretna naprava

Članak 11.

Pokretnom napravom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se:

- pokretna radnja-kolica kao i specijalizirano motorno vozilo za prodaju robe. Pokretna naprava koristi se kao hladnjak za sladoled, peć i naprava za pečenje plodina (kestena ili kukuruza),

- uslužna naprava: poštanski sandučić, kovčežić (depo) i slično, rashladna vitrina, svlačionica na plaži i drugo, automat za prodaju tiska vaga za vaganje ljudi, bankomat, javna telefonska govornica i slično,

- naprava za igru djece s opremom, i slično,

- zabavni park cirkus, klizalište, luna park i drugo,

- štand,

- ostalo - objekt za naplatu parkiranja, spremište za priručni alat i materijal, automobil kao lutrijski zgoditak i slično.

Članak 12.

Pokretna naprava je prostorno slobodna, neovisna i prenosiva prostorna jedinica za obavljanje uslužne, ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti te za zabavu.

Pokretna naprava je, u osnovi, otvorenog tipa, osim pokretne naprave za naplatu parkiranja ili bankomata, koje mogu biti zatvorene konstrukcije.

Pokretna naprava može biti na kotačima.

Mobilna pokretna naprava - kolica ili naprava na kotačima obvezno se uklanja s javne površine nakon završetka radnog vremena.

Na vanjskom dijelu pokretne naprave moguće je istaknuti vrstu djelatnosti ili usluge.

Neposredno uz pokretnu napravu ili na njoj, radi zaštite od vremenskih utjecaja, može se postaviti suncobran manjih dimenzija. Suncobran može biti bijele, bež i slične svijetle boje. Pokretna naprava se ne može koristiti za komercijalno reklamiranje i oglašavanje.

Uz pokretnu napravu za prodaju tekstila i plažnih rekvizita može se izlagati roba i postaviti tenda. Idejno rješenje odobrava Općinski načelnik po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

2.3.1. Pokretna radnja

Članak 13.

Pokretna radnja može biti maksimalne površine 3,00 m2, i visine 3,00 m. Namijenjena je za mobilnu prodaju sladoleda ili pića (škrinja), kao i pečenje i prodaju plodina.

Naprava za pečenje i prodaju plodina (kokice, kesteni, kukuruz, koštice, lješnjak i slično) je naprava otvorenog tipa. Peć za pečenje i/ili kuhanje plodina potrebno je postaviti uz napravu kao odvojeni element.

Stranice pokretne radnje potrebno je izvesti od glatkog materijala te u svijetlim tonovima. Postavljanje pokretne radnje sastavljene od raznih materijala nije dozvoljeno.

Na području općine nije dozvoljeno postavljanje pokretne radnje od drva ruralnog izgleda kontinentalnog tipa.

Na stranicama pokretne radnje dozvoljava se reklamiranje proizvoda ili usluge isključivo iz vlastitog asortimana.

Krovište pokretne radnje može biti koso čelično, ili u formi tende.

2.3.2. Ostale pokretne naprave

Članak 14.

Uslužna naprava mora biti tipska, uredna te dizajnom i materijalom usklađena s drugim privremenim objektima.

Postavljanje uslužne naprave sastavljene od raznih materijala i tendi nije dozvoljeno.

Članak 15.

1) Svlačionica na plaži je naprava namijenjena presvlačenju korisnika plaže. Svlačionica na plaži može biti pokrivena ili otkrivena, postavljena kao jednoprostorna ili višeprostorna naprava najveće dozvoljene površine 5,0 m2. Konstrukcija svlačionice na plaži mora biti izrađena od drva ili metalnih profila, a stjenke svlačionice od vodootpornog platna. Na svlačionicu se smije postaviti reklamno platno.

Članak 16.

2) Zabavni park je skup naprava i uređaja s izraženim zvučnim i svjetlosnim efektima namijenjenih zabavi djece i odraslih koji se postavljaju na javnu površinu.

Sve naprave moraju biti izrađene od suvremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima sigurnosti za održavanje i korištenje.

Mogu se postavljati u zonama rekreacije i dječjih igrališta. Mikrolokacije i uvjete smještaja odobrava Općinski načelnik uz prethodno mišljenje Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 17.

3) Štand je tipizirani prodajni pult izrađen od drva, s tim da krov može biti izveden kao tenda.

Štand se može postaviti ispred neaktivnih dijelova pročelja građevina u određenoj zoni za vrijeme trajanja manifestacije, pod uvjetom da se postavljanjem štanda ne ometa pješački promet.

2.4. Ugostiteljska terasa

Članak 18.

Ugostiteljska terasa je dio javne površine ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta odnosno montažnog objekta-paviljona, namijenjena pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom.

Ugostiteljska terasa može se postaviti pod uvjetom da širina slobodnog pješačkog prolaza od ruba ugostiteljske terase do najbliže građevine, objekta ili predmeta iznosi najmanje:

- 2,0 m u jezgrama naselja Njivica i Omišlja,

- 3,0 m u ostalim dijelovima Općine, i to najmanje jednom stranom ugostiteljske terase.

Kod postavljanja ugostiteljske terase mora biti osiguran slobodan prilaz susjednim prostorima širine najmanje 1,5 m.

Postavljanje ugostiteljske terase dozvoljeno je na opločenoj ili asfaltiranoj površini. U okolici tipskih objekata na plaži podna površina može biti drvena.

Ugostiteljska terasa postavlja se, u pravilu, neposredno ispred ugostiteljskog prostora, u širini (ili dužini) ugostiteljskog prostora i to prema idejnom rješenju koje odobrava Općinski načelnik po prethodnom pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Ukoliko se ugostiteljska terasa postavlja na javnoj površini nagiba većeg od 3% ili je ista zbog neravnina nepodobna za postavljanje, za izravnanje površine dozvoljeno je postavljanje podloge visine od 0,10 do 0,12 m s drvenim daskama postavljenim kao brodski pod, bez prekrivanja podloge. Postojeća reviziona okna, ulični slivnici i drugi elementi partera ne smiju se prekrivati podlogom terase.

Kad se terase postaljaju unutar jezgri naselja Omišalj i Njivice nije dozvoljeno zatvaranje stranica (bokova) ugostiteljske terase preko visine 50 cm (žardinijerama ili ogradom). Terase na plažama moraju biti u potpunosti otvorene sa svih strana.

Nije dozvoljeno postavljanje ugostiteljske terase ispred pročelja građevine na kojem je ulaz u trafostanicu ili neki drugi objekt i uređaj komunalne infrastrukture.

Članak 19.

Opremu ugostiteljske terase čine:

- stol

- stolica

- suncobran

- tenda

- ograda, vaza sa cvijećem ili zelenilom

- naprava automat, rashladna vitrina i sl.

Stolovi i stolice nogu biti izrađeni od metala, plastificiranog materijala, drva, ratana ili kombinacije navedenih materijala.

Suncobran može biti najveće dozvoljene veličine 3,00 x 3,00 m odnosno promjera 5,00 m, izrađen od impregniranog materijala. Na području plaže dozvoljena je izrada tendi i suncobrana od trstike.

Površina tende ne smije biti veća od zakupljene površine. Na području jezgri Omišlja i Njivica (osim Ribarske obale) nije dozvoljeno postavljanje samostojeće tende. Na ostalom području općine samostojeću tendu dozvoljeno je postaviti isključivo iznad površine ugostiteljske terase.

Na području jezgri naselja Omišalj i Njivice te na području Ribarske obale u Njivicama suncobran i tenda moraju biti jednobojni, bijele ili bež boje. Na ostalom području suncobran i tenda moraju biti svjetlih boja.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka suncobran i tenda mogu biti crvene boje ako se u tom objektu obavlja aktivnost vezana za javne službe Općine.

Suncobran i tenda postavljeni na istom ugostiteljskom prostoru moraju biti istoga izgleda i boje.

Postavljanje suncobrana i tendi s reklamama nije dozvoljeno.

Ograda mora biti postavljena unutar površine ugostiteljske terase isključivo kao zaštita na deniveliranim dijelovima i prema cesti. Ograda ugostiteljske terase može biti metalna, drvena, staklena ili od drugog čvrstog materijala, najveće dozvoljene visine 1,00 m.

Vaza sa cvijećem ili zelenilom mora biti manjih dimenzija, visine do 0,50 m. Postavlja se na rubu površine ugostiteljske terase, kao ukras ili paravan prema kolnoj površini. Ograđivanje cijele stranice, odnosno oboda ugostiteljske terase nije dozvoljeno.

Naprava automat, rashladna vitrina, vitrina za sladoled i slično na ugostiteljskoj terasi može se postaviti samo uz pročelje građevine u kojoj se ugostiteljski prostor nalazi, i to svojom dužom stranicom.

Pokretna naprava na kotačima može se postaviti na cijeloj površini ugostiteljske terase.

III. REKLAMNI I OGLASNI PREDMETI

Članak 20.

Reklamni i oglasni predmeti su predmeti za isticanje reklamnih i/ili oglasnih poruka i natpisa.

Reklamna i oglasna površina je površina za isticanje reklamnih i/ili oglasnih poruka i natpisa.

Reklamni i oglasni predmet može biti:

- samostojeći,

- viseći,

- pričvršćen konzolno ili plošno na podlogu.

Članak 21.

Reklamni predmeti su:

- transparent,

- reklamna zastava,

- reklamni pano,

- reklamni logo,

- reklamni ormarić (tzv. city light),

- reklamni uređaj,

- reklamna ograda,

- reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Članak 22.

Oglasni predmeti su:

- oglasni pano,

- oglasni ormarić.

Članak 23.

Lokacije za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta na javnoj površini (osim reklamnih panoa uz cestu D-102 i reklamnih ormarića-city light koji su utvrđeni Planom loakcija) na zahtjev stranke odobrava Općinski načelnik, sukladno općim uvjetima ovog Pravilnika, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

1. Opći uvjeti za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 24.

Na području Općine, postavljanje reklamnog ili oglasnog predmeta nije dozvoljeno na:

- građevini koja se štiti kao kulturno dobro,

- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost sudionika u prometu i održavanje prometnica.

Postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta za komercijalno reklamiranje i oglašavanje nije dozvoljeno u okućnici stambene građevine.

Članak 25.

Na cesti i javnoj površini reklamni i oglasni predmet može se postaviti pod uvjetom da širina slobodnog pješačkog prolaza nakon njegovog postavljanja iznosi najmanje:

- 2,00 m u jezgama naselja Omišalj i Njivice ili 3,0 m u ostalom dijelu Općine.

Članak 26.

Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta uz nerazvrstane ceste:

- u zoni raskrižja (radijalno 50m) te između pješačkih prijelaza nije dozvoljeno postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta

- u zelenom razdjelnom pojasu ceste nije dozvoljeno postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta, osim plana grada

- reklamni i oglasni predmet koji se postavlja okomito na os ceste potrebno je postaviti izvan zone raskrižja, i to na udaljenosti najmanje 30,00 m prije zone raskrižja i 20,00 m poslije zone raskrižja

- ispred postojećeg prometnog znaka dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na udaljenosti od najmanje 30,0m, a iza prometnog znaka na udaljenosti od najmanje 20,00 m

- ispred stajališta javnoga prijevoza dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na nogostupu na udaljenosti od najmanje 20,00 m od stajališta, a iza stajališta javnog prijevoza na udaljenosti od najmanje 10,00 m od stajališta, gledajući u smjeru prometa

- reklamni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba reklamnog panoa iznosi najmanje 1,00 m.

Članak 27.

Unutar jezgre Omišlja i Njivica dozvoljeno je postavljanje isključivo City lighta s kulturnim ili sadržajem od općeg interesa sukladno uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

2. Vrste reklamnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

2.1. Transparent

Članak 28.

Transparent je predmet za reklamiranje i/ili oglašavanje koji se postavlja razapinjanjem iznad ceste ili javne površine na način da ne ometa kolni i pješački promet.

Transparent može biti izrađen od tkanine, plastificiranog ili sličnog materijala.

Transparent za reklamiranje postavlja se na određeno vrijeme do 15 dana, a transparent za oglašavanje postavlja se do završetka trajanja manifestacije, kulturnog, sportskog i drugog događaja.

Transparent se može postaviti paralelno ili okomito na cestu ili javnu površinu.

Pričvršćenje transparenta izvodi se vezivanjem ili drugim odgovarajućim načinom spajanja na nosač transparenta, time da se stup javne rasvjete i ograda balkona/lođe ne može koristiti kao nosač transparenta.

Najmanja dozvoljena visina za postavljanje transparenta iznad ceste ili javne površine iznosi 5,00 m.

2.2. Reklamna zastava

Članak 29.

Reklamna zastava je reklamni predmet koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava se može na javnoj površini postaviti na jarbol ili na stupu javne rasvjete.

Stup za zastavu treba biti izrađen od cinčanog čelika, aluminija ili sličnog trajnog materijala.

Postavljanje reklamnih zastava nije dozvoljeno u jezgrama Omišlja i Njivica.

2.3. Reklamni pano

Članak 30.

Reklamni pano je predmet namijenjen isticanju reklamne poruke.

Reklamni pano mora biti izrađen od postojanog materijala, a površina za lijepljenje plakata mora biti izrađena od cinčanog ili aluminijskog lima i slično.

Reklamni pano može biti osvijetljen, a rasvjeta panoa mora biti ujednačena i bez utjecaja na okolne plohe.

Slobodnostojeći reklamni panoi na nosivim stupovima ne smiju imati kosnike.

Članak 31.

Vrste reklamnih panoa su:

- manji reklamni pano površine do 6,0 m2,

- slobodnostojeći sandwich reklamni pano,

- reklamni pano velikog formata (tzv. jumbo reklamni pano),

- reklamni pano na stupu javne rasvjete.

Članak 32.

Na nerazvrstanim cestama dozvoljeno je postavljanje samo reklamnih panoa do 6,00 m2.

Članak 33.

Manji pano površine do 6,0 m2 namijenjen je za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem na području općine Omišalj.

Nosiva konstrukcija se izrađuje od cinčanog plastificiranog čelika.

Postavljanje panoa iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem na području Općine Omišalj.

Članak 34.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano (jednostrani ili dvostrani) namijenjen je reklamiranju vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano može se postaviti isključivo ispred poslovnog prostora ili plovila koje reklamira svoje usluge.

Okvir slobodnostojećeg sandwich reklamnog panoa mora biti izrađen od trajnog materijala.

Najveća dozvoljena površina slobodnostojećeg sandwich reklamnog panoa iznosi 0,70 m2 po stranici.

Članak 35.

Reklamni pano velikog formata (Jumbo reklamni pano) namijenjen je za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Jumbo reklamni pano treba biti izrađen od od prokroma ili sličnog trajnog materijala bijele boje, najveće dozvoljene površina 12,00 m2. Dimenzije plakata su standardne u vanjskom oglašavanju š x v = 5050 x 2400 mm ili 4000 x 3000 mm.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa dozvoljeno je samo na površinama uz državnu cestu D 102, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih cesta.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa uz državnu cestu dozvoljeno je pod sljedećim uvjetima:

- međusobna udaljenost Jumbo reklamnih panoa smještenih okomito na os javne ceste iznosi:

- za dionicu državne ceste od skretanja za aerodorom do skretanja za Omišlja - najmanje 50,00 m,

- za ostale dionice - najmanje 200,0 m,

- paralelno s osi ceste dozvoljeno je postaviti najviše dva Jumbo reklamna panoa u nizu,

- najmanja dozvoljena udaljenost između dva niza Jumbo reklamnih panoa iznosi 50,00 m,

- najveća dozvoljena visina slobodnostojećeg Jumbo reklamnog panoa s reklamnom površinom do 12,0 m2 (stup + ploha) iznosi 5,0 m od kote kolnika ceste.

Jumbo reklamni pano koji nema reklamnu poruku mora se prekriti plakatom bijele boje.

Članak 36.

Na tipski stup javne rasvjete duž uličnog poteza dozvoljava se postavljanje jednog nesvjetlećeg ili svjetlećeg reklamnog panoa, time da svi reklamni panoi na stupovima javne rasvjete na istom uličnom potezu moraju biti jednoobrazni.

Na području jezgre Njivica i Omišlja nije dozvoljeno postavljanje reklamnog panoa na stup javne rasvjete.

Na stup javne rasvjete moguće je postaviti reklamni pano dimenzija 1,0 x 50 m.

Visina donjeg ruba reklamnog panoa od kote pločnika iznosi najmanje 4,0 m.

Elementi nesvjetlećeg reklamnog panoa moraju biti izrađeni od trajnog materijala boje prokroma.

Svjetleći reklamni pano mora imati nosivu konstrukciju od cinčanog čelika ili sličnog materijala. Svi elementi moraju biti izrađeni od trajnog materijala, okvir od eloksiranog aluminija ili sličnog materijala, a prozirni dio od plexi ploče.

Reklamni pano mora biti atestiran na odgovarajuću vjetrootpornost.

2.4. Reklamni logo

Članak 37.

Reklamni logo je reklamni predmet koji se postavlja uz reklamni naziv, ako logo nije sastavni dio naziva.

Postavljanje reklamnog loga dozvoljeno je samo za reklamiranje djelatnosti od javnog značaja (ljekarne i slično).

Reklamni logo postavlja se isključivo u neposrednoj blizini poslovnog prostora, a njegove dimenzije moraju biti usklađene s mjerilom okolnog prostora.

Reklamni logo može biti osvijetljen.

2.5. Reklamni ormarić (City Light)

Članak 38.

Reklamni ormarić je reklamni predmet namijenjen isticanju reklamnih poruka, u svrhu komercijalnog reklamiranja i oglašavanja te za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada ili drugog orijentacijskoga plana (u daljnjem tekstu: City light).

City light treba biti izrađen od prokroma ili sličnog trajnog materijala, a može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvjetleći.

Postavljanje City lighta dozvoljeno je na javnoj površini, pročelju građevine i u sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu.

Članak 39.

City light se postavlja na javnoj površini samo za isticanje plakata kulturnog sadržaja 8ili plana grada.

City light se može postaviti na javnoj površini, u pravilu na tlu, pod sljedećim uvjetima:

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za komercijalno reklamiranje i/ili oglašavanje iznosi 3,00 m2,

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za isticanje plana Općine ili drugog orijentacijskog plana iznosi 5,00 m2, a za isticanje plakata kulturnog sadržaja površina jedne strane City lighta može biti i veća.

2.6. Reklamna ograda

Članak 40.

Postavljanje reklamne ograde za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti dozvoljava se uz cestu, u pravilu u blizini građevina javne namjene, na mjestu gdje reklamna ograda služi za zaštitu pješaka.

2.7. Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele

Članak 41.

Postavljanje reklame na zaštitno platno građevinske skele dozvoljeno je za vrijeme trajanja radova na obnovi pročelja građevine ili u funkciji obnove pročelja.

Reklamno zaštitno platno građevinske skele dozvoljeno je postaviti iznad prizemlja građevine.

Na reklamnom zaštitnom platnu građevinske skele postavljene na građevini koja se nalazi na uglu, reklama mora biti udaljena od ugla građevine najmanje 1,0 m.

Reklama na reklamnom zaštitnom platnu građevinske skele može biti osvijetljena.

3. Vrste oglasnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

3.1. Oglasni pano

Članak 42.

Oglasni pano se može postaviti na pješačkoj površini, uz stajalište javnog prijevoza, uz frekventnu cestu te na javnoj zelenoj površini, na udaljenosti do najviše 2,0 m od ceste. Najveća dozvoljena površina oglasnog panoa iznosi 3,00 m2.

Oglasni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba oglasnog panoa iznosi najmanje 2,00 m.

Oglasni pano može biti:

- jednostrani ili dvostrani,

- zidni ili samostojeći.

Nosiva konstrukcija oglasnog panoa mora biti izrađena od metalnih profila boje prokroma, a površina za oglašavanje od laminatnog panela.

Prednja strana panoa je obložena staklom i omogućuje čitateljima nesmetano čitanje.

3.2. Oglasni ormarić

Članak 43.

Oglasni ormarić je ostakljena kutija čija je konstrukcija izvedena od drvenih ili metalnih profila svijetle boje, najveće dozvoljene površine 1,00 m2.

Najveća dozvoljena dubina oglasnog ormarića iznosi 0,12 m.

Oglasni ormarić dozvoljeno je postaviti na slobodnom dijelu pročelja u blizini ulaza u građevinu u kojoj se nalaze prostorije mjesnog odbora.

IV. OBJEKTI I PREDMETI NA STAJALIŠTU JAVNOG PRIJEVOZA

Nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu

Članak 44.

Nadstrešnice za sklanjanje ljudi postavljaju se uz autobusne stanice. Postavljanjem nadstrešnice ne smije se onemogućiti prolaz pješaka nogostupom.

V. SPOMENIK, SPOMEN-PLOČA, SKULPTURA I SLIČNI PREDMETI

Članak 45.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture i drugi predmeti oblikovnog, ambijentalnog, memorijalnog ili umjetničkog karaktera građevinske (brutto) površine do 12,00 m2 i visine do 4,00 m iznad razine okolnog tla, na području Općine mogu se postaviti uz suglasnost Općinskog načelnika po pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na postavljanje i/ ili uklanjanje spomenika na groblju.

VI. POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA I PREDMETA

Članak 46.

Privremeni objekti i predmeti utvrđeni u članku 2. ovog Pravilnika postavljaju se temeljem Plana lokacija.

Plan lokacija sastavni je dio ovog Pravilnika i ne objavljuje se.

Plan lokacija izrađuje se situacijskim planom u MJ 1:25.000 te detaljnim prikazima lokacija u MJ 1:1000, iznimno i 1:200.

Članak 47.

Općinski načelnik, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, određuje lokacije za privremene objekte i predmete koji nisu utvrđeni Planom lokacija.

Općinski načelnik, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, odlučuje i o zahtjevu za određivanje nove lokacije odnosno za izmjenu ili dopunu postojeće, kao i o zahtjevima o pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom.

Članak 48.

Privremeni objekti i predmeti daju se u zakup putem javnog natječaja, po postupku utvrđenom odredbama Odluke o davanju u zakup privremenih objekata i predmeta.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Privremeni objekti i predmeti postavljeni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, sukladno općim aktima Općine, uskladit će se s odredbama ovoga Pravilnika u sljedećim rokovima:

- kiosk, montažni objekt (paviljon) do 1. 6. 2012. godine,

- ugostiteljska terasa i oprema, pokretne naprave (štandovi), reklamni i oglasni predmeti do 1. 6. 2011. godine.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/15

Ur. broj: 2142-06-10-01-5

Omišalj, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr