SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

87.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Baška u 2010. godini

Sustav zaštite i spašavanja Općine Baška čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Na području Općine Baška aktivnosti zaštite i spašavanja provode:

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

.Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška,

.udruge građana, klubovi, organizacije koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

.osobe koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju i podzakonskih propisa na temelju istoga, Općina Baška je odradila i odrađuje aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja, kako slijedi:

.Odlukom Općinskog vijeća osnovan je Stožer zaštite i spašavanja,

.Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja,

.Redovno se izrađuju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Baška, te se, kao i ova za 2010. godinu, u pravilu uz prijedlog proračuna za iduću godinu, upućuju na usvajanje Općinskom vijeću,

.Redovno se izrađuju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Baška te se, u pravilu uz prijedlog proračuna za iduću godinu, upućuju na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću.

Proračunom Općine Baška za 2010. godinu, za razvoj sustava zaštite i spašavanja, raspoređeno je 763.308,98 (Vatrogasna zajednica otoka Krka, JVP Krk, protupožarna i motrilačka služba, HGSS, Crveni križ, LD »Kamenjarka«, održavanje protupožarnih putova, civilna zaštita, izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja, HMP i pripadajuće vozilo, turistička ambulanta, ultrazvučni pregledi, ordinacija opće medicine, sufinanciranje poliklinike za dijalizu).

Provedene su sve preventivne mjere planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Baška.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini u Općini Baška su realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.Ažurirani su važeći akti - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja, te civilne zaštite za područje Općine Baška određeni su Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška, Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koja će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška objavit će se na web stranici Općine Baška, kako bi bila dostupnija, da bi se s istom mogao upoznati što veći broj građana.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Posebno je potrebno naglasiti ulogu i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

.Vatrogasnih snaga - JVP Krk i DVD Baška,

.Doma zdravlja,

.HMP,

.Lučke kapetanije Rijeka - Ispostava Baška,

.Komunalnih društava Ponikve d.o.o. iz Krka i T.D. Baška d.o.o.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine Baška čine vatrogasne snage. Općina Baška naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

U Proračunu Općine Baška za 2010. godinu za vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija predviđeno je 412.705,00 kuna.

U 2009. realizirano je u istu svrhu 420.297,43 kune.

Vatrogasne postrojbe JVP Krk i DVD Baška raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, koji se iz godine u godinu nadograđuje.

Za motrenje i preventivne ophodnje, sukladno odnosnom Planu, zaduženi su bili Vatrogasna zajednica i DVD Baška, a svoj doprinos dali su i zaposlenici Hrvatskih šuma.

Značajnijih intervencija u 2010. godini, glede vatrozaštite, nasreću nije bilo.

DVD Baška je sudjelovalo u, ponovno nasreću, rjeđim slučajevima tehničkih nezgoda, spašavanja ljudi i imovine, te se stanje protupožarne zaštite na području Općine Baška može ocijeniti izrazito povoljnim.

DOM ZDRAVLJA; HITNA MEDICINSKA POMOĆ I DR.

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova zadužena za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite.

Posebno valja istaknuti ogromni doprinos zdravstvenoj zaštiti ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, pogotovo tijekom turističke sezone kada se broj obitavatelja na području Općine Baška gotovo udeseterostruči.

Općina Baška, u svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite prvenstveno svojih stanovnika, osigurala je besplatne ultrazvučne preglede kod privatne internističke ordinacije i sufi

nancirala je organizaciju rada poliklinike REDIAL - Centra za dijalizu na otoku Krku.

Kroz cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata i intervencija ekipa HMP na terenu, dok se u turističkoj sezoni višestruko povećava obim poslova.

Dobra suradnja odvija se sa svim interventnim službama, a posebno s vatrogascima i policijom.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija su se provodile sukladno odnosnim planovima i ugovoru zaključenim s Dezinsekcijom d.o.o. iz Rijeke, te uz kontinuirani nadzor nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Zdravstvenu ispravnost vode za piće kontinuirano prati isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom - Ponikve d.o.o.

Na osnovi dostupnih pokazatelja opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - ISPOSTAVA BAŠKA

Kao i ranijih godina, i tijekom 2010. godine, Lučka kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijskom postajom, HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno stavkama Proračuna financirane su udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

U 2010. godini predviđena su financijska sredstva:

.HGSS u iznosu od 7.000,00 kuna,

.Lovačkom društvu »Kamenjarka« u iznosu od 20.000,00 kuna,

.Društvu Crvenog križa u iznosu od 32.545,00 kuna,

ZAKLJUČAK

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, a njihova organiziranost, opremljenost i obučenost su na zavidnoj razini.

Može se ustvrditi da su vatrogasci u ovom trenutku i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Baška.

I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

Općina Baška je izradila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška i na istu ishodila potrebnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanje Rijeka. Izrađen je i Plan zaštite i spašavanja te Plan Civilne zaštite.

Spomenutim dokumentima utvrđena je i potreba za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju - postrojbi civilne zaštite, što se planira provesti u 2011. godini.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-20-23

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr