SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

84.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave

za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanje Rijeka (KLASA: 810-03/10-01/17, URBROJ: 543-12-01- 10-11 od 11. studenoga 2010. godine) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Baška

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška.

Članak 2.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke i čuva se u sjedištu Općine Baška.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-10-20

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr