SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

67.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
BAŠKA ZA 2011. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Planom razvojnih programa obuhvaćeni su razvojni planovi proračuna i proračunskih korisnika, iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje od 2011. do 2013. godine razrađene po programima i godinama u kojima će teretiti proračune slijedećih godina, te po izvorima financiranja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Članak 4.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava planiranih u Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Članak 5.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Članak 6.

Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:

- da je namjena odobrena u Proračunu,

- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,

- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.

Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 7.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 8.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.

Članak 9.

Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom za tekuću proračunsku godinu.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, odnosno osobe na koje je to pravo preneseno.

Članak 12.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 13.

Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaće zaposlenih. Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se općim aktom kojim se uređuju prava i obveze dužnosnika.

Članak 14.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba Općine Baška u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 15.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Članak 16.

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 18.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.

Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

Članak 19.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili obročnu otplatu duga, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

Članak 20.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2010. godine.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 22.

Općina Baška može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.

Općina Baška može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 23.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Baška ne može se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna osoba pravne osobe.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 24.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, Općinski načelnik predložit će izmjene i dopune proračuna radi uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 25.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, može se izvršiti najviše do 5% rashoda

i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri Općinski načelnik.

Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2011. godinu.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijevaju u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2010. godinu.

Članak 27.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo podnosi načelniku polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2011. godine do 5. rujna 2011. godine.

Općinski načelnik je dužan uputiti Općinskom vijeću Općine Baška izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2011. godine do 15. rujna 2011. godine.

Članak 28.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2012. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Baška godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu do 1. lipnja 2012. godine.

Općinski načelnik je dužan dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u roku od 15 dana od dana nakon što ga donese Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-10-25

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr