SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

66.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/ 09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, te prostori na kojima mogu biti smješteni i uvjeti za postavljanje ugostiteljskih objekata u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 2.

(1) Ugostitelji su dužni poslovati u radnom vremenu propisanom ovom Odlukom.

(2) Za ugostiteljske objekte određuje se, ovisno o vrsti, sljedeće radno vrijeme:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan,

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi u vremenu od 6,00 do 24,00 sata,

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi u vremenu od 21,00 do 6,00 sati,

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

5. ugostiteljski objekti u željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,

6. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

(3) Ugostiteljski objekti iz stavka 2. točke 2. ovog članka mogu raditi i 2 sata duže od propisanog radnog vremena navedenog u ovom članku i to samo petkom, subotom i u dane uoči Zakonom propisnih blagdana, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za rad noću, te uz ispunjavanje drugih pozitivnim propisima utvrđenih uvjeta.

(4) U ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja, u smislu odredbe stavka 2. točke 4. ovog članka, ubrajaju se oni ugostiteljski objekti koji se nalaze najmanje 200,00 metara od najbliže čvrste stambene ili poslovne građevine u svim naseljima na području Grada Vrbovskog.

Članak 3.

(1) Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za 2 sata, raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točke 3. i 4. i stavkom 3. ove Odluke, na rok od 1 do 6 mjeseci, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) ako se ugostitelj ne pridržava ovom Odlukom propisanog radnog vremena, prema pismenoj obavijesti državnog inspektorata,

b) ako ugostitelj narušava pozitivne zakonske propise o buci, prema pismenoj obavijesti sanitarne inspekcije,

c) u slučaju narušavanja javnog reda i mira, prema pismenoj obavijesti policije,

d) prema prijavi komunalnog redarstva Grada Vrbovskog, radi kršenja Odluke o komunalnom redu.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi gradonačelnik uz pomoć stručnih službi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Članak 4.

(1) Gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odsjeka za pojedini ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« u kojima se organiziraju prigodne proslave (doček Nove godine, svadbe, maturalne zabave i slični događaji) radi organiziranja istih odrediti drugačije radno vrijeme, ali ne duže od 6,00 sati idućeg dana, uz strogo pridržavanje javnog reda i mira, pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije done

sena odluka ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. ove Odluke ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog stavka podnosi se najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja prigodne proslave, a istom je potrebno priložiti rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju minimalnih uvjeta.

(3) Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi gradonačelnik uz pomoć stručnih službi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Članak 5.

(1) Ugostiteljski objekti u kioscima, kontejnerima, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti smješteni na mjestima i sukladno s općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje montažnih (privremenih) objekata.

(2) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. kada mogu biti i na manjoj udaljenosti.

(3) Vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. izgledom mora biti takav da se vodi računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima kraja (zastupljenost drva i sl.) da svojim izgledom ne narušava izgled prostora u kojem se nalazi i ne izlazi iz okvira smisla za lijepim i ukusno uređenim vanjskim izgledom objekta koji neće svojim izgledom pridonositi lošem vizualnom identitetu kraja.

Članak 6

(1) Kampiranje je boravak pod šatorom, u kamp kućici, kamp prikolici, pokretnoj kućici (mobile home, autodromu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u kampovima iz skupine »Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj«.

(2) Za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova.

(3) Gradonačelnik će na prijedlog Odsjeka, po potrebi, odnosno na upućeni Zahtjev u svakom pojedinom slučaju odrediti prostor za kampiranje izvan kampova i izvan mjesta predviđenih prostorno-planskom dokumentacijom za kampove, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi se sukladno odredbama Zakona.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 24/07).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 335-02/10-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/10-01-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr