SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

65.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2010. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži kao i pronatalitetne mjere na području Grada Vrbovskog u 2011. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programi:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

3. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

5. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

5.1. pomoć za troškove najamnine,

5.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

5.3. pomoć za troškove električne energije,

5.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

5.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

5.6. pomoć za troškove ogrjeva,

6. pravo na pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola,

7. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu,

8. pravo na jednokratne novčane pomoći,

9. pravo na jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola,

10. pravo na organiziranu zdravstvenu njegu u kući,

11. pravo na pomoć u prehrani,

12. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

13. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

14. pravo na pomoć - hitne intervencije,

15. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe udruga građana,

16. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

17. »Pomoć u kući starijih osoba«,

18. pronatalitetni program: pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2011. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, ugovora o sufinanciranju programa od strane Primorsko-goranske županije te iz Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa iz članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.317.648,00 kuna, a raspoređuju se za:

Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 17. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 846.412,00 kuna, a raspoređuju se za:

Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz članka 2. od točke 1. do točke. 12. izuzev točke 2. i 3. te točke 18. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 46/04).

Pravo na besplatan boravak djece u dječjem vrtiću ostvaruje se na temelju rješenja Dječjeg vrtića, pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu ostvaruje se na temeljenu rješenja Osnovne škole Vrbovsko, a o pravu na besplatnu marendu učenika koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, a osnovnu školu pohađaju izvan područja Grada Vrbovskog odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 41/09 i 37/10), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu odnosno u iznosu utvrđenom Odlukom gradonačelnika o visini stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika, troškovi poboljšanja uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba, pomoći za hitne intervencije, te troškovi provođenja sporazuma o partnerstvu sa Primorsko-goranskom županjom na programu prevencija određenih bolesti i korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži podmiruju se na temelju odluke gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-02/10-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr