SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
30

16.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 27.Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje
cijena javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača za praćenje cijena javnih usluga na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Savjet potrošača) kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 2.

Savjet potrošača čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednik Savjeta potrošača je član Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članove Savjeta potrošača čine:

- jedan (1) član predstavnik Odbora za gospodarstvo i zaštitu potrošača Općinskog vijeća

- jedan (1) član predstavnik komunalnog društva »Čistoća«

- jedan (1) član predstavnik komunalnog društva »Vodovod i kanalizacija«

- jedan (1) član predstavnik komunalnog društva »Autotrolej«

Mandat članova Savjeta potrošača vezan je uz mandat Općinskog vijeća.

Članak 3.

Savjet potrošača obavlja sljedeće poslove:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Viškovo

- predlaže Općinskom vijeću mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Viškovo

- razmatra i daje mišljenje Općinskom vijeću o prijedlogu cijena javnih usluga na području Općine Viškovo

- daje mišljenje Općinskom vijeću o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih nesigurnosti

Članak 4.

Savjet potrošača radi na sjednicama.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Savjet potrošača.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet potrošača može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta potrošača.

Odluke iz svog djelokruga Savjet potrošača donosi javnim glasovanjem, većinom ukupnih glasova Savjeta potrošača.

Predsjednik Savjeta potrošača može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta potrošača.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu treba izjasniti Vijeće ili

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta potrošača

Članak 5.

Predsjednik Savjeta potrošača je dužan stajališta, prijedloge, izvješća ili mišljenja Savjeta potrošača dostavljati Općinskom vijeću.

Članak 6.

Administrativne poslove za Savjet potrošača obavlja Upravni odjel ureda načelnika Općine Viškovo.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/14

Ur. broj: 2170-09-04-01-10

Viškovo, 27. svibnja 2004.

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=51216&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr