SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

67.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, usvaja

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja
na području Primorsko-goranske županije,
Općine Kostrena u 2011. godini

Temeljem Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2010. godini, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1 Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kostrena. Stožer se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna.

Sukladno navedenom, potrebno je u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena.

1.2 Procjena ugroženosti

U skladu s zakonskim obvezama, Općinsko vijeće Općine Kostrena na svojoj je sjednici održanoj 19. listopada 2010. godine, donijelo Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena. Temeljem Procjene pristupilo se izradi Plana zaštite i spašavanja koji bi početkom iduće godine također trebao biti predložen za usvajanje na sjednici Općinskog vijeća.

1.3 Plan intervencija u zaštiti okoliša

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji velika mogućnost ekološkog onečišćenja okoliša (INA Industrija nafte d.d., pogon Urinj; Hrvatska elektroprivreda, TE Rijeka, pogon Urinj; Remontno brodogradilište »Viktor Lenac«; PROplin d.o.o. Zagreb; STSI, Benzinska postaja Žurkovo).

1.4 Zaštita od požara

U 2011. godini Općina Kostrena postupat će sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini, a kao i dosadašnjih godina, što uključuje ažuriranje podataka iz Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 16/ 00, 15/04), sklapanje ugovora s VZ Bakar - Kostrena vezano uz motriteljsko dojavnu službu, te ostale aktivnosti sukladno Programu.

Nastavit će se s izgradnjom protupožarnih prosjeka, a u dogovoru s VZ PGŽ i DVD Kostrena.

1.5 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Temeljem Odluke Općinskog vijeća KLASA: 021-05/09- 01/13, UR. BROJ: 2170-07-01-09-46 od 29. listopada 2009. Općina Kostrena sklopila je Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena s tvrtkom MI GRAD d.o.o. Kostrena.

Ugovor je sklopljen na rok od četiri godine, a uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje, posipavanje i dr.).

1.6 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Kostrena nema organiziranih postrojbi civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih propisana je Procjenom ugroženosti koju je usvojilo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. listopada 2010. godine. Temeljem Procjene kao i izrađenim planom zaštite i spašavanja (početkom 2011. godine biti će predložen za usvajanje na sjednici Općinskog vijeća), Općina Kostrena biti će dužna osnovati postrojbu civilne zaštite koja će brojati 30-tak ljudi. Postrojba će se prije svega popunjavati osobama bez obzira na spol koje u njoj žele dobrovoljno sudjelovati, a imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

1.7 Sustav za uzbunjivanje

Temeljem dopisa Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, po predmetu financiranja modernizacije sustava za uzbunjivanje županija od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmotrit će sustav uzbunjivanja na području Općine i njegovo financiranje.

1.8 Informiranje javnosti

Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija (INA Industrija nafte d.d., pogon Urinj; Hrvatska elektroprivreda, TE Rijeka, pogon Urinj; Remontno brodogradilište »Viktor Lenac«; PROplin d.o.o. Zagreb; STSI), pristupit će se održavanju odgovarajućih predavanja i okruglih stolova.

U Osnovnoj školi »Kostrena« i Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« potrebno je provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

Potrebno je iznaći način informiranja mještana na najbrži mogući način o eventualnim kriznim situacijama (putem povjerenika civilne zaštite za pojedina naselja,

web portala, tiskanja letaka s informacijama što činiti i kome se obratiti u kriznim situacijama ili drugo).

2. VATROGASTVO

Općina Kostrena ima ustrojenu vatrogasnu službu, odnosno DVD Kostrena, koji djeluje u sklopu VZ Bakar - Kostrena, te je u postupku sklapanje novog ugovora sa JVP Grada Rijeke za iduće petogodišnje razdoblje. U Proračunu za 2011. godinu za vatrogasnu djelatnost je planirano 420.000,00 kn i to 120.000,00 kn DVD Kostrena i 300.000,00 kn za JVP Grada Rijeke.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Kostrena nalaze se četiri (4) javna skloništa osnovne zaštite i to na adresama Žarka Pezelja 1, Žarka Pezelja 10, Šojska 27c i Iva Šodića 18c. Skloništa u ulici Žarka Pezelja u dobrom su stanju, te je potrebno promijeniti nekoliko rasvjetnih tijela. Ostala dva skloništa u nešto su lošijem stanju te je potrebno njihovo temeljito čišćenje te eventualno dezinskecija.

Pojedina skloništa ustupit će se na korištenje udrugama koje djeluju na području Općine Kostrena, prema potrebama. S takvim udrugama sklopit će se posebni ugovori koji će pobliže određivati uvjete korištenja prostora.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1 Gorska služba spašavanja

Općina Kostrena sklopit će Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2011. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka.

4.2 Klubovi i udruge s područja Općine Kostrena od interesa za zaštitu i spašavanje

Održat će se sastanak sa svim predstavnicima klubova koji su od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Kostrena, a tema kojeg će biti načini uključenja u sustav zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1 Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena

HCK - ogranak Kostrena kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa.

U 2011. godini Općina Kostrena financirat će rad spasilačke službe na plaži Svežanj na način da će isplatiti naknadu spasiocima (2 osobe) temeljem ugovora sa Studentskim servisom.

Potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

5.2 Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

5.3 Ostale pravne osobe

Na području Općine Kostrena registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (GPP Mikić, Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije od 23. svibnja 2003. godine) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

U Kostreni se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području općine.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-75

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr