SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- naknada za koncesije 800.000,00 kuna

- sredstva boravišne pristojbe 20.000,00 kuna

- komunalna naknada 8.159.000,00 kuna


Ukupno: 8.979.000,00 kuna

(slovima: osam milijuna devetsto sedamdeset devet tisuća kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2011. godinu i to kako slijedi:


1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.300.000,00


Zimska služba 120.000,00

Sanacija ceste u Glavanima 100.000,00

Sanacija ceste u Glavanima - raskrižje 100.000,00

Hitne intervencije na cestama 150.000,00

Uređenje i sanacija asfalta - gornjeg stroja cesta 135.000,00

Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 150.000,00

Uređenje ceste Podglavani - s formiranjem pločnika 200.000,00

Sanacija ogradnog zida ceste u Podurinju 100.000,00

Geodetski radovi u funkciji sanacija nerazvrstanih
cesta 35.000,00

Izrada pješačke staze i stepenica do parkirališta
Plodine 60.000,00

Uređenje pločnika s gradnjom platoa za kontejnere na
Vrhu Martinšćice 35.000,00

Sanacija bankine s postavom odbojne ograde na
cesti Paveki - Urinj 300.000,00

Pristupni put Paveki - okretište cesta Urinj 200.000,00

Nogostup ceste Paveki - Urinj 100.000,00

Put Glavani (Zaharija) 50.000,00

Proširenje ceste kod N. Čitaonice Sv. Lucija 300.000,00

Izrada bankina i ograde kod općinske zgrade 65.000,00

Sanacija asfaltnog kolnika u Plešićima 50.000,00

Sanacija puta u Randićima 50.000,00


2. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA 2.493.000,00


Održavanje plaža 450.000,00

Usluge obvezatne preventivne DDD 80.000,00

Dezinfekcija plaža 50.000,00

Intervencije kod akcidentnih situacija u okolišu 50.000,00

Provođenje mjera zaštite bilja 30.000,00

Veterinarske usluge 85.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikulturno uređene
površine 800.000,00

Održavanje zelenih površina - hortikulturno
neuređene površine 948.000,00


3. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I ODVOZ
OTPADA 1.590.000,00


Čišćenje autobusnih stanica 140.000,00

Čišćenje javnih površina 650.000,00

Čišćenje šahti 100.000,00

Čišćenje groblja 350.000,00

Čišćenje i odvoz krupnog otpada 350.000,00


4. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 1.232.000,00


Utrošak električne energije 650.000,00

Održavanje javne rasvjete 500.000,00

Novogodišnja dekoracija 70.000,00

Udruga CEZAR - centar za javnu rasvjetu 12.000,00


5. ODRŽAVANJE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 149.000,00


Upojni bunari 50.000,00

Tekuće održavanje kanalizacijskog sustava 30.000,00

Suzbijanje neugodnih mirisa 69.000,00


6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
DJEČJIH IGRALIŠTA 100.000,00


Popravak ograda 50.000,00

Popravak opreme 50.000,00


7. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
GROBLJA 150.000,00


Redovno održavanje groblja Sv. Lucija i Sv.
Barbara 150.000,00


8. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
AUTOBUSNIH STANICA 65.000,00


Redovno održavanje autobusnih čekaonica i opreme 65.000,00


9. POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 100.000,00


Sanacija stepeništa u Pavekima 50.000,00

Pojačano održavanje ceste Glavani 50.000,00


10. POJAČANO ODRŽAVANJE POMORSKOG
DOBRA 800.000,00


Sanacija obalnog puta 300.000,00

Sanacija i popravci ograda i tuševa 200.000,00

Sanacija i održavanje javnih sanitarnih čvorova 20.000,00

Sanacije plaže Veli jarak 50.000,00

Sanacija plaže Perilo 100.000,00

Hitne intervencije na pomorskom dobru 130.000,00


SVEUKUPNO: 8.979.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-73

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr