SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

63.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,

60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/ 09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju
i znanosti za 2011. godinu

I. Predškolski odgoj

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kostrena za 2011. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Općinu Kostrena, a koji se provode s ciljem očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanja cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetovog razvoja.

Program se ostvaruje organiziranim predškolskim odgojem i naobrazbom i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršene jedne godine života do polaska u školu u institucionalnoj sredini, Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u nastavku: Vrtić), sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno pedagoškim standardima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Općine Kostrena, Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj i naobrazbu u redovitom cjelodnevnom i poludnevnom programu u pet odgojno-naobrazbenih skupina te dodatnom programu.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Vrtića, provode djelatnici Vrtića i to ukupno zaposleno 22 zaposlenika, od čega 12 odgajatelja, uz sudjelovanje i 4 vanjska suradnika.

Način ostvarivanja programa utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Kostrena za 2011. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 15.321.300,00 kn od čega:

1. Redovna djelatnost 2.411.800,00 kn

a. plaća za zaposlene 2.276.000,00 kn

b. ostali rashodi za zaposlene 78.800,00 kn

c. rashodi za usluge 57.000,00 kn

2. Dodatni programi predškolskog odgoja i
obrazovanja 59.500,00 kn

a. sportski program 21.500,00 kn

b. izdavanje lista KAMIČIĆ 13.000,00 kn

c. sufinanciranje prijevoza djece 25.000,00 kn

3. Održavanje predškolskih objekata 100.000,00 kn

a. nabava opreme 100.000,00 kn

4. Kapitalna ulaganja u predškolske objekte 12.750.000,00 kn

a. proširenje objekta DV »Zlatna ribica«
12.750.000,00 kn

Razlika do pokrića pune cijene usluge iz redovite djelatnosti Vrtića, osigurava se naplatom od roditelja korisnika usluga, sukladno važećoj Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga od roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« i Zaključka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića, a koji dio cijene roditelji korisnici usluga uplaćuju izravno na žiro račun vrtića.

Članak 5.

Pored programa iz članka 2. ovog Programa, Vrtić može organizirati i dodatne kraće programe za koja sredstva nisu predviđena ovim Programom već ih u cijelosti osiguravaju korisnici ovih Programa, a organiziraju se ovisno o interesu korisnika.

Članak 6.

Upravno vijeće Vrtića prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju plana i programa.

II. Obrazovanje i znanost

Članak 7.

Programom javnih potreba u obrazovanju i znanosti utvrđuju se javne potrebe čiji je cilj djeci i mladeži Kostrene stvoriti jednake uvjete za stjecanje kvalitetnog obrazovanja te razvoj sposobnosti i potencijala.

Članak 8.

Ovaj Program u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i znanost, sastoji se od četiri programskih cjelina za koje su sredstva osigurana u Proračunu Općine Kostrena za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 1.127.500,00 kuna, od čega 594.500,00 kuna za programe osnovnog školstva i 533.000,00 kuna srednjoškolsko i ostalo obrazovanje.

Programske cjeline su:

1. Dodatni programi osnovnoškolskog obrazovanja 460.000,00 kn

a. sufinanciranje prijevoza školske djece 151.000,00 kn

b. produženi boravak u školi 126.000,00 kn

c. korištenje dvorane-mlađi razredi 98.000,00 kn

d. korištenje dvorane-stariji razredi 85.000,00 kn

2. Izvan nastavne aktivnosti 134.500,00 kn

a. nagrade istaknutim učenicima 10.000,00 kn

b. Društvo naša djeca 6.000,00 kn

c. darivanje prvašićima 11.500,00 kn

d. sufinanciranje školskih projekata 52.000,00 kn

- Školski list »Broštulin« 10.000,00 kn

- Dječja maškarana povorka 7.000,00 kn

- Debatni klub 2.000,00 kn

- Orijentacijsko trčanje 10.000,00 kn

- Sufinanciranje vožnji autobusom 5.000,00 kn

- Novigradsko proljeće 5.000,00 kn

- Lidrano 1.000,00 kn

- Obogaćivanje knjižnog fonda 8.000,00 kn

e. pokloni za Sv. Nikolu 52.000,00 kn

f. Udruga A.NA.NAS. 7.000,00 kn

3. Srednjoškolsko obrazovanje 268.000,00 kn

a. stipendiranje učenika 80.000,00 kn

b. prijevoz srednjoškolske djece 188.000,00 kn

4. Visokoškolsko obrazovanje 265.000,00 kn

a. Stipendiranje studenata 210.000,00 kn

b. Subvencioniranje studenskih karata 55.000,00 kn

Članak 9.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2011. godinu ili osobe koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-68

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr