SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 21.prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koje osigurava Općina Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Općine.

Obim i vrsta prava, te broj korisnika prava priznaje se sukladno ovoj Odluci i osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 3.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 4.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 5.

Poslove ili dio poslova kojima je svrha ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općina i pravna ili fizička osoba zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

II. KORISNICI

Članak 6.

Prava socijalne skrbi propisana ovom Odlukom ostvaruju državljani Republike Hrvatske koji imaju prijavljeno prebivalištem na području Općine.

Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih prihoda, kao i oni koji ispunjava druge uvjete propisane ovom Odlukom.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 8.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) ostali uvjeti.

Za ostvarivanje pojedinih prava socijalne skrbi potrebno je ispuniti određeni uvjet iz stavka 1. ovog članka, a sukladno odredbama ove Odluke.

a.) Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na stalnu pomoć,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu.

b.) Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodima kako slijedi:

- samac do 2.100,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.900,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.700,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.500,00 kuna, a ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 700,00 kuna.

Prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji prima za uzdržavanje osobe koja je član te obitelji.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se pomoć koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra kao ni pomoći ostvarena temeljem ove Odluke.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi temeljem uvjeta prihoda ne mogu ostvariti samac niti obitelj čiji član:

- može uzdržavati sam sebe ili obitelj

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra

- ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno vozilo, starosti do dvije godine, osim ako Centar utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom, većeg broja djece i starije teško pokretne osobe

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu pokretnu imovinu veće vrijednosti (plovilo i slično).

Ne ispunjava uvjet prihoda samac ili obitelj koji mogu sami sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja

ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Samac ili domaćinstvo koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć temeljem uvjeta prihoda za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

c.) Posebni uvjet

Članak 12.

Posebni uvjet ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15.godine života, a ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najdulje do navršene 26. godine života.

d.) Ostali uvjeti

Članak 13.

Ostale uvjete ispunjavaju, ovisno o pravu:

- dobrovoljni darivatelji krvi sa 45 i više davanja muškarci, odnosno s 30 i više davanja krvi žene,

- slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici, ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70% i više),

- djeca s posebnim potrebama,

- samohrani roditelj.

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

IV. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1.) pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

1.2.) pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

1.3.) pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i to:

- pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje
otpadnih voda

- pomoć za podmirenje troškova odvoza
kućnog smeća

2. pravo na pomoć za skrb o djeci

2.1.) pravo na pomoć po rođenju djeteta

2.2.) pravo na pomoć po navršenih šest mjeseci djeteta

2.3.) pravo na pomoć za dojenačku prehranu i opremu

2.4.) pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću,

2.5.) pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola

2.6.) pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza za djecu polaznike srednjih škola i fakulteta

2.7.) pravo na besplatan prijevoz u vrtić/školu djece ometene u razvoju

2.8.) pravo na pomoć u školovanju

3. pravo na pomoć u prehrani

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć

5. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

6. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe ili fizičke osobe.

Članak 16.

Korisnik može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Korisnik nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine:

a) ako on ili članovi njegove obitelji stambeni prostor ne koriste za stanovanje ili ako se stambeni prostor u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

b) ako ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine ugovorom o najmu stana, ovjerenom od strane nadležnog poreznog tijela.

Članak 17.

Pomoć za podmirenje troškova najamnine priznaje se u visini utvrđenoj ugovorom o najmu, a najviše do 500,00 kn mjesečno.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Članak 19.

Visina novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije iznosi:

- 50,00 kn za samca

- 60,00 kn za dvočlanu obitelj

- 80,00 kn za tročlanu obitelj

- 100,00 kn za četveročlanu obitelj

- 120,00 kn za obitelj s više od četiri člana.

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluge:

1. vode,

2. odvoza kućnog smeća.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode korisnik može ostvariti u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja, kao i u slučaju pojedinačne naplate troškova stanovanja.

Korisnik ima pravo na financiranje utroška do 5 m3 vode mjesečno po članu obitelji.

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća korisnik može ostvariti u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja, kao i u slučaju pojedinačne naplate troškova stanovanja.

Korisnik ima pravo na financiranje troška odvoza kućnog smeća u cijelosti.

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan, te korisnik koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

2. Pravo na pomoć za skrb o djeci

2.1.. Pravo na pomoć po rođenju djeteta

Članak 24.

Pravo na pomoć po rođenju djeteta ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu:

- 2.000,00 kn za prvo dijete

- 3.000,00 kn za drugo dijete

- 5.000,00 kn za treće i svako sljedeće dijete.

Pravo na pomoć po rođenju djeteta može ostvariti majka, rodilja koja ispunjava uvjete iz članka 6. ove Odluke, uz predočenje Zdravstvene knjižice predškolskog djeteta potpisane od strane nadležne patronažne sestre.

Pravo na pomoć po rođenju djeteta korisnica može ostvariti do navršenih 3 mjeseca života djeteta, osim u slučaju opravdanih medicinskih razloga (boravka u bolnici) i to predočenjem uredne bolničke dokumentacije.

2.2. Pravo na pomoć po navršenih šest mjeseci djeteta

Članak 25.

Pravo na pomoć po navršenih šest mjeseci djeteta ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu 1.000,00 kn.

2.3. Pravo na pomoć za dojenačku prehranu i opremu

Članak 26.

Pravo na pomoć za dojenačku prehranu i opremu ostvaruje se u visini 200,00 kn mjesečno u naturi, do navršene jedne godine života djeteta.

Pravo na pomoć za dojenačku prehranu i opremu Korisnik može ostvariti uz predočenje Zdravstvene knjižice predškolskog djeteta potpisane od strane nadležne patronažne sestre.

2.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) uvjet prihoda

b) poseban uvjet

c) samohrani roditelj.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina, i to:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava poseban uvjet i uvjet samohrani roditelj.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka, podrazumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« Kostrena.

2.5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende djeteta organizirane u osnovnim školama, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) uvjet prihoda

b) poseban uvjet

c) samohrani roditelj.

Troškove marende iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava poseban uvjet i uvjet samohrani roditelj.

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane djeteta u produženom boravku organiziranom u osnovnim školama (obuhvaća prehranu - ručak i marendu) može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) uvjet prihoda

b) poseban uvjet

c) samohrani roditelj.

Ne ostvaruje pravo iz stavka 1. ovog članka korisnik u slučaju da je barem jedan od roditelja nezaposlen.

Troškove produženog boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava poseban uvjet ili uvjet samohrani roditelj.

Članak 30.

Učenik osnovne škole, koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, smješten u udomiteljsku obitelj može

ostvariti pravo na podmirenje troškova marende i troškova prehrane u osnovnoj školi.

2.6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza za djecu polaznike srednjih škola i fakulteta

Članak 31.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu korisnik može ostvariti u korist djeteta, redovitog učenika srednje škole i redovitog studenta, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) uvjet prihoda

b) poseban uvjet

c) samohrani roditelj.

Troškove mjesečne vozne karte iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za korisnika koji ispunjava poseban uvjet i uvjet samohrani roditelj.

Članak 32.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi do konca nastavne godine, odnosno do 30. lipnja.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, na početku svake školske odnosno akademske godine.

2.7. Pravo na besplatan prijevoz u vrtić/školu djece s posebnim potrebama

Članak 33.

Djeca s posebnim potrebama imaju pravo na besplatan prijevoz u vrtić/školu putem organiziranog prijevoza od strane Centra za odgoj i obrazovanje, Dječjeg vrtića »Rijeka«, druge pravne osobe koja taj prijevoz organizira ili individualno.

Ako se prijevoz organizira individualno, naknada se priznaje u visini mjesečne vozne karte linijskog prijevoznika.

Pravo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika ovisno o osiguranim sredstvima.

2.8. Pravo na pomoć u školovanju

Članak 34.

Pravo na pomoć u školovanju ostvaruje se u vidu pomoći za nabavku udžbenika za osnovnu školu.

Pravo na pomoć u školovanju može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet prihoda.

Članak 35.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da se korisniku dodijeli bon (potvrda) za nabavku udžbenika prema zahtjevu škole.

Visina pomoći iz stavka 1. utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika ovisno o osiguranim sredstvima.

Pomoć iz stavka 1. ostvaruje se u pravilu na početku školske godine, a najkasnije dva mjeseca od početka nastave.

3. Pravo na pomoć u prehrani

Članak 36.

Pravo na pomoć u prehrani, ostvarivu putem bona za kupovinu hrane, može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet prihoda.

Visina bona određuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika početkom proračunske godine ovisno o osiguranim sredstvima.

Iznimno, pravo na pomoć u prehrani može se ostvariti kao pravo na svakodnevni topli obrok dostavljan putem Crvenog križa ili druge prave osobe koja je ovlaštena za pružanje takve usluge. Pravo na ovakav oblik pomoći u prehrani i visinu iste utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 37.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet prihoda.

Visina jednokratne novčane pomoći određuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika početkom proračunske godine ovisno o osiguranim sredstvima.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

Članak 38.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može ostvariti korisnik:

1) koji ispunjava uvjet prihoda u 100% iznosu mjesečne cijene,

2) koji ispunjava poseban uvjet u iznosu 50% od pune mjesečne cijene.

Korisnik može ostvariti pravo samo na jednu mjesečnu voznu kartu (predstavnik obitelji).

Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na redovite učenike i redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno odredbi članka 31. ove Odluke.

Članak 39.

Pravo na podmirenje troška javnog prijevoza u100% iznosu mjesečne cijene može ostvariti darivatelj krvi i to:

- muškarac s 45 ili više darivanja

- žena s 30 ili više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom (ispravom) Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Članak 40.

Pravo na podmirenje troška javnog prijevoza u 100% iznosu mjesečne cijene mogu ostvariti:

a) slijepe i gluhe osobe,

b) osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

c) osobe oboljele od multiple skleroze,

d) dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,

e) ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70% i više).

Članak 41.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza korisnik iz članka 38., 39. i 40. ove Odluke može ostvariti isključivo na linijama javnog linijskog prijevoznika ovisno o prebivalištu korisnika.

6. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 42.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ako su korisnici prava socijalne skrbi temeljem uvjeta prihoda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i rodbina ili poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao obitelji, odnosno rodbine, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, a pokojnik je ispunjavao uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog, odnosno njegova rodbina ili poznanik iz stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 43.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odjel), osim ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Članak 44.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja te putem Centra.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave i druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 45.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 46.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu svaka tri mjeseca, dostaviti ili predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 47.

Odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 48.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 49.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 38/05, 51/07, 21/08.

Prava socijalne skrbi utvrđena rješenjem donijetim na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se do isteka roka označenog u rješenju.

Članak 51.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-63

Kostrena, 21.prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr