SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

56.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(»Narodne novine« broj 1/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/ 01, 79/06, 141/06, 146/08 38/09), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04, i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Kostrena

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, te poslovnog prostora na kojima Općina Kostrena ima pravo raspolaganja i korištenja.

Također ovom Odlukom utvrđuje se uvjeti, načini i tijelo ovlašteno za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kostrena.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu poslovnog prostora smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Članak 3.

U upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom odlučuje Načelnik na način da:

1. donosi financijski plan zakupnine za tekuću godinu,

2. utvrđuje veličinu parametra »a« i ostale elemente za određivanje visine zakupnine,

3. odlučuje o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sukladno odredbama ove Odluke,

4. donosi plan održavanja, gradnje, kupnje i rekonstrukcije poslovnih prostora,

5. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

6. obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 4.

Ostale poslove vezane za upravljanje poslovnim prostorima iz članka 1. i 2. ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje.

2. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Namjenu poslovnog prostora radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje Načelnik.

Članak 6.

Promjena ugovorene djelatnosti može se ugovoriti pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje visine zakupnine do 100% osnovne zakupnine one djelatnosti za koju se traži promjena djelatnosti. Ukoliko je sadašnja ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenoga povećanjem visine zakupnine do 100%, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 7.

Dopuna ugovorene djelatnosti može se dozvoliti pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dopunu djelatnosti, u kojem slučaju će se sačiniti dodatak ugovora o zakupu.

3. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 8.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u javnom tisku.

Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu,a najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 5.ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 5. ovog članka.

U slučaju iz stavka 6. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.

Tekst objave natječaja mora sadržavati sljedeće:

1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, određen u EUR-ima u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB,

3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. dan, vrijeme i mjesto provedbe otvaranja zatvorenih ponuda natjecatelja,

5. iznos jamčevine koju treba položiti,

6. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava,

7. dan i sat kad se može razgledati poslovni prostor,

8. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu

Općine Kostrena a koji ne ispunjava obveze ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,

9. dokumentaciju koju treba priložiti (domovnica za fizičke osobe, izvod iz registra obrtnika, izvod iz registra Trgovačkog suda,kao i OIB).

Članak 10.

Načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama: bračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika.

Ukoliko zakupnik umre takvo odobrenje se može dati pod uvjetom da nastave obrt: bračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika.

Također, Načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu.

Članak 11.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sadrži naročito:

1. naznaku ugovornih strana,

2. podatke o poslovnom prostoru,

3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,

5. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

6. iznos zakupnine i rokove plaćanja,

7. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

8. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

9. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku,

10. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca.

Članak 12.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor o zakupu u ime zakupodavca potpisuje općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 13.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

4. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 14.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene odlukom Načelnika.

Članak 15.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine a prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

TABELA BODOVA ZA UTVRĐIVANJE
ZAKUPNINE


DJELATNOST


1.) Ugostiteljstvo, turizam, financijsko posredovanje,
kockarnice i kladionice 2.5a

2.) Trgovina 2.3a


3.) Promet i veze, tehničke i prometne

usluge 2a


4.) Zanatstvo 1.6a

Trgovina s prehrambenim proizvodima 1.6a


5.) Stambeno-komunalna djelatnost

i tijela državne uprave 1.4a


6.) Prosvjeta, kultura, zdravstvo,

socijalna skrb i umjetnički ateljei 1a


7.) Garaže 1.2a


8.) Ostalo 1.3a


Članak 16.

Zakupnina po 1 m2 korisne površine za otvoreni poslovni prostor - terasu, kao pripadajući dio poslovnog prostora u sklopu ugostiteljskog objekta, koji se koristi najviše šest mjeseci u godini, određuje se visina od 50% iznosa zakupnine utvrđene odredbom članka 15. ove Odluke.

Članak 17.

Vrijednost parametra »a« za poslovni prostor utvrđuje Načelnik.

Odluka o vrijednosti parametra »a« objavljuje se Službenim novinama PGŽ.

5. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 18.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od najmanje jedne (1) godine a najduže pet (5) godina.

Članak 19.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu, te ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojim se bitno mijenja konstrukcija, namjena ili vanjski izgled prostora.

Članak 20.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Članak 21.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik može odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor.

6. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 23.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe, ako i poslije pisane opomene zakupodavca zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- ukoliko u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene ne plati dospjelu zakupninu za tri uzastopna mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine,

- bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora ili izda dio ili cijeli poslovni prostor u podzakup protivno ugovoru.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/04 i 3/05).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-65

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr