SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

53.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, usvaja

ANALIZU
stanja Sustava zaštite i spašavanja na području
Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena
u 2010. godini

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području.

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u narečenom razdoblju.

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1 Stožer zaštite i spašavanja

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), te Statuta Općine Kostrena, (SN PGŽ 22/01, 05/02, 20/02, 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/09-01/13, UR. BROJ: 2170-07-01-09-8 od 13. srpnja 2009. godine).

U 2010. godini Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/10-01/2, UR. BROJ: 2170-07-01-10-35 od 31. svibnja 2010. godine).

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kostrena. Stožer se sastao jedan put u 2010. godini i to 17. prosinca odnosno po završetku protupožarne sezone i uoči donošenja proračuna.

Po donošenju Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kostrena, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/ 08, 44/08) načelnik Općine Kostrena donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 810-03/08-01/2, UR. BROJ: 2170-07-03-09-17 od 15. srpnja 2009. godine).

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Rijeka. U 2010. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

1.2 Procjena ugroženosti

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) tvrtka NW-WIND d.o.o. iz Varaždina izradila je novu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena je prihvaćena Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/10-01/2; UR. BROJ: 2170-07-01-10- 43 od 19. listopada 2010. godine.

1.3 Plan intervencija u zaštiti okoliša

Temeljem prihvaćene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena pristupilo se izradi Plana zaštite i spašavanja koji bi početkom iduće godine također trebao biti predložen za usvajanje na sjednici Vijeća. Temeljem ova dva dokumenta Općina Kostrena biti će dužna osnovati postrojbu civilne zaštite koja će brojati 33 člana.

Općina Kostrena ima usvojen Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena (KLASA: 021-05/06-01/2, UR. BROJ: 2170-07-01-06-10 od 27. travnja 2006. godine).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji velika mogućnost ekološkog onečišćenja okoliša (INA Industrija nafte d.d., pogon Urinj; Hrvatska elektroprivreda, TE Rijeka, pogon Urinj; Remontno brodogradilište »Viktor Lenac«; PROplin d.o.o. Zagreb; STSI; Benzinska postaja Žurkovo).

1.4 Zaštita od požara

Općina Kostrena ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-05/00-01/2, URBROJ: 2170-07-01-00-22 od 23. srpnja 2000. godine, Aneks Plana KLASA: 021-05/04-01/2, UR. BROJ: 2170- 07-01-04-16 od 22. travnja 2004. godine, SN PGŽ 16/00, 15/04).

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (NN 38/2009), Općina Kostrena postupila je sukladno obvezama navedenih u Programu. Zaključen je Ugovor s VZ Bakar Kostrena, a vezano uz ustrojavanje i opremanje izviđačko-preventivne ophodnje.

Temeljem Plana izgradnje protupožarnih prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Primorsko-goranske županije koje su u vlasništvu fizičkih osoba (KLASA: 022-04/06-03/33; UR. BROJ: 2170/1-04-01-06-20 od 7. prosinca 2006.) Općina Kostrena izvršila je radove na vatrogasnom prosjeku na dionici Ivani - Obalna radio stanica, a koja se nalazi u Planu. Isti sada u cijeloj svojoj dužini omogućava prolazak i pristup vatrogasnim vozilima, te otežava širenje požara. Također, iskrčen je vatrogasni put na Ivanjima, iznad pruge u smjeru Bakra. Svi navedeni radovi Izvršeni su u dogovoru s VZ PGŽ i DVD Kostrena.

1.5 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/09-01/13, UR. BROJ: 2170-07-01-09-46 od 29. listopada 2009. obavljanje komunalnih poslova povjerava se tvrtki MIGRAD d.o.o. Kostrena na rok od četiri godine, odnosno do 2013. godine.

1.6 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Kostrena za sada nema organiziranih postrojbi civilne zaštite. Temeljem prihvaćene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena kao i izradbom Plana zaštite i spašavanja Općina Kostrena biti će dužna osnovati postrojbu civilne zaštite koja će brojati tridesetak ljudi. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom Rijeka, postrojba Civilne zaštite će se prije svega popunjavati osobama bez obzira na spol koje u njoj žele dobrovoljno sudjelovati, a imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

1.7 Informiranje javnosti

Uz postojeći informirani letak koji je podijeljen svim mještanima Kostrene u prosincu 2009. godine, u sklopu lista »NAŠA KOSTRENA«, informiranje mještana o iznenadnim kriznim situacijama moguće je na WEB stranicama Općine Kostrena kao i sredstvima javnog priopćavanja (Novi list, KANAL RI i dr.).

2. VATROGASTVO

Općina Kostrena ima ustrojenu vatrogasnu službu, odnosno DVD Kostrena, koji djeluje u sklopu VZ Bakar - Kostrena, te sklopljen ugovor s JVP Grada Rijeke. Ugovor je sklopljen na rok od pet (5) godina, odnosno do 31. prosinca 2010. godine. Izdvojena sredstva za navedenu namjenu u Proračunu Općine Kostrena za 2010. godinu iznosila su 265.000,00 kn za DVD Kostrena, 35.000 kn VZ Bakar - Kostrena i 430.000,00 kn za JVP Grada Rijeke.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Kostrena nalaze se četiri (4) javna skloništa osnovne zaštite i to na adresama Žarka Pezelja 1, Žarka Pezelja 10, Šojska 27c i Iva Šodića 18c. Skloništa je u svoje vlasništvo preuzela Općina Kostrena Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/07-01/2, UR. BROJ: 2170-07-02-07-104 od 20. veljače 2007. godine. Upravljanje nad skloništima preuzelo je DVD Kostrena.

Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/08- 01/2, UR. BROJ: 2170-07-02-08-358 od 17. lipnja 2008. godine sklonište na adresi Žarka Pezelja 1 ustupilo se na korištenje Odredu izviđača »Sjever - jug« Kostrena.

Skloništa su pregledana, te se stekao uvid u popravke i radove koje je potrebno izvršiti.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1 Gorska služba spašavanja

Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2010. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. U 2010. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.

4.2 Odred izviđača »Sjever - jug Kostrena«

Odred posjeduje raznu opremu (šatori, ležaljke, vreće za spavanje, kuhala i sl.) koja se može koristiti u slučaju izvanredne situacije, elementarne nepogode i sl. U 2010. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme, niti ljudskih resursa Odreda izviđača u svrhu zaštite i spašavanja.

4.3 Klub podvodnih aktivnosti Kostrena i Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena

Klubovi su organizirali, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko eko akcija. Najveću eko akciju na području Kostrene već tradicionalno početkom lipnja organizira KPA Kostrena. Akciji je pristupilo nekoliko stotina ljudi, a čistilo se morsko dno i priobalje.

4.4 Jedriličarski klub Galeb Kostrena

Za potrebe svojih aktivnosti klub raspolaže s nekoliko gumenjaka koji se mogu iskoristiti u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na moru. U 2010. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme JK Galeba u svrhu zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1 Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. U 2010. godini održane su dvije akcije dobrovoljnog davanja krvi. Crveni križ, ogranak Kostrena na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma zdravlja Kostrena.

U 2010. godini Općina Kostrena financirala je rad spasilačke službe na plaži Svežanj na način da isplati naknadu spasiocima (2 osobe) temeljem ugovora sa Studentskim servisom.

Hrvatski crveni križ organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

5.2 Nastavni zavod za javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima svoju ispostavu u Općini Kostrena, te su djelatnosti koje Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

5.3 Ostale pravne osobe

Na području Općine Kostrena registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (GPP Mikić, Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije od 23. svibnja 2003. godine) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2010. godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih.

U Kostreni se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području općine.

6. ZAKLJUČAK

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U tijeku 2011. godine potrebno je:

- dodatno osposobiti Stožer za zaštitu i spašavanje za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama

- osnovati i opremati postrojbu civilne zaštite koja će brojati 30 ljudi

- jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama

- nastaviti dobru suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-74

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr