SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA ČAVLE
30

9.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. travnja 2004. donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Čavle, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanja groblja i uklanjanja otpada,

- uvjetima i mjerilima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

- uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2

U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba,

- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici.

Članak 3.

Na području Općine Čavle, ukop se obavlja na groblju Cernik i na groblju Grobnik.

Groblja na području Općine Čavle u vlasništvu su Općine Čavle.

Članak 4.

Grobljima na području Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) upravlja Komunalno društvo »Čavle« d.o.o. Čavle (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj puteva), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu te o tome donosi Rješenje.

Protiv Rješenja iz st. 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Općinskom Poglavarstvu Općine Čavle.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje za obiteljski grob, grobnicu za pokop više pokojnika.

Članak 6.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redosljedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

- plan rasporeda grobnih polja,

- plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama te grafičkim prikazom njihovog rasporeda.

Članak 7.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika, koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području Općine Čavle, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članom obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan područja Općine Čavle (Grada Rijeke; naselja Pašac, Svilno, Orehovica), a čija obitelj ima porijeklo u Općini Čavle.

Članak 8.

Iznimno, od odredbe članka 7. stavak 1. ove Odluke, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje, na zahtjev osoba iz članka 7. st. 2. ove Odluke, kada se obavlja eshumacija pokojnika radi redovnog ili izvanrednog prekopa Općeg polja te osobi koja nema članovaa obitelji, na njezin osobni zahtjev.

Članak 9.

Pod pojmom korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje Rješenjem Uprave groblja.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen Ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru.

Osoba iz prethodnog stavka ovog članka, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje Rješenja na neodređeno vrijeme, najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja dužna je obavijestiti korisnika pisanim putem 30 dana prije isteka obveze korisnika grobnog mjesta.

Članak 10.

Uprava groblja neće dati grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke već ima na korištenju grobno mjesto u koje je moguć ukop.

Članak 11.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke.

Članak 12.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka t rideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se pema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znanci, ograda groba isl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

III. UVJETI IMJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 13.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća Upravi groblja.

Članak 14.

Visinu naknada iz prethodnog članka utvrđuje Uprava groblja sukladno uvjetima i mjerilima koje donosi Općinsko vijeće Općine Čavle.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se ovisno o troškovima opremanja groblja komunalnom infrastrukturom i površine pojedinog grobnog mjesta.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na osnovi troškova održavanja i uređenja groblja, utvrđenih godišnjim planom poslovanja Uprave groblja, prihvaćenim po Općinskom vijeću.

Članak 15.

Sredstva s osnova naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta koriste se u skladu s godišnjim planom poslovanja Uprave groblja.

IV. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 16.

Ukop u popunjenu obiteljsku grobnicu može se obaviti nakon isteka roka od 10 godina od zadnjeg ukopa.

Članak 17.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Ako nakon smrti korisnika grobnog mjesta još nije doneseno pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju, pravo ukopa do pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju imaju osobe iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.

V. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

Članak 18.

Ukop u Opće polje obavlja se na groblju Cernik i groblju Grobnik.

Pravo ukopa na Općem polju imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Općine Čavle, bez naknade.

Pravo ukopa na Općem polju imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište izvan područja Općine Čavle (Grada Rijeke; naselja Pašac, Svilno i Orehovica), uz suglasnost i participaciju troškova ukopa Grada Rijeke.

Članak 19.

Ukop u grobno mjesto na Općem polju obavlja se na rok od 10 godina.

Nakon isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja određuje

redoviti prekop grobnih mjesta.

Uprava groblja dužna je obavijest o prekopu objaviti u javnim glasilima.

Posmrtni ostaci pokojnika iz grobnih mjesta koja se prekopvaju, pohranjuju se u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče drugačije.

Po isteku roka za prijekop, Uprava groblja je obvezna sve neuklonjene spomenike i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Članak 20.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Čavle, a nema osigurano grobno mjesto i

- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

Članak 21.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 22.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (eshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 23.

Nepoznate osobe ukapa koncesionar za pogrebne poslove u grobno mjesto na Općem polju.

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 24.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima.

Članak 25.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 24. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 26.

Uprava groblja dužna je pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Članak 27.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima i grobnicama koje prouzrokuju treće osobe.

VIII. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 28.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- obavlja naplatu godišnje grobne naknade,

- donosi godišnji program održavanja groblja,

- ugovara uređenje i održavanje groblja

- ugovara izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog vijeća Općine.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom vijeću Općine.

Članak 29.

Općinsko vijeće Općine Čavle donosi odluke o:

- zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe, kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Planom.

Odluke iz stavka 1 ovog članka moraju se oglasiti u Službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 30.

Za gradnju ili preinaku groba korisniku grobnog mjesta potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Članak 31.

Uređenje i održavanje centralnog križa hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu na grobljima Cernik i Grobnik te spomen obilježja boraca antifašističke borbe iz II svjetskog rata obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine.

IX. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Općinsko poglavarstvo Općine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Uprava groblja dužna je u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o pravilima ponašanja na groblju te ostale akte, propisaane Zakonom o grobljima.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Službene novine« broj 20/99).

Članak 35.

Odredba članka 4. ove Odluke, započet će se primjenjivati od 1. lipnja 2004.godine.

Do izvršene primopredaje poslove u svezi održavanja i upravljanja grobljem obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/4

Ur. broj: 2170-03-04-01-3

Čavle, 19. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=10008&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr