SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

55.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. god., donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2011. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade. . . . . 2.600.000,00 kn

b/ pomoći države. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.545.000,00 kn


UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.770.000,00 kn


Članak 2.

2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 230101 -ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Jušići, Šapjane i Matulji.

A 230102 -ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA
. . . . . . 580.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavanju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 230103 -ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . 1.070.000,00 kn

47. -ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2010. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2010. godine uređene su površine u Permanima, te u Matuljima na Živici i kod »starog vrtića« koja postaju novom površinom održavanja.

47.1. -SJEČA SUHIH STABALA I
OBREZIVANJE STABALA
. . . . . 50.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48. -ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000,00 kn

U 2011. godini predviđeno je tekuće održavanje javnih površina, te postavljanje ormarića privremenih priključaka za povremenu potrošnju električne energije u Matuljima, Šmogorima, Zvonećima i Bregima.

48.1. - DEKORACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

48.3. -ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci na javnim cisternama.

48.4. -POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I
NAPRAVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE. . . . . . . . 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. -TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na postojećim igralištima na području Općine Matulji.

A 230104 -ODRŽAVANJE NERAZVRS-
TANIH CESTA
. . . . . . . . . . 2.420.000,00 kn

46. -ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA
. . . . . . . . . . . . . 2.200.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2011. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

46.1. -ODRŽAVANJE BUS STANICA I
UGIBALIŠTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

U 2011. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica.

46.2. -HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG
REŽIMA PROMETA
. . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

46.3. -ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

U 2011. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji.

A 230105 -ODRŽAVANJE GROBLJA I
SPOMEN OBILJEŽJA
. . . . . . 20.000,00 kn

51. -UREĐENJE GROBLJA I
SPOMENIKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno tekuće održavanje te pojačano održavanje prije praznika.

A 230106 - JAVNA RASVJETA. . . . . . 1.480.000,00 kn

43. -JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne
rasvjete planiran je iznos od
. . . . . . 1.230.000.00 kn

52. -JAVNA RASVJETA - za održavanje
javne rasvjete planiran je iznos od
. 250.000,00 kn

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2012. - 2013. g. predviđeno je godišnje povećanje od cca 5%.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova i povećanje obujma održavanja zbog povećanja zahvata na javnim površinama.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/6

Ur. broj: 2156-04-10-30

Matulji, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=705&mjesto=51211&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr