SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

302.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke 15. prosinca 2010. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/ 08) koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2011. godini.

Članak 2.

U 2011. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Sanacija podmorskog dijela obalnog zida kupališta za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj 150.000,00 kn

2. Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova sanacije podmorskog dijela obalnog zida kupališta

za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj 10.000,00 kn

3. Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi) i to: sanitarnih objekata,

obalnih zidova, obalnih putova, sunčališta, staza, stubišta, ograda i drugo, te dohranjivanje plaža

šljunkom 345.000,00 kn

4. Uklanjanje postojećeg i izrada i postava novog montažnog sanitarnog čvora u parku zapadno od

plaže Ružićevo na Pećinama 70.000,00 kn

5. Tehnička priprema za sanaciju stijenskih pokosa na plažama: Glavanovo, Sablićevo, Grčevo,

Kamp Preluk, Kostabela i Dječja bolnica Kantrida 80.000,00 kn

6. Sanacija stjenskih pokosa 80.000,00 kn

7. Održavanje obalnog puta od igrališta odbojke na pijesku do plaže Igralište i duž obalnog puta

»Lungo mare« na Kostabeli 80.000,00 kn

8. Održavanje plažnih tobogana 80.000,00 kn

9. Ugradnja metalne opreme na plažama (kose stube za pristup u more, penjalice i drugo) 10.000,00 kn

10. Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka 60.000,00 kn

11. Tehnička priprema za sanaciju / uklanjanje destabiliziranih obalnih zidova, stubišta i građevina

na lokacijama: Kamp Preluk, Kostabela, Dječja bolnica Kantrida, kod Vile Olga i Glavanovo 80.000,00 kn

12. Naknada za Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja 30.000,00 kn


UKUPNO: 1.075.000 kn


Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na iznos od 1.075.000,00 kn.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-01/10-04/96-43

Ur. broj: 2170/01-15-00-10-1

Rijeka, 15. prosinca 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr