SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

299.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 08 i 48/09) članak 21. mijenja se i glasi:

»Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj smije biti parkiran samo na posebnim parkiralištima i cestovnim terminalima koji su za tu namjenu određeni općim aktima Grada te označeni prometnim znakom.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji ne parkira vozilo na mjestu koje je namijenjeno za parkiranje vozila u smislu stavka 1. ovoga članka, kaznit će se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.«

Članak 2.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati teretnim automobilom čija je nosivost veća od 5 tona.«

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.«

Članak 4.

U članku 43. briše se točka i dodaju riječi: »ili prometnog redara.«

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/285

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr