SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

298.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Članak 1.

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravni osnov za izradu i donošene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke - u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana, utvrđen je člankom 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) - u daljnjem tekstu: Zakon.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

- prenamjene te korekcije oblika i površina građevinskih područja za izdvojenu namjenu utvrđenih Planom,

- usklađenja sa Zakonom i drugim propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja,

- ispravka očite greške/propusta ili usklađenje dijelova Plana.

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je u kartografskim prikazima Plana te je istovjetan granici područja grada Rijeke.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Planom je, pored građevinskih područja za izdvojenu namjenu, unutar građevinskog područja naselja utvrđeno 15 površina namijenjenih razvoju poslovnih (14) i ugostiteljsko-turističkih (1) sadržaja na površini od 21.7 ha.

Na pretežitom broju lokacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je manjak poslovnih-pretežito trgovačkih sadržaja unutar gradskih područja (Srdoči, Martinkovac, Podmurvice, Lukovići, Podvežica, Orehovica i dr.).

U razdoblju od donošenja Plana pa do danas, od 14 površina namijenjenih poslovnoj namjeni, planskoj namjeni privedene su 3 (Podmurvice, Krnjevo, Srdoči), a razvoj predstoji i na ugostiteljsko-turističkoj površini Kostabela.

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

- sagledati aktualno stanje gospodarstva i gospodarskog potencijala na području grada Rijeke, ali i širem, metropolskom prostoru, i utvrditi moguće pravce razvoja gospodarskih djelatnosti na području grada Rijeke,

- shodno utvrđenim pravcima razvoja gospodarskih djelatnosti na području grada Rijeke utvrditi namjene i uvjete gradnje građevina/površina građevinskih područja za izdvojenu namjenu koje će doprinijeti razvoju i unapređenju uvjeta života unutar grada te namjene čija je realizacija izvjesna i očekivana,

- uskladiti Plan sa propisima te otkloniti očite greške u Planu kako bi njegovo provođenje bilo što efikasnije,

- ispitati i definirati prometne i infrastrukturne potrebe,

- utvrditi eventualne kritične točke i mjere njihovog otklanjanja.

Članak 6.

Izrada Izmjena i dopuna Plana pokreće se otprilike u polovici planskog razvojnog razdoblja te je potrebno provesti cjelovitu analizu postojećeg stanja i strukture gospodarstva na području grada Rijeke i analizirati optimalne razvojne mogućnosti i pravce kako bi se novoplanirana namjena nerealiziranih građevinskih područja poslovne namjene optimizirala sukladno novom stanju i očekivanjima.

Definiranje namjene i rasporeda pojedinih građevinskih područja za izdvojene namjene temeljit će se primarno na rezultatima studije gospodarskih obilježja i razvojnih tendencija grada Rijeke, koja će dati odgovor o kretanju profila gospodarstva na području grada Rijeke te definiranje načelnih smjerova i sagledavanje planiranih i traženih izmjena u općoj slici strukture gospodarstva.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge potrebne za Izmjene i dopune Plana i način njihova pribavljanja

Članak 7.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- studiji gospodarskih obilježja i razvojnih tendencija grada Rijeke,

- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 9. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela koja će sukladno propisima davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama,

- Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Ministarstvo mora, prometa i razvitka, Lučka uprava Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo i vodoprivredu,

b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Rijeka promet d.d. Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

IX. Rokovi

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 90 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 7. i 9. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 90 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 do 30 dana, ovisno o rezultatima prethodne rasprave,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 9. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

X. Izvori financiranja

Članak 11.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

XI. Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a dostavit će se urbanističkoj inspekciji te tijelima/ sudionicima iz članka 9. ove Odluke.

Klasa: 021-05/10-01/278

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-4

Rijeka, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr