SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

82.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst do 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u dalj

njem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

Ukupno planirana sredstva 275.661,00 kn

iz viška prihoda prethodnih godina 275.661,00 kn

2.Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3

Ukupno planirana sredstva 7.486.846,00 kn

iz viška od prethodnih godina 7.486.846,00 kn

Riva Priko 2.265.000,00 kn

- 1.035.000,00 kn dobava vodovodnih cijevi

- 400.000,00 kn ugradba vodovodnih cijevi

- 830.000,00 kn fekalna odvpdnja

Pročišćivač na Kijcu - 235.000,00 kn projekt

Poljana - Škverić - 510.000,00 projekt

- 1.200.000,00 dobava vodovodnih cijevi

Sv. Martin - fekalna odvodnja - 300.000,00 kn

Produženje ispusta za fekalnu odvodnju u Nerezinama
- 150.000,00 projekt

Rapoča - fekalna odvodnje 280.000,00 kn

3. Proširenje kanalizacije Mali Lošinj

Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn

(opći prihod)

4. Proširenje kanalizacije Loš. Brodograditelja, Mali Lošinj

Ukupno planirana sredstva 69.000,00 kn

(vlastiti prihod)

5.Proširenje kanalizacije s rekonstrukcijom vodovoda Podjavori, Veli Lošinj

Ukupno planirana sredstva 140.000,00 kn

(opći prihod)

6.Razdavanje vodnog priključka u ul Rialto u Velom Lošinju

Ukupno planirana sredstva 120.000,00 kn

(opći prihodi)

7. Sanacija podmorskog ispusta u Velom Lošinju

Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn

(opći prihodi)

8. Proširenje kanalizacije u malim mjestima

Ukupno planirana sredstva 200.000,00 kn

(vlastiti prihodi)

9. Izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika

Ukupno planirana sredstva 2.600.017,00 kn

(višak prihoda iz prošlih godina)

10. Izgradnja vodospreme na Kalvariji

Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn

(vlastiti prihodi)

11. Proširenje groblja Ćunski

Ukupno planirana sredstva 69.000,00 kn

(komunalni doprinos)

Članak 3.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.960.000,00 kn , iz viška prihoda iz prošle godine 1.260.000,00 kn i komunalni doprinos 700.000,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 670.000,00 kn za slijedeće namjene:

- javna rasvjeta Valdarke- Veli Lošinj, II. faza 500.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 70.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete uvala Mrtvaška 100.000,00 kn

Članak 5.

Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 600.000,00 kn, s planiranim vlastitim sredstvima iz Proračuna 316.000,00 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 284.000,00 kn.

Članak 6.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 100.000,00 kn, za izradu projekta, komunalni dopinos.

Članak 7.

Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 200.000,00 kn, za rješavanje imovinsko pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 8.

Projekt pristupne ceste za stanove Nerezine 200.000,00 kn ;za projektnu dokumentaciju i imovinsko pravna pitanja, sredstva komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj- Veli Lošinj- Sunčana uvala u visini 150.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa odnosi se na projektnu dokumentaciju i imovinsko pravna pitanja.

Članak 10.

Kapitalni projekt cesta D-100, u kojem su uključena imovinsko pravna pitanja u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 11.

Kapitalni projekt uređenja rive Priko u iznosu od 420.000,00 kn, odnosi se na izradu projektne dokumentacije, iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Projekt parkiralište Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosi se projektnu dokumentaciju.

Članak 13.

Kapitalni projekt rekonstrukcije mola na Srakanama u visini od 80.000,00 kn, odnosi se na glavni projekt i izvedbeni projekt, vlastiti prihodi.

Članak 14.

Kapitalni projekt ribarske luke na Kovčanju u iznosu 100.000,00 kn, odnosi se idejno rješenje, vlastiti prihodi.

Članak 15.

Kapitalni projekt rješenja pristupne ceste na Kalvariji za stanove u iznosu 700.000,00 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosi se na projektnu dokumentaciju, imovinsko pravna pitanja i zemljane radove.

Članak 16.

Projekt popločenje Suska I faza u iznosu 250.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 17.

Izgradnja rive na Iloviku, sufinanciranje u iznosu 500.000,00 kn, vlastiti prihodi.

Članak 18.

Izgradnja heliodroma na Iloviku u iznosu 200.000,00 kn, odnosi se na ishođenje projektne dokumentacije i imovinsko pravna pitanja.

Članak 19.

Nabavka urbane opreme prema potrebama za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana sredstva u iznosu 150.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 20.

Ostali nespomenuti projekti 200.000,00 kn, komunalni doprinos.

Članak 21.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrvrđuju se u iznosu od 18.160,524, 00 kn od čega se 3.659.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu 284.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu 7.486.846,00 kn i 6.730.678,00 kn iz sredstava Proračuna i viška prihoda Grada Malog Lošinja.

Članak 22.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-01/10-01/65

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr