SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

81.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine broj 26/03-proč. tekst do 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu za sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- održavanje fontana i urbane opreme

- održavanje obale

- održavanje javne rasvjete

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

1. Održavanje čistoće javnih površina 1.960.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 260.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina 1.740.000,00 kn

- parkovno uređenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- održavanje fontana i urbane opreme 40.000,00 kn

3. Odvodnja oborinskih voda 250.000,00 kn

- redovno tekuće održavanje oborinskih

kolektora 250.000,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 445.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i

puteva 250.000,00 kn

Nerezine - ugibalište u Sv. Jakovu 30.000,00 kn

- Ul. Studenac, Sv. Jakov 30.000,00 kn

- Ul. Vladimira Nazora i Lučice 15.000,00 kn

Mali Lošinj - A. Haračića 28.000,00

- predio Malin 50.000,00

Ćunski - put do crkve 30.000,00 kn

- kod groblja 29.000,00 kn

- ostalo nespomenuto, Artatore, Ustrine

itd. 38.000,00 kn

- regulacija prometa 95.000,00 kn

- prometna signalizacija 100.000,00 kn

5. Održavanje groblja 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. Prijevoz vode i javni izljevi 15.000,00 kn

7. Čišćenje javnih WC-a 80.000,00 kn

8. Održavanje obale 980.000,00 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj parking d.o.o. - ukupno planirana sredstva 445.000,00 kn, a odnosi se na:

Mali Lošinj -uređenje puteva Valdarke- Sv. Martin 30.000,00 kn

-sanacija lungomare A. Haračića - Anunnziata 35.000,00 kn

-sanacija plaže na Čikatu 40.000,00 kn

-sanacija (platoi za sunčališta i ulazi u more) ostalih plaža 70.000,00 kn

Nerezine -uređenje pješačke staze lungomare Sv. Frane - Blatine -19.825,00 kn, uređenje plaže Galboka - 5.500,00 kn, uređenje plaže Škver - Narezine - 9.500,00 kn,

Artatore -uređenje ulazne plaže 9.100,00 kn, uređenje plaže kod tuša - 4.960,00 kn, sanacija oštećenja sunčališta 48.065,00 kn, sanacija šetnice lungomare I. faza 15.000,00 kn

Nabavka urbane opreme, postavljanje i
skidanje - 68.050,00 kn

Čišćenje plaža - 30.000,00 kn

Čišćenje podmorja- 30.000,00 kn

Ograđivanje plaža plutajućim barijerama i ostalo
nespomenuto - 30.000,00 kn.

b) Grad Mali Lošinj:

-kupnja bove za hidrometeroološke potrebe 180.000,00 kn

S. Jakov - sanacija mola 100.000,00 kn

Belej - betoniranje podmorskog dijela navoza u uvali Koromačno 47.000,00 kn

Punta Križa -sanacija podnožja stezališta za brodice- 30.000,00 kn

- jaružanje uz mol na Ulu 80.000,00 kn

Susak - sanacija puta kod pročišćivaća - 48.000,00 kn, izvedba čekaonice za brod - 30.000,00,

Ilovik - sanacija obale Sv. Petar - 20.000,00

Plaćanje utroška vode na plažama - 30.000,00 kn

9. Intervencije na javnim površinama 150.000,00 kn

10. Javna rasvjeta 2.000.000,00 kn

- utrošak. el.energije 1.200.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 200.000,00 kn

11.Održavanje javne površine 1.000.000,00 kn prema komunalnim prioritetima u naseljima

-za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima u MO 1.000.000,00 kn

-komunalni prioriteti u naseljima planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj parking d.o.o. sveukupno planirana sredstva 866.000,00 kn
Mali Lošinj - uređenje šume na Bojčiću - akcija, sanacija ulice O. Ostromana 15 - 2.880,00 kn, sanacija ulice S. Gopčevića - 4.800,00 kn, sanacija ulice M. Hrvatske - 7.392,00 kn, ulica M. Gupca - 2.304,00 kn, sanacija ul. V. Craglietto 3.000,00 kn, sanacija predjela između M. Gupca i Sv. Marije - 10.000,00 kn, uređenje pristupnog puta na Sv. Martinu - 11.758,00 kn, dobava i ugradnja rukohvata na nekoliko mjesta na D. Bričini, Studencu, Kaštelu, te stepenice koje povezuju ulicu Priko i A. Haračića 22.000,00, sanacija javne površine na Bočacu 30.000,00 kn; uređenje igrališta 80.000,00 kn planirana sredstva u iznosu kn 174.134,00 kn

Veli Lošinj - cesta pored Doma umirovljenika - 14.340,00 kn, nogostup od Doma umirovljenika do raskršća (priprema terena, tamponiranje, postavljanje cestovnih rubnjaka i dobava betona) - 30.000,00 kn, izvedba nogostupa pored groblja 24.000,00 kn, popravak šetnice Javorna 35.000,00 kn; ukupna sredstva 103.340,00 kn

Nerezine - popločenje pozornice na Trgu 18.000,00 kn, uređenje puta u Sv. Jakovu 30.000,00 kn; ukupna sredstva 48.000,00 kn

Artatore - uređenje i održavanje pješačkih staza na prolazu Artatore prema Kandiji- 15.000,00 kn, betoniranje staze u Kandiji 15.000,00 kn; planirana sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn,

-postavljanje četiri nova rasvjetna tijela uključeno u proširenje javne rasvjete,

-dobava info panoa i klupa uključena u urbanu opremu,

Osor - betoniranje staze od groblja prema kampu - 95.419,00, uklanjanje autobusne stanice i sanacija kolnika 5.000,00 kn; ukupna sredstva 100.419,00 kn

kupnja autobusne čekaonice u sredstvima urbane opreme

Ćunski - uređenje jedne etaže prema crkvi (ograda, betoniranje i potporni zid) 215.692,00 kn, parterno uređenje igrališta - 50.000,00 kn; obrezivanje stare pokrive na piaci, izvedba pokosa na raskršću prema Cresu - 30.000,00 kn, sredstva planirana u ukupnom iznosu od 295.692,00 kn

-postavljanje tri nova rasvjetna tijela uključena su u proširenje javne rasvjete

Belej - djelomična sanacija puta za Verin 40.000,00 kn; sredstva planirana u ukupnom iznosu od kn 40.000,00 kn

Punta Križa - izvedba temelja i postavljanje autobusne čekaonice 5.000,00 kn, , popravci javne površine i tamponiranje puteva 15.000,00 kn; sveukupno 20.000,00 kn

-postavljanje tri nova rasvjetna tijela uključena u proširenje javne rasvjete,

-kupnja autobusne čekaonice u sredstvima urbane opreme

Ustrine - sanacija ceste prema moru 38.900,00 kn,

sanacija udarnih rupa 15.515,00 kn; ukupno planirana sredstva u iznosu 54.415,00 kn

b)Grad Mali Lošinj (putem povjeravanja poslova) ukupno 134.000,00 kn

Susak - zamjena poklopca bunara 4.000,00, izgradnja zida kod Guvna 20 m x 0,60 -35.000,00 kn planirana sredstva u ukupnom iznosu od 39.000,00 kn

-uređenje puta u donjem i gornjem selu je u fazi dobivanja lokacijske dozvole

Ilovik - popravak i betoniranje puteva u mjestu- 4 dionice 85.000,00 kn¹ zamjena pumpe na mjesnoj cisterni 10.000,00 kn, ukupno planirana sredstva u iznosu od 95.000,00 kn

-nabava klupa i koševa planirana u urbanoj opremi MO u stavci poslovnih prostora

- popravak prozora na MO u stavci poslovnih prostora

Unije - akcija MO - učešće u čišćenju šetnica i postojećih puteva 10.000,00

-nabavka 4 klupe i 6 košarica za smeće uključeno u stavci urbane opreme

-nabavka čajne kuhinje, stolova i stolica u sredstvima za MO

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.780.000,00 kn i financirat će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 4.470.000,00 kn, a iznos od 4.310.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-01/10-01/63

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr