SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. Godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge u suvlasništvu Grada Bakra - Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijeni iznos ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 50.340.500,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 730.000,00 iz naknade za razvoj za Grada Bakra

. 3.920.000,00 iz sredstava Proračuna Grada Bakra

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-17

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr