SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

62.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u športu
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

v promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

v djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2010. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Tekuće donacije školskim sportskim klubovima 12.000,00 kuna.

Članak 7.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu planirano 25.000,00 kuna proračunskih sredstava, dok je plan bio 200.000,00 kn, od čega su izmjene u smanjenju od 175.000,00 kuna.

Izrada idejnog projekta Gradskog športskog centra na Škrljevu 25.000,00 kuna

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-20

Bakar, 21. prosinca 20010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr