SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, broj 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u području
društvene brige o djeci predškolskog odgoja
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1. Javne ustanove »Dječji vrtić Bakar« čiji je osnivač Grad Bakar

v Dječji vrtić »Fijolica« u Bakru, Lokaj bb

v Dječji vrtić »Hreljin« u Hreljinu, Hreljin 126

2. Dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Bakar

v Dječji vrtić »Pčelice« Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

v Dječji vrtić »Bambi« Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba

v Dječji vrtić »Zvjezdice mira« Rijeka - područni vrtić »Sv. Vinko« Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1. sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2010. godinu i to:

1. 1.882.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju Dječji vrtić »Bakar« Bakar iz članka 2. točke 1. ovih izmjena i dopuna Proračuna za 2010. godinu bilo Programa, dok je u Proračunu za 2010. Godinu bilo planirano 1.677.00,00 kuna te povećanje od 205.000,00 kuna.

2. 1.750.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točka. 2 ovog Programa.

3. 408.000,00 kuna za besplatni boravak djece u vrtićima iz članka 2. Ovih izmjena i dopunama Programa čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra, sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra, dok je u Proračunu za 2010. Godinu bilo planirano 450.000,00 kuna te je izmjena u smanjenju za 42.000,00 kuna.

Članak 4.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, iz članka 3. točka 1. ovog Programa, u iznosu od 1.537.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuju se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga. (»Službene novine PGŽ« broj 52/09 i 32/10).

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, iz članka 3. točka 2. ovog Programa, u iznosu od 1.750.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, a sukladno Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine PGŽ« broj 52/09 i 32/10).

Članak 6.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djece u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), na teret sredstava iz članka 3. točka 2. ovog Programa.

Članak 7.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 8.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 9.

Pored djece iz članka 7. ovog Programa, Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 10.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-19

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr