SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2010. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2010. godini sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

v razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

v posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, festival MIK, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

v očuvanje spomeničke baštine - zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (frankopanski Kaštel u Bakru, hreljinska Gradina, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo, etno kuća Marohnić, Turska kuća),

v ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar,

v nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Proračunom Grada Bakra za 2010. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-18

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih i ostal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr