SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Punat u 2011. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- promicanjem kulture

- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

- zaštitom spomenika kulture

- informativnom i izdavačkom djelatnošću

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2011. god:

- sufinanciranje rada KUD-a Punat . . . . . . . . 80.000,00 kn

-sufinanciranje rada Udruge puntarskih
užanci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-sufinanciranje rada Društva sopaca
otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

-sufinanciranje troškova
božićno-novogodišnjeg i uskrsnog koncerta 10.000,00 kn

-organizacije i provođenje programa
obilježavanja Dana Općine
. . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-organizacija i provođenje programa
obilježavanja Dana mjesta Stara Baška
. . . 10.000,00 kn

- organizacija kazališnih predstava . . . . . . . . . 10.000,00 kn

- sufinanciranje Festivala krčkog folklora . . . . 7.000,00 kn

-sufinanciranje organizacije izložbi u
galeriji Toš
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-suf. rada Ljetne škole glagoljice u Puntu . . . 6.000,00 kn

-dobava opreme i namještaja za knjižnicu . . 5.000,00 kn

- dobava novih knjižnih naslova . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

- revitalizacija i zaštita spomeničke baštine. . 30.000,00 kn

- sufinanciranje rada Radio OK . . . . . . . . . . . 36.000,00 kn

-sufinanciranje rada Malonogometnog
kluba Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-sufinanciranje rada Nogometnog kluba
Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 kn

-sufinanciranje rada Nogometnog kluba
Vihor Baška
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 kn

- sufinanciranje rada SRD Arbun Punat . . . . 12.000,00 kn

-sufinanciranje rada Yacht kluba Punat . . . . 8.000,00 kn

- sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu. . . . 10.000,00 kn

-sufinanciranje rada Ženskog boćarskog
kluba Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

- suf. Rada Streljačkog kluba Bodulka Krk . . 4.000,00 kn

- suf. rada Wakeboard kluba Krk . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

- suf. rada Lovačkog društva LJ Puna . . . . . . . 8.000,00 kn

-suf. rada Kluba podvodnih aktivnosti
Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

- suf. organizacije regate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-suf. troškova izbora sportaša godine na
nivou otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

- suf. troškova održavanja lovačkog doma . . . 8.000,00 kn

-suf. programa antifašističkih boraca
Punat i otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

- suf. rada HVIDR-e Krk . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-suf. rada Udruge branitelja Dom. rata
otoka Krka i Punta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

- suf. rada Udruge pčelara otoka Krka . . . . . . 3.000,00 kn

- suf.rada Udruge umirovljenika Punat . . . . . 20.000,00 kn

-suf. rada Puntarske zaklade za
starije i nemoćne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

- suf. rada KLO Gromače . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

-suf. rada Udruge invalida Kvarnerskih
otoka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-suf. rada civilnih invalida rada, udruge
invalida distrofičara, udruge osoba
oštećene sluha i vida
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

- suf. rada Crvenog križa Krk . . . . . . . . . . . . . 51.400,00 kn

-suf. Rada Udruge za zaštitu životinja
Felix Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn


Ukupno: =562.400,00 kn

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz čl. 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače tekuće godine Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-10-7

Punat, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr