SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine donijelo

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i
socijalnoj skrbi u 2011. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2011. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Potpore za novorođenu djecu

2. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

1.Poboljšanje zdravstvenog standarda

2.Borba protiv ovisnosti

3.Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4.Ostale pomoći udrugama i društvima od posebnog značaja

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Potpore roditeljima za novorođenčad 200.000,00 kuna

2. Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva 40.000,00 kuna

3. Ostale pomoći obiteljima 150.000,00 kuna

4. Pomoć za troškove prehrane u

produženom boravku 50.000,00 kuna

5. Pomoć za troškove električne energije 120.000,00 kuna

6. Subvencija boravka djece u vrtićima

i jaslicama 450.000,00 kuna

7. Putni troškovi učenika i studenata 80.000,00 kuna

8. Pomoć obiteljima u prehrani 700.000,00 kuna

9. Pomoć obiteljima za stanovanje 70.000,00 kuna

10. Marende učenika osnovnih škola 80.000,00 kuna

11. Pomoć prehrani dojenčadi i male djece 30.000,00 kuna

12. Pomoć za udžbenike za učenike po

socijalnom programu 70.000,00 kuna

13. Stipendije i školarine prema

socijalnom programu 80.000,00 kuna

14. Pomoći obiteljima u slučaju

elementarnih nepogoda 50.000,00 kuna

15. Pomoć socijalno ugroženim

umirovljenicima 110.000,00 kuna

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim

osobama 50.000,00 kuna

17. Financiranje troškova asistenta u

nastavi 90.000,00 kuna

18. Pomoć u troškovima prijevoza prema

Odluci o soc. programu 140.000,00 kuna

19. Prijevoz djece s poteškoćama u

razvoju 50.000,00 kuna

20. Besplatne marende za učenike s

posebnim potrebama 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 20. 2.620.000,00 kuna

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Donacija za patronažu 10.000,00 kuna

2. Program preventivna zdravstvena

zaštita Grada Bakra 150.000,00 kuna

3. Program cijepljenja protiv HPV-a 60.000,00 kuna

4. Donacija udruzi dijabetičara Grada

Bakra 18.000,00 kuna

5. Subvencioniranje DDK Grada Bakra 13.000,00 kuna

6. Donacija udruzi Zdrav život

Kukuljanovo 10.000,00 kuna

7. Donacija za zdravstvenu zaštitu

predškolske djece 15.000,00 kuna

8. Donacija za palijativnu skrb 20.000,00 kuna

9. Subvencioniranje borbe protiv ovisnosti

9.1. Donacija Udruzi »VITA« Bakar 17.000,00 kuna

9.2. Donacija Klubu liječenih

alkoholičara 10.000,00 kuna

9.3. Sufinanciranje plana PGŽ

- suzbijanje opojnih droga 7.000,00 kuna

10. Donacija Udruzi umirovljenika

Grada Bakra 130.000,00 kuna

11. Donacija Gradskoj organizaciji

Crvenog križa 15.000,00 kuna

12. Donacije ostalim društvima i udrugama 20.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 495.000,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije na temelju dokumentiranog zahtjeva, po nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-10-13

Bakar, 7. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr